Pravidla pro SMS a webové hlasování v pořadu „Česká Miss 2015“

Česká Miss 2015
Česká Miss 2015

Pravidla pro SMS a webové hlasování v pořadu „Česká Miss 2015“ (dále jen „Pravidla“)

 

I. Úvodní ustanovení

 • Společnost FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 – Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ:  180 00, IČ: 48115908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16778 (dále jen „Vysílatel“) vysílá pořad s názvem „Česká Miss 2015“ (dále jen „Pořad“), v rámci něhož mají diváci možnost hlasovat prostřednictvím SMS nebo prostřednictvím webových stránek pro jimi zvolenou finalistku v soutěži o titul Česká Miss Earth 2015 a Česká Miss World 2015. 
 • Hlasování na vlastní odpovědnost pořádá společnost M Marketing s.r.o., se sídlem Praha 8 – Karlín, Pernerova 652/55, PSČ: 186 00, IČ: 27171639 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 101764 (dále jen „Pořadatel“). Pořadatel je povinen zajistit soulad hlasování s právními předpisy.
 • Subjektem pověřeným zajištěním řádného průběhu hlasování je společnost MEDIA SUPPORT, s.r.o., se sídlem Praha 8 – Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ: 180 00, IČ: 27196577, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103648 (dále jen „MEDIA SUPPORT“), která je držitelem příslušných oprávnění k provozování hlasování.

 

 

II. Doba trvání a další základní podmínky a informace týkající se hlasování, možnost změny Pravidel

 • Internetové hlasování bude spuštěno 8.3.2015 v pořadu VIP zprávy na Primě cca ve 20:00 hod. SMS hlasování bude spuštěno 16.3.2015 v pořadu TOP STAR Magazín na Primě cca ve 22:00 hod. Internetové a SMS hlasování bude ukončeno ohlášením jeho skončení v  přímém přenosu finálového večera 28.3.2015 cca ve 22:20 hod.
 • MEDIA SUPPORT sečte všechny hlasy platně zaslané prostřednictvím SMS či webového hlasování pro jednotlivé finalistky, výsledek předá Pořadateli a ten jej předá Vysílateli k vyhlášení.
 • V případě technických či jiných problémů při natáčení Pořadu MEDIA SUPPORT upozorní Pořadatele, který může hlasování přerušit; Vysílatel takové na takové rozhodnutí vhodným způsobem upozorní diváky.
 • Další podmínky týkající se hlasování a možnosti účastníků hlasování získat výhru jsou obsaženy v příloze č. 1, která je nedílnou součástí těchto Pravidel.
 • Odesláním hlasu do hlasování dle těchto pravidel každý účastník akceptuje tato Pravidla a zavazuje se je dodržovat.
 • Odesláním hlasu do hlasování vyslovuje každý účastník svůj souhlas s použitím jeho registračních údajů pro účely hlasování a předání výhry, a to na dobu jednoho roku od začátku konání hlasování. Účastí v hlasování každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále „ZOÚ“), zejména pak s právy vyplývajícími z ustanovení § 11 a § 21 ZOÚ. Účastník dává odesláním hlasu do hlasování souhlas se zpracováním osobních údajů spolu s číslem mobilního telefonu, kterým identifikoval hlas pro hlasování, též za účelem prověření jeho platné účasti v hlasování a předání výhry. Výherce má právo svůj souhlas odvolat, a to formou dopisu zaslaného na adresu sídla Pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení takového dopisu Pořadateli a má za následek ztrátu práva na Výhru, stane-li se tak před jejím převzetím.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny těchto Pravidel.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo hlasování z důležitých důvodů přerušit, zkrátit či zrušit.

 

V Praze dne 6. 3. 2015

 

FTV Prima, spol. s r.o.

M Marketing s.r.o.

MEDIA SUPPORT, s.r.o. 

 

Příloha č. 1

Podmínky týkající se hlasování a možnosti účastníků hlasování získat výhru

 

Způsoby hlasování

A) SMS hlasování

 • Hlasovat je možné z mobilního čísla registrovaného v České republice, přičemž počet SMS z 1 SIM karty je neomezený v rámci jednoho Hlasovacího kola.
 • SMS hlasování se divák zúčastní zasláním SMS na telefonní číslo 906 02 10 s příslušným číslem finalistky ve formátu uveřejněném v rámci příslušného Hlasovacího kola.
 • Hlas vzniká zasláním SMS ve tvaru „M(mezera)x“, či „Mx“ kde „x“ je číslo nominované soutěžící v rozsahu 1 - 10. Veškeré SMS zprávy musí být zasílány na telefonní číslo 906 02 10. Číslo je společné pro všechny mobilní operátory.
 • Aby bylo SMS hlasování platné, je třeba SMS zaslat v době trvání SMS hlasování a v požadovaném tvaru.
 • Cena za odeslání SMS na číslo 906 02 10 je 10,- Kč včetně DPH.

B) Webové hlasování

 • V rámci jednoho dne (od 0:00 do 24:00) je možné hlasovat pouze pro jednu finalistku, přičemž z jednoho profilu je možno celkem odeslat pouze 5 hlasů v rámci celého hlasování.
 • Hlasovat je možné maximálně jednou za 10 minut.
 • Webového hlasování se může zúčastnit divák, který má vytvořený facebookový profil reprezentující jeho osobu (nikoli tedy „podvodný“ profil či profil vytvořený pouze za účelem hlasování).
 • Hlasování se divák zúčastní hlasováním prostřednictvím tlačítka „hlasujte“ umístěného na webové stránce iprima.cz/miss. Po stisknutí uvedeného tlačítka „Hlasovat“ u dotyčné finalistky bude divák přesměrován do facebookové aplikace, kde svůj hlas potvrdí kliknutím na tlačítko „Hlasujte zde“. Hlas vzniká potvrzujícím kliknutím na tlačítko „Hlasujte zde“ ve facebookové aplikaci.
 • Aby bylo webové hlasování diváka platné, musí divák hlasovat v době trvání webového hlasování a za splnění výše uvedených podmínek.

 

Podmínky účasti v hlasování

Hlasování se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli, Vysílateli nebo MEDIA SUPPORT nebo jejich dodavatelům v souvislosti s hlasováním, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.

 

Hlasování se může zúčastnit každá jiná fyzická osoba, která odešle dle Pravidel v průběhu doby trvání hlasování platný hlas.

 

Pořadatel nenese vůči účastníkům hlasování odpovědnost v případě vyšší moci nebo v případě, že některý z operátorů mobilní sítě nebo poskytovatelů internetového propojení z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře přístup pro přijímání hlasů před koncem doby trvání hlasování.

 

Výhra

 • Výhrou, kterou výherce obdrží, je zájezd pro dvě osoby na Kapverdské ostrovy.
 • Výherce není oprávněn požadovat namísto věcné výhry peněžité plnění.
 • Výhra bude poskytnuta výherci přímo smluvními partnery Pořadatele.  
 • V případě, že se výhercem stane osoba mladší 18 let, je povinna dostavit se k převzetí výhry se svým zákonným zástupcem. 
 • Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

Způsob určení výherce

1.     Jako výherce bude vybrán odesilatel hlasu s pořadovým číslem N/3 (zaokrouhleno dolů na celé číslo), kdy N je počet všech přijatých platných hlasů. Pořadové číslo odpovídá pořadí, v jakém byl hlas přijat a zpracován počítačovým systémem pro vyhodnocování diváckého hlasování. V případě doručení více hlasů ve stejný okamžik budou hlasy seřazeny podle telefonního čísla tak, že hlas, ke kterému je přiřazeno matematicky nižší telefonní číslo, bude považován za doručený dříve než hlas, ke kterému je přiřazeno matematicky vyšší telefonní číslo (tzn. např. SMS odeslaná z čísla 602 123 456 bude považována za doručenou dříve než SMS odeslaná z čísla 602 123 457 apod.).

2.     Výherce bude kontaktován pověřenou osobou Pořadatele, a to na telefonním čísle, z nějž byl hlas odeslán prostřednictvím SMS, nebo na telefonním čísle, které účastník uvedl Provozovateli před odesíláním hlasu prostřednictvím webového hlasování. Bude-li tímto účastníkem odeslání vítězné SMS potvrzeno, stává se výhercem výhry.

3.     Jestliže vybraný výherce nepřijme telefonát do 5. (pátého) zazvonění včetně, či nepotvrdí odeslání hlasu, ztrácí právo na výhru a jako náhradní výherce je určen účastník s o jednu vyšším pořadovým číslem platného hlasu. Tento postup výběru náhradního výherce se v případě nutnosti opakuje.

 

V případě, že si výherce nepřevezme výhru do 1 kalendářního měsíce ode dne, kdy byl k jejímu převzetí vyzván, výhra propadá Pořadateli.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama