Pravidla soutěže

Vše, co potřebujete vědět k soutěžení, najdete v HERNÍM ŘÁDU níže. Nezapomeňte, naše zábavná show začíná už v sobotu 1. září na Primě! Těšíme se na vás.
1 proti všem 1
1 proti všem 1

reklama

PRAVIDLA SOUTĚŽE

„1 PROTI VŠEM“

 

I.    Úvodní ustanovení

1.    Pořadatelem televizní soutěže s názvem „1 PROTI VŠEM“, která se koná ve stejnojmenném pořadu (dále jen „Soutěž“ a „Pořad“) je společnost FTV Prima, spol. s r.o. se sídlem Praha 8 – Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, IČ 48115908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16778, provozovatel televizního vysílání (dále jen „Pořadatel“). 

2.    Soutěž se koná v každém díle Pořadu, který bude vysílán jednou týdně v období od 1. 9. 2018 do 3. 11. 2018 (dále jen „Soutěžní období“). Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení Soutěžní období prodloužit či zkrátit.

3.    Pro účely pořádání Soutěže vydává Pořadatel tato pravidla, kterými jsou všichni účastníci Soutěže vázáni (dále jen „Pravidla“).

4.    Pořad je vyráběn na základě licence poskytnuté Pořadateli ze strany BANIJAY RIGHTS LIMITED, se sídlem The Gloucester Building, Kensington Village, Avonmore Road, London W14 8RF, England s číslem 06857521, VAT GB 843 4104 52.

5.    Pořad se vysílá v živém vysílání ze studia Pořadatele v Praze. 

6.    Za účelem propagace Soutěže Pořadatel se spolupořadatelem FORTUNA GAME a.s. (IČ: 43003575) zorganizuje před zahájením Soutěže přidruženou soutěž s názvem „1 proti všem Fortuna Challenge“, a to v termínu od 26.8 do 30. 8. 2018. Pravidla této přidružené soutěže jsou uvedeny v Příloze č. 5 těchto Pravidel a účastníci této přidružené soutěže souhlasem s těmito Pravidly souhlasí i s herním řádem uvedeným v Příloze č. 5.

II.    Aplikace

1.    Účastníci soutěže uvedení v článku III písm.XII b) (Diváci) pro účast v Soutěži využívají softwarovou aplikaci, kterou pro účely Soutěže vyvinula a provozuje společnost Banijay Nordic Holding ApS, se sídlem Mosedalvej 14, DK-2500 Valby, Dánsko, VAT DK33494629 (dále jen „Aplikace“).

2.    Poskytovatelé platforem pro stažení Aplikace (AppStore, Google Play Store) se žádným způsobem na organizaci nebo průběhu Soutěže nepodílí, ani nejsou jejím spolupořadatelem či sponzorem. Kompletní přehled pokynů je k dispozici zde:
https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/

3.    Aplikace je k dispozici ke stažení bezplatně.

III.    Účastníci Soutěže

1.    Účastníky Soutěže jsou:
a.    jedna fyzická osoba přítomná během vysílání Soutěže v jednom dílu Pořadu ve studiu, (dále jen „Soutěžící ve studiu“), která dosáhla věku 18 let, má trvalý pobyt v České republice, vyjádřila souhlas s těmito Pravidly a uzavřela s Pořadatelem smlouvu o účinkování v Pořadu, (bližší úprava práv a povinností Soutěžícího ve studiu je uvedena v článku VIII.)
b.    fyzická osoba, s trvalým pobytem v České republice, která si do svého technického zařízení stáhla Aplikaci a řádně se prostřednictvím Aplikace k účasti v Soutěži registrovala (dále jen „Divák“ nebo společně jako „Diváci“) (bližší úprava práv a povinností Diváka je uvedena v článku IX.).

2.    Účastník Soutěže je povinen se jí účastnit poctivě, použití jiného automatizovaného (strojového) systému zodpovězení otázek než Aplikace je zakázáno. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady vyloučit ze Soutěže jejího Účastníka, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti stanovené těmito Pravidly, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená těmito Pravidly. Pořadatel je oprávněn bez předchozího dalšího upozornění Účastníka ze Soutěže vyloučit bez náhrady v případě podezření Pořadatele, že takový Účastník ovlivnil výsledek v Soutěži podvodným způsobem nebo jiným jednáním v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže, anebo totéž jinému Účastníkovi Soutěže umožnil.

3.    Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovněprávním či jiném obdobném právním vztahu k Pořadateli a dále osoby spolupracující přímo či nepřímo na výrobě Pořadu ani osoby ve vztahu k  výše uvedeným osobám  blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4.    Podmínkou účasti v Soutěži není žádný finanční vklad. Účastníci Soutěže nemají vůči Pořadateli právo na náhradu jakýchkoliv nákladů, které jim vznikly v souvislosti s účastí na Soutěži. 

IV.    Základní principy Soutěže

1.    Základem Soutěže je odhad skutečnosti nebo výsledku děje, který se běžně v životě nevyskytuje (dále jen „Raritní jev“), přičemž tento odhad není závislý na speciální dovednosti nebo znalosti Účastníků soutěže a přesnou hodnotu parametru Raritního jevu nelze zjistit z veřejně dostupných informačních zdrojů (např. vyhledáním na síti Internet). 

2.    Pro účely Soutěže je Pořadatel povinen volit posuzované Raritní jevy tak, aby odhadovaná hodnota parametru Raritního jevu byla vždy vyjádřitelná číslem (zpravidla se jedná o odhady množství, vzdálenosti, rychlosti nebo času). 

3.    Princip Soutěže je založen na porovnání odhadu hodnoty parametrů Raritního jevu Účastníky soutěže s přesnou hodnotou parametru, zjištěnou na základě experimentu provedeného v rámci Pořadu (dále jen „Experiment“). 

4.    V rámci Soutěže je porovnáván odhad parametrů Raritního jevu provedený Soutěžícím  ve Studiu s úhrnným odhadem Diváků, který je určen na základě aritmetického průměru odhadů provedených a zaslaných Diváky Pořadateli prostřednictvím Aplikace (dále jen „Divácký odhad“).

5.    Soutěž je v rámci jednoho dílu Pořadu rozdělena na 7 kol, a to na 6 standardních kol (dále jen „Standardní kolo“) a jedno kolo finálové, jehož průběh se od průběhu Standardního kola liší a jeho pravidla jsou upravena v článku VI. (dále jen „Finálové kolo).

6.    Soutěží provází moderátor Pořadu (dále jen „Moderátor“).

V.    Standardní kolo soutěže

1.    Ve Standardním kole jsou porovnávány odhady Soutěžícího ve studiu s Diváckým odhadem, a to vždy jednoho parametru Raritního jevu. Porovnání odhadů a zjištění, zda se skutečné hodnotě parametru Raritního jevu více přiblížil odhad Soutěžícího ve studiu nebo Divácký odhad, je provedeno na základě Experimentu, který je realizován buď živě v přímém přenosu (dále jen „Živý experiment“), anebo byl pořízen jeho audiovizuální záznam před vysíláním dílu Pořadu (dále jen „Zaznamenaný experiment“). Výsledek každého Experimentu se zaokrouhluje buď na celá čísla, nebo dle pravidel matematického zaokrouhlování. V každém kole bude předem Účastníkům Soutěže Moderátorem sděleno, jaký číselný formát má mít jejich odhad. 

2.    V úvodní části Standardního kola je Účastníkům Soutěže Moderátorem představen v obecné rovině Raritní jev (např. princip jeho fungování, průběh, fyzikální vlastnosti) a je zároveň poskytnuta nápověda či pomocné informace, ze kterých však nesmí být přesná hodnota odhadovaného parametru Raritního jevu zjistitelná.

3.    Po poskytnutí nápovědy Moderátor položí Účastníkům Soutěže otázku, na kterou je odpovědí odhad parametru Raritního jevu vyjádřený číslem (dále jen „Odpověď“) a zároveň při položení otázky Moderátor sdělí rozmezí, v jakém se odhad Účastníka Soutěže může pohybovat. Diváci mohou provést odhad a zaslat Odpověď pouze prostřednictvím Aplikace, nestanoví-li tato Pravidla jinak. Soutěžící ve studiu sděluje svou Odpověď prostřednictvím technického zařízení (např. tablet).

4.    Na sdělení Odpovědi má Soutěžící ve studiu časový limit 30 sekund. Odpočet časového limitu provádí Pořadatel na vlastním technickém zařízení, které je synchronizováno s odpočtem časového limitu v Aplikaci.

5.    Diváci mohou sdělit Odpověď po dobu, kdy je během Soutěže pro dané kolo v Aplikaci umožněno Pořadatelem Odpovědi zasílat (kdy je otázka v Aplikaci zobrazena).

6.    Soutěžícímu ve studiu je pak poskytnuta Moderátorem možnost, aby svou Odpověď upravil dle doporučení některé z osob uvedených v článku VII. odst. 2 (dále jen „Nápověda“), pokud již v rámci Soutěže tato osoba nebo osoby Soutěžícímu ve studiu Nápovědu neposkytly. Soutěžící ve studiu nemusí Nápovědy využít, ani není povinen na jejím základě svou Odpověď změnit. 

7.    Soutěžící ve studiu po poskytnutí možnosti upravit Odpověď podle předchozího odstavce sdělí Moderátorovi svou finální Odpověď, kterou již nemůže dále měnit, a k jejím případným změnám se nepřihlíží. 

8.    V závěrečné fázi Standardního kola je pak proveden buď Živý Experiment, nebo je Účastníkům Soutěže zveřejněn záznam Zaznamenaného Experimentu, během kterého je stanovena přesná hodnota parametru Raritního jevu, jejíž odhad byl předmětem otázky v daném kole. Pro posouzení toho, zda se přesné hodnotě parametru Raritního jevu přiblížil více odhad Soutěžícího ve studiu nebo Divácký odhad je rozhodující výlučně výsledek Experimentu zveřejněný v Pořadu. 

9.    Po skončení Standardního  kola Soutěže je stanoven vítěz kola. Vítězem kola je buď Soutěžící ve studiu, nebo Diváci jako celek podle toho, čí Odpověď nebo finální Odpověď a v nich obsažený odhad se více blížil nebo byl shodný s přesnou hodnotou parametru Raritního jevu, jak vyplynula z Experimentu. 

10.    Vítězi příslušného Standardního kola přísluší odměna za kolo Soutěže (dále jen „Odměna za kolo“) dle následující tabulky:

1.  Standardní kolo  30.000 Kč
2.  Standardní kolo  90.000 Kč
3.  Standardní kolo  180.000 Kč
4.  Standardní kolo  225.000 Kč
5.  Standardní kolo  375.000 Kč
6.  Standardní kolo  600.000 Kč

přičemž Odměna za kolo není vyplácena v penězích. Hodnotu Odměny za kolo, kterou Soutěžící ve studiu nebo Diváci jako celek vyhráli, Pořadatel zaznamená do evidence Odměn za kolo (dále jen „Bank“) pouze pro účely stanovení případné výše konečné výhry v Soutěži, o které se rozhoduje ve Finálovém kole (dále jen „Konečná výhra“). Odměny za kolo jsou evidovány odděleně pro Soutěžícího ve studiu a pro Diváky jako celek jako Bank Soutěžícího ve studiu a Bank Diváků. Pro odstranění pochybností se uvádí, že vítězstvím ve Standardním kole Soutěže nevzniká žádný právo Účastníka soutěže na vyplacení/uhrazení Odměny za kolo v penězích.

11.    V případě, že je v rámci Standardního kola Odpověď Soutěžícího ve studiu shodná s Odpovědí od Diváků jako celku nebo se odhady v Odpovědi Soutěžícího ve studiu s odhadem Odpovědi od Diváků jako celku stejnou měrou blíží přesné hodnotě parametru, Raritního jevu, jak vyplynula z Experimentu, dělí se Odměna za kolo na polovinu mezi  Soutěžícího ve studiu a Diváky jako celek, a tato polovina je jim zaevidována do jejich Banku.

VI.    Finálové kolo

1.    Průběh Finálového kola se řídí ustanoveními článku V. odst. 1 až 4 a odst. 11 obdobně s tím, že Experiment realizovaný v rámci Finálového kola musí být vždy Živým experimentem. Nápověda dle ustanovení článku V. odst. 6 se ve Finálovém kole neumožňuje. 

2.    Vítězem Finálového kola je buď Soutěžící ve studiu, nebo Diváci jako celek podle toho, čí Odpověď nebo finální Odpověď a v nich obsažený odhad se více blížil nebo byl shodný s přesnou hodnotou parametru Raritního jevu, jak vyplynula z Živého experimentu realizovaného ve Finálovém kole.

3.    V případě, že vítězem Finálového kola se stává Soutěžící ve studiu, má právo na Konečnou výhru a vyplacení hodnoty Banku Soutěžícího ve studiu v českých korunách. Bližší podmínky upravuje ustanovení článku VIII. nebo Smlouva o účinkování v Pořadu.

4.    V případě, že vítězem Finálového kola se stanou Diváci jako celek, je pomocí metody generování náhodných čísel vybrán jeden z Diváků účastnících se Soutěže v daném dílu Pořadu, a kteří v den konání Soutěže dosáhli 18 let věku. Tento vybraný Divák  je Pořadatelem kontaktován  na telefonní číslo uvedené vybraným Divákem při registraci do Soutěže a je mu Moderátorem oznámeno, že vyhrává Konečnou výhru, tj.  částku v českých korunách odpovídající Banku Diváků dle evidence Pořadatele (dále jen „Divácký výherce“), za podmínky, že 

a.    nezískal již Konečnou výhru v Soutěži v jiném díle Pořadu,
b.    telefonické spojení bylo navázáno do 30 sekund od jeho iniciace,
c.    telefonické spojení umožňuje slyšet srozumitelně Divákův hlas,
d.    telefonické spojení není přerušeno od okamžiku jeho zahájení až do doby, kdy Moderátor hovor ukončí. 

5.    V případě, že dojde k přerušení telefonního spojení mezi Divákem a Pořadatelem nebo není srozumitelně slyšet Divákův hlas a hovor ještě nebyl předán Moderátorovi, má Pořadatel právo hovor ukončit a navázat spojení s dalším náhodně vybraným Divákem. Původně kontaktovaný Divák nemá právo na výhru v Soutěži.

6.    V případě, že dojde k přerušení telefonního spojení mezi Divákem a Pořadatelem nebo není srozumitelně slyšet Divákův hlas a hovor je již veden Moderátorem ve studiu, pokusí se Pořadatel Diváka telefonicky kontaktovat znovu. Pokud se opakovaný pokus o telefonické spojení s Divákem nezdaří, nebo není slyšet Divákův hlas, Pořadatel má právo kontaktovat jiného Diváka, jehož telefonní číslo bylo vybráno opět metodou generování náhodných čísel. Původně telefonicky kontaktovaný Divák ztrácí právo na výhru v Soutěži.

7.    V případě, že telefonické spojení bude navázáno s osobou, která nedosáhla věku 18 let a nesplňuje proto podmínky pro vznik práva na Konečnou výhru, je s ní spojení ukončeno a Pořadatel má právo kontaktovat jiného Diváka, jehož telefonní číslo bylo vybráno metodou generování náhodných čísel. Kontaktovaná osoba mladší 18 let nemá právo na výhru v Soutěži. 

VII.    Nápověda Soutěžícímu ve studiu

1.    Soutěžící ve studiu má možnost využít během všech Standardních kol Soutěže nejvýše 3 nápovědy od osob uvedených v následujícím odstavci, přičemž každá z těchto skupin osob může během Soutěže poskytnout Soutěžícímu ve studiu jen jednu Nápovědu. 

2.    Ve studiu během živého vysílání dílu Pořadu a Soutěže může poskytnout Nápovědu:
a)    skupina tří osob, které jsou buď příbuzným Soutěžícího ve studiu, nebo jeho blízkými osobami. Tyto osoby určí Soutěžící ve studiu po dohodě s Pořadatelem. Skupina poskytuje po poradě Nápovědu společně jako celek;
b)    dvě VIP osobnosti určené Pořadatelem, které poskytují po poradě Nápovědu společně;
c)    Diváci z kraje, ve kterém má Soutěžící ve studiu bydliště, a kteří zaslali svou Odpověď na otázku, na kterou Soutěžící ve studiu žádá Nápovědu. Nápověda podle tohoto ustanovení se poskytuje jako aritmetický průměr Odpovědí uvedených Diváků z kraje zjištěný prostřednictvím Aplikace.

VIII.    Zvláštní ustanovení o Soutěžícím ve studiu

1.    Na základě castingové výzvy se přihlásili zájemci o účast v Soutěži jako Soutěžící ve studiu. Součástí přihlášky je vyplnění online dotazníku na stránkách Pořadatele www.iprima.cz. Na základě tohoto dotazníku vybere Pořadatel nebo osoby jím pověřené zájemce, které si pozve k osobnímu pohovoru. Součástí tohoto pohovoru je psaný test. Po vyhodnocení testu budou vybraní zájemci pozváni k osobnímu pohovoru, který bude audiovizuálně zaznamenán. Veškerá práva k tomuto záznamu má Pořadatel. Pořadatel nebo osoby jím pověřené vyberou Soutěžícího ve studiu.

2.    Pořadatelem vybraný Soutěžící ve studiu uzavře s Pořadatelem smlouvu o účinkování v Pořadu a zároveň vyjádří souhlas s těmito Pravidly.

3.    Soutěžící ve studiu se může zúčastnit Soutěže pouze jednou, tedy pouze v jednom dílu Pořadu. 

4.    V případě, že Soutěžící ve studiu ze závažných důvodů (především zdravotních) nebude moci dokončit Soutěž, bude ji za něj moci dokončit některá z osob uvedených v článku VII. odst. 2 písm. a), kterého určí Pořadatel V případě, že nebude moci dokončit Soutěž ani jedna z  uvedených osob, vyhrazuje si Pořadatel právo na předčasné ukončení Soutěže.

5.    Pořadatel postupem dle odstavce 1 tohoto článku určil pro každou Soutěž jednoho tzv. Náhradního Soutěžícího. Tento Náhradní Soutěžící je na základě smluvního ujednání s Pořadatelem připraven se Soutěže účastnit namísto původně určeného Soutěžícího ve studiu v případě, že bude vyzván do 18 hodin dne, kdy probíhá živé vysílání dílu Pořadu a Soutěž. Náhradní Soutěžící se zavazuje být v dohodnutý den živého vysílání připraven na telefonu i se svými příbuznými a blízkými osobami, se kterými se zavazuje do místa konání Soutěže neprodleně přijet. Bližší práva a povinnosti Náhradního Soutěžícího upravuje smlouva o účinkování v Pořadu. V okamžiku, kdy Náhradní Soutěžící dorazí do místa Soutěže v souladu se smlouvou o účinkování v Pořadu, nastupuje do práv a povinností podle těchto Pravidel jako Soutěžící ve studiu. Původní Soutěžící ve studiu tímto okamžikem práva a povinnosti spojená s postavením Soutěžícího ve studiu ztrácí.

6.    Se Soutěžícím ve studiu, který se stal vítězem Finálového kola, sepíše Pořadatel bez zbytečného odkladu Zápis o výhře, který musí Výherce vlastnoručně podepsat. Vzor Zápisu o výhře je přílohou č. 1 těchto Pravidel. Odmítnutím podpisu nebo neposkytnutím všech údajů potřebných pro sepsání Zápisu o výhře Výherce ztrácí právo na vyplacení Výhry.

7.    Výherce bere na vědomí, že Výhra podléhá zdanění v souladu s právními předpisy účinnými v době vyplacení, kterou je Pořadatel povinen z Výhry odvést. Výhra, po odečtení srážkové daně,  bude Pořadatelem poukázána Výherci do 45 dnů od sepsání  Zápisu o výhře, a to na bankovní účet Výherce uvedený v Zápise o výhře (tj. Pokud bude Výhra činit 1.000.000,- Kč a zákonná sazba aplikované srážkové daně bude ke dni výhry činit 15%, bude na účet Výherce poukázáno 850.000,- Kč). Výplata Výhry v hotovosti nebo poštovní dobírkovou poukázkou není možná.

IX.    Zvláštní ustanovení o Divácích

1.    Jako Divák se Soutěže může zúčastnit osoba, která si do svého technického zařízení stáhla Aplikaci (aplikace 1 PROTI VŠEM) a prostřednictvím této Aplikace se řádně registrovala. Stažením Aplikace a jejím užíváním vyjadřuje Divák souhlas s těmito Pravidly, včetně souhlasu se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu dle těchto Pravidel. Riziko případného užití technického zařízení (mobilního telefonu) s Aplikací během Soutěže jinou osobou nese výhradně Divák.

2.    V případě, že Divák nedosáhl věku 18 let nebo nezadal do Aplikace údaje uvedené v odstavci 4 tohoto článku, může se Soutěže účastnit pouze zasíláním svých odhadů v Odpovědi, ale nemá právo na Konečnou výhru v Soutěži.

3.    Povinné údaje k registraci do Aplikace jsou: 
a)    email (používá se jako přihlašovací jméno), 
b)    přihlašovací heslo. 
4.    Povinné údaje, které musí Divák uvést v Aplikaci, aby měl právo na Konečnou výhru, jsou : 
a)    telefonní číslo,
b)    obec, ve které se Divák nachází.

5.    Soutěže se Divák zúčastní zasláním Odpovědi se svým odhadem ve vysílání dílu Pořadu, během kterého se Soutěž koná, a to v čase, kdy bude otázka zveřejněna. Divák se může účastnit každé Soutěže vysílané v každém dílu Pořadu.

6.    Aby bylo Divákovo telefonní číslo zařazeno mezi telefonní čísla, z nichž je generován Divácký výherce, postačí, aby z tohoto telefonního čísla prostřednictvím Aplikace byla zaslána alespoň jedna Odpověď s odhadem. Přesnost či správnost Odpovědi nemá na zařazení vliv. 

7.    Všechny telefonní hovory týkající se Konečné výhry budou Pořadatelem zaznamenávány (nahrávány), s čímž Účastníci Soutěže vyjadřují svůj souhlas. 

8.    Je-li Divák kontaktován telefonicky Pořadatelem proto, že jeho telefonní číslo bylo vybráno jako výherní, je Divák povinen uvést své jméno a příjmení, věk, rodné číslo, místo trvalého pobytu za účelem identifikace, ověření podmínek pro vznik práva na výhru a předání Konečné výhry. Neposkytne-li Divák uvedené údaje, nemá právo na Konečnou výhru.

9.    Neprodleně po skončení vysílání dílu Pořadu a skončení Soutěže bude vyhotoven Zápis o výhře s Diváckým výhercem. Pokud se Pořadatel nedohodne s Diváckým výhercem jinak, Zápis o výhře bude doručen poštou na adresu, kterou Divácký výherce sdělil telefonicky bezprostředně po skončení Soutěže. Výherce je povinen Zápis o výhře vlastnoručně podepsat a doručit zpět na adresu: FTV Prima, Na Žertvách 24, 180 00 Praha 8. Vzor Zápisu o výhře je přílohou č. 1 těchto Pravidel. Odmítnutím podpisu na Zápisu o výhře,  neposkytnutím všech údajů vyžadovaných Zápisem o výhře nebo nevrácením podepsaného Zápisu o výhře ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení zásilky s formulářem Zápisu o výhře zpět Pořadateli ztrácí Divácký výherce právo na vyplacení Výhry.

10.    Divácký výherce bere na vědomí, že výhra v Soutěži podléhá zdanění v souladu s právními předpisy účinnými v době jejího vyplacení, kterou je Pořadatel povinen z výhry odvést. Výhra, po odečtení srážkové daně,  bude Pořadatelem poukázána Diváckému výherci do 45 dnů od doručení Zápisu o výhře zpět Pořadateli dle předchozího odstavce, a to na bankovní účet Výherce uvedený v Zápise o výhře (tj. Pokud bude Výhra činit 1.000.000,- Kč a zákonná sazba aplikované srážkové daně bude ke dni výhry činit 15%, bude na účet Výherce poukázáno 850.000,- Kč). Výplata Výhry v hotovosti nebo poštovní dobírkovou poukázkou není možná. 

11.    Divák souhlasí s tím, že v případě, že se stane Diváckým výhercem, poskytne Pořadateli součinnost za účelem marketingových aktivit a aktivit public relations Pořadatele,  konkrétně za účelem natočení televizní reportáže pro společenský magazín. Za tímto účelem poskytuje souhlas se zveřejněním svého jména, příjmení a obce bydliště, jakož i se zveřejněním své podobizny. 

X.    Průběh Soutěže při některých technických problémech

1.    Pořadatel neodpovídá za zpoždění, ke kterému může dojít během Soutěže v Aplikaci v porovnání s průběhem Soutěže v živém televizním vysílání. Zpoždění televizního signálu se může lišit u různých dodavatelů signálu. Mezi provozním serverem a jednotlivým zařízením, na kterém má Divák staženou Aplikaci, může dojít rovněž ke zpoždění. Všechny tyto faktory mohou mít za následek, že někteří Diváci mohou zaznamenat rozdíl v načasování otázek v Aplikaci a televizním vysílání. Pořadatel za tento rozdíl žádný způsobem neodpovídá, s čímž Účastníci Soutěže vyslovují souhlas a berou tuto skutečnost na vědomí.

2.    V případě, že nastane technický nebo organizační problém s realizací Živého experimentu, je Pořadatel oprávněn zařadit náhradní Experiment dle svého vlastního uvážení. Náhradní Experiment ve Finálovém kole musí být vždy Živým experimentem.

3.    Pokud Aplikace z technického nebo jiného důvodu během Soutěže nefunguje, má Pořadatel právo zjistit Divácký odhad náhradním způsobem v souladu s ustanovením tohoto odstavce (tzv. back up). Diváci ve studiu jsou před zahájením živého vysílání dílu Pořadu vyzváni, aby se přihlásili na webovou stránku zřízenou za účelem zjištění Diváckého odhadu tímto náhradním způsobem. Pořadatelem nebo Moderátorem jim jsou předem sděleny otázky a dány příslušné nápovědy, které budou obsahem jednotlivých kol Soutěže v díle Pořadu. Diváci ve studiu prostřednictvím této webové stránky  provedou své odhady obdobně jako později Soutěžící ve studiu a Diváci. Takto získané odhady Diváků ve studiu jsou zaznamenány po každé kolo a aritmetický průměr jejich odhadů může sloužit Pořadateli jako náhradní způsob určení Diváckého odhadu v případě, že aplikace nebude funkční. Zároveň mohou být tyto odpovědi použity jako Nápověda v případě, že bude chtít Soutěžící ve studiu využít Nápovědu Diváků ze svého kraje a Aplikace nebude zrovna během daného kola funkční. 

4.    V případě, že Aplikace nebude funkční po celou dobu živého vysílání a výhercem Finálového kola se stanou postupem dle předchozího odstavce Diváci jako celek, bude pomocí generátoru náhodných čísel vybrán jako Divácký výherce jeden z Diváků ve studiu, kteří budou sedět na očíslovaných židlích. Mezi Diváky ve studiu se pro tento účel nezahrnují příbuzní Soutěžícího ve studiu a osoby jemu blízké, ani přítomné VIP osobnost ve smyslu článku VII. odst. 2 písm. a) a b).

5.    V případě, že u Soutěžícího ve studiu nebo pro Diváky jako celek by výše Konečné výhry činila po Finálovém kole 0 Kč, má Pořadatel právo namísto nulové Konečné výhry určit výhru útěchy ve výši stanovené jednostranně Pořadatelem. Soutěžícímu ve studiu je výhra útěchy vyplacena postupem dle článku VIII. odst. 7 a 8 obdobně. V případě, že nárok na výhru útěchy vznikne na straně Diváků jako celku, je Divácký výherce této výhry určen postupem dle článku IV odst. 5.

XI.    Přidružené soutěže

1.    Prostřednictvím Aplikace se mohou Diváci zúčastnit přidružených soutěží, které mohou být zahájeny pouze tak, aby jejich průběh nezasahoval do průběhu Soutěže, tzn., konají se vždy mimo čas, kdy se vysílá živě Pořad (dále jen „Přidružená soutěž“). Doba trvání Přidružené soutěže je Divákům oznámena prostřednictvím Aplikace (dále jen „Doba trvání Přidružené soutěže“). Jakákoliv soutěž, bez ohledu na její název, která byla oznámena v Aplikaci a doba jejího trvání nespadá do doby, kdy probíhá Soutěž, se řídí ustanoveními tohoto článku a je Přidruženou soutěží ve smyslu těchto Pravidel.

2.    Přidružené soutěže jsou pořádány buď samostatně Pořadatelem, anebo ve spolupráci se spolupořadatelem, který je jako spolupořadatel uveden v notifikaci o zahájení Přidružené soutěže rozesílané Pořadatelem pomocí Aplikace (dále jen „Spolupořadatel“). V případě, že Přidružená soutěž je pořádána samostatně Pořadatelem, pak tam, kde se v tomto článku hovoří o Spolupořadateli, vztahují se tato ustanovení i na Pořadatele. 

3.    Zúčastnit se Přidružené soutěže mohou pouze Diváci, kteří při registraci do Aplikace uvedli své telefonní číslo a zároveň v den zahájení Přidružené soutěže dovršili 18 let věku.

4.    Přidružené soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovněprávním či jiném obdobném právním vztahu k Pořadateli nebo Spolupořadateli a dále osoby spolupracující přímo či nepřímo na výrobě Pořadu, ani osoby ve vztahu k  výše uvedeným osobám  blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5.    Charakter otázek v Přidružené soutěži je obdobný jako v Soutěži. Přidružená soutěž spočívá v tipování odpovědi na otázku, zveřejněnou prostřednictvím Aplikace (dále jen „Otázka“). Soutěže se Soutěžící zúčastní zasláním odpovědi na Otázku v Době trvání Soutěže. Odpovědi lze zasílat pouze prostřednictvím Aplikace.

6.    Diváci jsou povinni se účastnit Přidružené soutěž poctivě, použití automatizovaného (strojového) systému zodpovězení soutěžních otázek (např. prostřednictvím k tomu vhodného software) či jiným obdobným způsobem je zakázáno. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady vyloučit z Přidružené Soutěže Diváka, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti stanovené tímto článkem Pravidel, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená těmito Pravidly. Pořadatel je oprávněn bez předchozího dalšího upozornění Diváka vyloučit bez náhrady v případě podezření Pořadatele, že takový Divák  ovlivnil výsledek v Přidružené soutěži podvodným způsobem nebo jiným jednáním v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky Přidružené soutěže, anebo totéž jinému účastníkovi Přidružené soutěže umožnil.

7.    Divák musí svou odpověď zaslat ve vyjádření/formátu požadovaném Pořadatelem, a případně Spolupořadatelem, Přidružené soutěže (zpravidla se jedná o odhady množství, vzdálenosti, rychlosti nebo času). Aby bylo odeslání odpovědi platné, musí ji Divák odeslat v souladu s tímto článkem Pravidel a v Době trvání Přidružené soutěže. Odesílání odpovědi není podmíněno zaplacením žádného poplatku.

8.    Pořadatel spolu s případným Spolupořadatelem vyhodnotí (prostřednictvím Aplikace) všechny platné odpovědi zaslané v Době trvání Přidružené soutěže dle pravidel uvedených níže.

9.    Pořadatel spolu s případným Spolupořadatelem znají správnou odpověď na Otázku před zahájením Přidružené soutěže. Výhercem Přidružené soutěže se stává Divák, jehož telefonní číslo  bylo za pomoci generátoru náhodných čísel vybráno ze všech telefonních čísel Diváků, kteří zaslali odpověď v Přidružené soutěži (dále jen „Výherce Přidružené soutěže“). Pro určení Výherce Přidružené soutěže je nerozhodná správnost jeho odpovědi, ale závisí pouze na náhodě. Počet možných Výherců je oznámen Pořadatelem a Spolupořadatelem při zahájení Přidružené soutěže. Výherce nebo výherci jsou generování náhodně prostřednictvím Aplikace.

10.    Z jednoho zařízení, na kterém Aplikace běží, však může být jako Výherce Přidružené soutěže vždy určena jen jedna osoba, a to osoba, která je v Aplikaci zaregistrována u telefonního čísla prostřednictvím kterého byla odpověď odeslána. Divák odpovídá za správnost jím uvedených údajů a bere na vědomí, že v případě nejasností může Pořadatel rozhodnout dle svého uvážení o přiměřené nápravě situace, případně může Diváka z Přidružené soutěže z důvodu poskytnutí zkreslených nebo nepravdivých údajů bez náhrady vyloučit.

11.    V případě, že odpověď byla zaslána osobou nesplňující podmínky pro účast v Přidružené soutěži dle tohoto článku Pravidel, k účasti této osoby v Přidružené soutěži se nepřihlíží. 

12.    Je-li Přidružená soutěž pořádána se Spolupořadatelem, předá Pořadatel Spolupořadateli kontaktní údaje (jméno, příjmení a dále některé nebo všechny z následujících: adresa, 
e-mailová adresa, telefon) na všechny Výherce Přidružené soutěže, přičemž Spolupořadatel je může uchovávat a zpracovávat pouze pro účely a po dobu nutnou pro předání výhry, nejvýše však po dobu 6 měsíců.

13.    Je-li Přidružená soutěž pořádána se Spolupořadatelem, kontaktuje Spolupořadatel Výherce prostřednictvím telefonního kontaktu zadaného při registraci v Aplikaci anebo předá kontaktní údaje přímo společnosti, která výhru zasílá. Spolupořadatel telefonním hovorem anebo e-mailem s Výhercem dohodne způsob vyplnění a doručení prohlášení Výherce, které bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, prohlášení, že splňuje podmínky Soutěže podle tohoto článku Pravidel, a podmínky pro předání Výhry Přidružené soutěže (dále jen „Prohlášení“). Vzor Prohlášení je přílohou č. 3 těchto Pravidel. Účastník Přidružené  soutěže pro případ, že se stane Výhercem Přidružené soutěže, dává souhlas Pořadateli a Spolupořadateli Přidružené soutěže  ke zveřejnění svého jména, příjmení a údaje o obci svého bydliště, a to prostřednictvím Aplikace a na webových stránkách provozovaných Pořadatelem a Spolupořadatelem na dobu šesti měsíců. 

14.    K předání Výhry dojde na Spolupořadatelem určeném místě v České republice do 60 dnů ode dne, kdy bylo Spolupořadateli doručeno řádně vyplněné a podepsané Prohlášení Výherce. Výherce potvrdí Spolupořadateli převzetí výhry podpisem na potvrzení, jehož podoba je přílohou č. 4 těchto Pravidel. Dokud Výherce nedodá Spolupořadateli Prohlášení obsahující všechny náležitosti, není Spolupořadatel povinen Výhru předat. Nárok na Výhru je nepřenosný. Spolupořadatel odpovídá za realizaci Výhry v souladu s údaji, které mu poskytl Výherce v Prohlášení.

15.    Vypořádání případných daňových povinností souvisejících s výhrou zajistí Spolupořadatel, který je povinen toto vypořádání doložit Pořadateli, a to do 10 dní od takového vypořádání.

16.    Pokud Přidruženou soutěž pořádá pouze sám Pořadatel, platí pro něj ustanovení odstavců 12 -15 tohoto článků obdobně.

17.    Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě, že v rámci Přidružené Soutěže nedojdou žádné odpovědi, ze kterých by mohl být  náhodně vybrán Výherce Přidružené soutěže, nejsou Pořadatel nebo Spolupořadatel povinni Výhru poskytnout.

18.    Divák nemá právo požadovat jakoukoli náhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou částí v Přidružené Soutěži. 

19.    Pořadatel, společně s případným Spolupořadatelem, může Přidruženou soutěž jednostranně přerušit či předčasně ukončit, pokud to uzná za vhodné, zejména v případě rozsáhlých technických či jiných problémů při provozu Aplikace a komunikace s ní. Pořadatel na tuto okolnost vhodným způsobem upozorní, zejména prostřednictvím Aplikace. V takovém případě se určení Výherce Přidružené soutěže provádí náhodným výběrem z odpovědí došlých předtím, než došlo k předčasnému ukončení Přidružené soutěže.

20.    Protesty proti průběhu Přidružené soutěže či určení Výherce Přidružené soutěže či jiné protesty mohou být podávány pouze písemně, a to do 1 týdne od okamžiku vyhlášení Výherce Přidružené soutěže. K protestu podanému po uvedené lhůtě se nepřihlíží a případné nároky protestující osoby marným uplynutím lhůty pro podání protestu zanikají. Protesty se podávají Pořadateli. Protest musí obsahovat popis skutečnosti, která je napadána, a stručné odůvodnění, proč je popsaná skutečnost označována za závadnou či v rozporu s tímto článkem Pravidel. K protestu, který nesplňuje výše popsané náležitosti, se nepřihlíží. Protesty přezkoumává komise Pořadatele složená z dramaturga Pořadu, vedoucího projektu, výkonného producenta, výrobní ředitelky Pořadatele. Rozhodnutí či opatření učiněná v rámci Přidružené soutěže jsou platná, dokud komise nerozhodne jinak. 

21.    O protestu musí být rozhodnuto nejpozději do jednoho měsíce od jeho doručení. Pokud komise dojde k názoru, že Pravidla byla porušena v neprospěch Účastníka Soutěže, komise rozhodne jménem Pořadatele o způsobu zjednání nápravy v souladu s Pravidly. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v zjednání nápravy poskytnutím jakéhokoliv plnění, nemůže hodnota takového plnění přesáhnout částku Výhry v Přidružené soutěži po případném zdanění.

22.    Rozhodnutí komise je konečné.

XII.    Ochrana osobních údajů

1.  Pro účely tohoto článku se Účastníkem Soutěže rozumí i účastník Přidružené soutěže dle článku XI. těchto Pravidel. 

2. Pořadatel jako správce osobních údajů (dále jen jako „Správce“) zpracovává osobní údaje všech Účastníků Soutěže a Přidružených soutěží pro účely organizace Soutěže a Přidružených soutěží, jejich  vyhodnocení, kontaktování výherců, předání výher, posouzení protestů atd.), a to na základě jejich souhlasu se zpracováním jejich osobních údajů. Pro účely Soutěže a Přidružených soutěží zpracovává Správce osobní údaje Účastníků Soutěže a Přidružených soutěží, které uvedou při registraci do Aplikace v rozsahu dle článku IX. odst. 3 a 4 těchto Pravidel, ve Smlouvě o účinkování v Pořadu, případně v Zápise o předání výhry, jakož i další osobní údaje, které budou Správci sděleny v souvislosti se Soutěží nebo Přidruženou soutěží. Osobní údaje Soutěžících budou pro účely Soutěže zpracovány po dobu šesti měsíců po skončení Soutěžního období.

3. Zpracovatelem osobních údajů Účastníků Soutěže mohou být osoby, které Správci poskytují služby IT, společnost Banijay Nordic Holding ApS provozující Aplikaci, osoby v rámci holdingu Správce, Spolupořadatelé Přidružených soutěží dle článku XI. těchto Pravidel, smluvní partneři Správce.

4.  Účastník Soutěže registrací do Soutěže nebo uzavřením Smlouvy o účinkování v Pořadu  uděluje Správci souhlas se zveřejněním svého jména, příjmení a obce, ve které má Účastník Soutěže bydliště. V případě výhry, budou tyto jeho osobní údaje umístěny na internetových stránkách iprima.cz s uvedením Účastníka Soutěže jako výherce Soutěže, a to po dobu šesti měsíců. 

5. Účastník Přidružené soutěže, pro případ, že se stane Výhercem Přidružené soutěže, dává souhlas Pořadateli a Spolupořadateli Přidružené soutěže  ke zveřejnění svého jména, příjmení a údaje o obci svého bydliště, a to prostřednictvím Aplikace a na webových stránkách provozovaných Pořadatelem a Spolupořadatelem na dobu šesti měsíců.

6.  Jestliže Účastník Soutěže provedl registraci na internetových stránkách iprima.cz, budou jeho osobní údaje zpracovávány také pro účely a na základě právních důvodů blíže vymezených v podmínkách registrace, které jsou uvedeny na webových stránkách iprima.cz. Udělený souhlas může soutěžící kdykoliv bezplatně odvolat, a to odesláním zprávy na e-mailovou adresu 1protivsem@iprima.cz.

7.  Účastník Soutěže může kdykoliv požádat Správce o informaci, zda Správce zpracovává jeho osobní údaje a pokud ano, o poskytnutí kopie těchto osobních údajů. V případě, že dojde k jakékoliv změně v osobních údajích Účastníka Soutěže, nebo Účastník Soutěže zjistí, že Správce zpracovává neaktuální či nepřesné údaje Účastníka Soutěže, může kdykoliv požádat Správce o to, aby tyto údaje opravili. Účastník Soutěže rovněž může požádat Správce o to, aby veškeré jeho osobní údaje vymazal, nebo aby omezil zpracování jeho osobních údajů. Pokud se bude Účastník Soutěže domnívat, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Soutěžící může Správce kontaktovat na e-mailové adrese 1protivsem@iprima.cz.

XIII.    Společná ustanovení

1.    V případě technických či jiných problémů při natáčení Pořadu může Pořadatel Soutěž přerušit, případně jí může kdykoliv zcela zrušit.

2.    Uvedení nepravdivých registračních údajů Účastníkem Soutěže má za následek nenabytí práva na jakoukoliv výhru v Soutěži. V případě, že Účastník Soutěže nebo Přidružené soutěže nesplňuje podmínky pro účast v Soutěži nebo Přidružené soutěži, nemá právo na jakoukoliv Výhru dle těchto Pravidel a v případě, že mu již byla Výhra vyplacena, je povinen jí vrátit. Pokud není Výhra vrácena, je poskytnutí Výhry v tomto případě plněním bez právního titulu a bezdůvodným obohacením se všemi důsledky z toho vyplývajícími z příslušných právních předpisů. 

3.    Protesty proti průběhu Soutěže či stanovení výherce či jiné protesty mohou být podávány Pořadateli pouze emailem, a to nejpozději do 1 hodiny po skončení Soutěže na adresu 1protivsem@iprima.cz.  K protestu podanému po uvedené lhůtě se nepřihlíží a případné nároky protestující osoby marným uplynutím lhůty pro podání protestu zanikají. Protest musí obsahovat popis skutečnosti, která je napadána, a stručné odůvodnění, proč je popsaná skutečnost označována za závadnou či v rozporu s Pravidly. K protestu, který nesplňuje výše popsané náležitosti, se nepřihlíží. Protesty přezkoumává komise Pořadatele složená z dramaturga Pořadu, vedoucího projektu, výkonného producenta, výrobní ředitelky Pořadatele. Rozhodnutí či opatření učiněná v rámci Soutěže jsou platná, dokud komise nerozhodne jinak. 

4.    O protestu musí být rozhodnuto nejpozději do jednoho měsíce od jeho doručení. Pokud komise dojde k názoru, že Pravidla byl porušen v neprospěch Účastníka Soutěže, komise rozhodne jménem Pořadatele o způsobu zjednání nápravy v souladu s Pravidla. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zjednání nápravy poskytnutím jakéhokoliv plnění, nemůže hodnota takového plnění přesáhnout částku Konečné výhry v jednom Soutěžním kole po případném zdanění.

5.    Rozhodnutí komise je konečné.

XIV.    Změny Pravidel 

Pořadatel má právo tato Pravidla kdykoliv jednostranně změnit či doplnit, a to vždy s účinností ke dni oznámení změny na webových stránkách Pořadatele a v Aplikaci, pokud Pořadatel neurčí pozdější datum nabytí účinnosti této změny. 

XV.    Závěrečná ustanovení

1.    Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem jeho podpisu Pořadatelem.

2.    Tato Pravidla jsou od 26. srpna 2018 zveřejněna na internetové stránce Pořadatele www.iprima.cz, jakož i v Aplikaci.

3.    Pravidla se řídí právem České republiky.

V Praze dne        

        
Ing. Marek Singer, generální ředitel        Ing. Petr Babulík, finanční ředitel
FTV Prima, spol. s r. o.        FTV Prima, spol. s r. o.
    


Příloha č. 1 
Pravidel „1 PROTI VŠEM“

FTV Prima, spol. s r. o. 
se sídlem Na Žertvách 24/132,180 00 Praha 8 – Libeň, 
IČ: 48115908, DIČ: CZ48115908
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 16778
zastoupená ____
(dále jen „Pořadatel“)

pořídil níže uvedeného dne

s panem/paní
bytem: 
rodné číslo:
telefonní číslo:
bankovní účet č.:
(dále jen „Výherce“)
tento

ZÁPIS O VÝHŘE SE SOUTĚŽÍCÍM VE STUDIU

1.    Výherci v souladu s Pravidla televizní soutěže „1 proti všem“ (dále jen „Soutěž“) pořádané Pořadatelem dne _________od____do____hodin, vzniklo právo na výhru ve výši _______________,-Kč, slovy: ________________(dále jen „Výhra“). 

2.    Tento Zápis slouží jako podklad pro vyplacení Výhry v souladu s  PravidlySoutěže.

3.    Výherce podpisem tohoto Zápisu přijímá výhru a souhlasí s jejím uhrazením dle podmínek Pravidel Soutěže a tohoto Zápisu.

4.    Výherce podpisem tohoto Zápisu potvrzuje, že se před zahájením své účasti v Soutěži seznámil s Pravidly této Soutěže, souhlasil s ním a během Soutěže se jím řídil.

5.    Výherce dále potvrzuje, že dosáhl v den vzniku práva na výhru věku 18 let a splňuje i další podmínky vyžadované Pravidly pro účast v této Soutěži.

6.    Výherce podpisem tohoto Zápisu dále potvrzuje, že není v pracovněprávním či jiném obdobném právním vztahu k Pořadateli nebo osobou spolupracující přímo či nepřímo na výrobě televizního pořadu „1 proti všem“ (dále jen „Soutěž“) nebo osobou ve vztahu k  výše uvedeným osobám  blízkou ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

7.    Výherce bere na vědomí, že Výhra, o které je pořizován tento Zápis, podléhá zdanění v souladu s právními předpisy a Pořadatel je povinen z Výhry tuto daň odvést. 

8.    Pořadatel se zavazuje poukázat Výhru, po odečtení srážkové daně, na bankovní účet Výherce uvedený v záhlaví tohoto Zápisu, a to do 45 dnů od pořízení tohoto Zápisu. 

9.    Výherce bere na vědomí, že poskytnutí nepravdivých nebo neúplných údajů v tomto Zápisu, nebo odmítnutí poskytnutí všech údajů vyžadovaných tímto Zápisem, má za následek ztrátu práva na Výhru.

 

V Praze dne        V Praze dne 
      
za FTV Prima, spol. s r. o.        Jméno a příjmení, Soutěžící ve studiu

 

Příloha č. 2 
Pravidel „1 PROTI VŠEM“

FTV Prima, spol. s r. o. 
se sídlem Na Žertvách 24/132,180 00 Praha 8 – Libeň, 
IČ: 48115908, DIČ: CZ48115908
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 16778
zastoupená ____
(dále jen „Pořadatel“)

pořídil níže uvedeného dne

s panem/paní
bytem: 
rodné číslo:
telefonní číslo:
bankovní účet č.:
(dále jen „Výherce“)
tento

ZÁPIS O VÝHŘE S DIVÁCKÝM VÝHERCEM 

1.    Výherci v souladu s Pravidly televizní soutěže „1 proti všem“ (dále jen „Soutěž“) pořádané Pořadatelem dne____________ od_____do____hodin, vzniklo právo na výhru ve výši _______________,-Kč, slovy: ________________(dále jen „Výhra“). 

2.    Tento Zápis podepsaný Pořadatelem i Výhercem slouží jako podklad pro vyplacení Výhry v souladu s Pravidly Soutěže. 

3.    Formulář tohoto Zápisu byl Pořadatelem zaslán poštou Výherci na adresu, kterou Výherce Pořadateli sdělil telefonicky bezprostředně po skončení Soutěže. V případě, že se Pořadatel s Výhercem dohodli na osobním převzetí a podpisu Zápisu ze strany Výherce, toto ustanovení se neuplatňuje.

4.    Výherce je povinen tento Zápis o výhře vlastnoručně podepsat a doručit zpět na adresu: FTV Prima, Na Žertvách 24, 180 00 Praha 8. Pokud Výherce nedoručí tento Zápis podepsaný Pořadateli zpět ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byl doručen, pozbývá Výherce právo na vyplacení Výhry. V případě, že se Pořadatel s Výhercem dohodli na osobním převzetí a podpisu Zápisu ze strany Výherce, toto ustanovení se neuplatňuje.

5.    Výherce podpisem tohoto Zápisu přijímá výhru a souhlasí s jejím uhrazením dle podmínek Pravidel Soutěže a tohoto Zápisu.

6.    Výherce podpisem tohoto Zápisu potvrzuje, že se před zahájením své účasti v Soutěži seznámil s Pravidly této Soutěže, souhlasil s ním a během Soutěže se jím řídil.

7.    Výherce dále potvrzuje, že dosáhl v den vzniku práva na výhru věku 18 let a splňuje i další podmínky vyžadované Pravidly pro účast v této Soutěži.

8.    Výherce podpisem tohoto Zápisu dále potvrzuje, že není v pracovněprávním či jiném obdobném právním vztahu k Pořadateli nebo osobou spolupracující přímo či nepřímo na výrobě televizního pořadu „1 proti všem“ (dále jen „Soutěž“) nebo osobou ve vztahu k  výše uvedeným osobám  blízkou ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

9.    Výherce bere na vědomí, že Výhra, o které je pořizován tento Zápis, podléhá zdanění v souladu s právními předpisy a Pořadatel je povinen z Výhry tuto daň odvést. 

10.    Pořadatel se zavazuje poukázat Výhru, po odečtení srážkové daně, na bankovní účet Výherce uvedený v záhlaví tohoto Zápisu, a to do 45 dnů od í doručení tohoto Zápisu podepsaného Výhercem. 

11.    Výherce bere na vědomí, že poskytnutí nepravdivých nebo neúplných údajů v tomto Zápisu, nebo odmítnutí poskytnutí všech údajů vyžadovaných tímto Zápisem, má za následek ztrátu práva na Výhru.

 

V Praze dne        V Praze dne  

za FTV Prima, spol. s r. o.        Jméno a příjmení, Diváckého výhercePříloha č. 3
Pravidel „1 PROTI VŠEM“

Prohlášení výherce Přidružené soutěže s názvem  
[Název Přidružené soutěže] dle článku XI. Pravidel „1 PROTI VŠEM“ 

Určeno pro [Název Spolupořadatele]

Potvrzuji, že nejsem v pracovněprávním či jiném obdobném právním vztahu k Pořadateli nebo Spolupořadateli nebo osobou spolupracující přímo či nepřímo na výrobě televizního pořadu „1 proti všem“ (dále jen „Soutěž“) nebo osobou ve vztahu k  výše uvedeným osobám  blízkou ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Potvrzuji, že jsem se před zahájením své účasti v soutěži seznámil s pravidly této soutěže, uvedenými v článku XI. Pravidel „1 PROTI VŠEM“, souhlasil jsem s ním a během Soutěže jsem se jím řídil. 

Potvrzuji, že jsem dosáhl v den vzniku práva na výhru věku 18 let a splňuji i další podmínky vyžadované pravidly pro účast v této Soutěži a pro předání výhry

V ______________ dne_____________


Jméno
Příjmení 
Datum narození
Adresu trvalého bydliště


Příloha č. 4
Pravidla řádu „1 PROTI VŠEM“

 

Potvrzení výherce o převzetí výhry v Přidružené soutěži  s názvem 
[Název Přidružené soutěže] dle článku XI. Pravidel „1 PROTI VŠEM“


Potvrzuji převzetí výhry v podobě ____ a tuto výhru přijímám. 


V ______________ dne_____________


Jméno
Příjmení
Datum narození
Adresu trvalého bydliště

Příloha č. 5
Pravidla řádu „1 PROTI VŠEM“
 ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE
marketingové soutěže s názvem „1 proti všem Fortuna Challenge“
(26. -30. 8., Výstaviště Praha)

I.Úvodní ustanovení

1.    Pořadatelem soutěže s názvem „1 proti všem – Fortuna Challenge“ (dále jen „Soutěž“) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 – Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ: 180 00, IČO: 48115908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16778, provozovatel televizního vysílání (dále jen „Pořadatel“). Spolupořadatelem Soutěže odpovědným za zajištění a předání výhry jakož i případného daňového vypořádání výhry je společnost FORTUNA GAME a.s, IČO: 43003575, se sídlem Na Florenci 2116/15, PSČ: 110 00, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 944, (dále jen „Spolupořadatel“). 

2.    Pořadatel vysílá/má v úmyslu vysílat televizní pořad s názvem „1 proti všem“ (dále jen „Pořad“), přičemž v rámci propagace Pořadu Pořadatel pořádá Soutěž, a to na adrese Výstaviště 67, 170 90 Praha 7, v rámci akce 1 proti všem – Fortuna challenge (dále jen „Akce“), dne 26. – 30. 8. 2018. Soutěž se skládá z následujících dílčích soutěží (dále jen „Dílčí soutěže“), kdy účast v každé z nich je nezávislá na případné účasti či neúčasti v ostatních:
a.    Tipovací soutěž 1
b.    Tipovací soutěž 2
c.    Soutěžní turnaje

3.    Soutěž probíhá v termínu 26. – 30. 8. 2018 (dále jen „Doba trvání Soutěže“), přičemž konkrétní časy konání Dílčích soutěží stanoví Pořadatel, a to prostřednictvím Aplikace v případě Tipovací soutěže 1 a Tipovací soutěže 2, a vyhlášením na místě v případě Soutěžních turnajů, do kterých se lze registrovat ve stanoveném období.

4.    Účast v Soutěži, resp. v jakékoli z Dílčích soutěží je bezúplatná, tj. není spojena s žádným vstupním vkladem ze strany Soutěžícího.

5.    Pro účely pořádání Soutěže vydává Pořadatel za účasti Spolupořadatele tato Pravidla soutěže.

II. Soutěžící

1.     Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba, která v okamžiku účasti v Soutěži dovršila 18 let věku. Účastí v Soutěži se účastnící fyzická osoba stává Soutěžícím.

2.     Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovněprávním či jiném obdobném právním vztahu k Pořadateli a/nebo Spolupořadateli a dále osoby spolupracující přímo či nepřímo na výrobě Pořadu ani osoby ve vztahu k některé výše uvedené osobě blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

3.     Rozsah účasti v Soutěži jedním Soutěžícím není omezen za podmínek uvedených níže. V případě, že Soutěžící nesplňuje podmínky tohoto článku, nemá, v případě že se stane Výhercem, nárok na převzetí Výhry, resp. na požádání Pořadatele či Spolupořadatele je povinen již předanou Výhru vrátit, resp. v takovém případě je plnění ze strany Spolupořadatele Výherci plněním bez právního titulu a stává se bezdůvodným obohacením na straně Výherce se všemi důsledky z toho vyplývajícími z příslušných právních předpisů. V takovém případě se k účasti takové osoby v Soutěži nepřihlíží.

4.     Soutěžící je povinen účastnit se soutěže poctivě, použití automatizovaného (strojového) systému zodpovězení soutěžních otázek (např. prostřednictvím k tomu vhodného software) či jiným obdobným způsobem je zakázáno. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady vyloučit ze Soutěže Soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti stanovené těmito Pravidly soutěže, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená těmito Pravidly soutěže. Pořadatel je oprávněn bez předchozího dalšího upozornění Soutěžícího vyloučit bez náhrady v případě podezření Pořadatele, že takový Soutěžící ovlivnil výsledek v Soutěži podvodným způsobem nebo jiným jednáním v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže, anebo totéž jinému Soutěžícímu umožnil.

III. Tipovací soutěž 1 a Tipovací soutěž 2 – herní systém

1.     Tipovací soutěž 1 a Tipovací soutěž 2 spočívají v odpovídání na příslušné soutěžní otázky (dále jen „Otázka“). 

2.     Soutěže se Soutěžící zúčastní zasláním odpovědi na Otázku v Době trvání Soutěže. Odpovědi lze zasílat pouze prostřednictvím aplikace, zřízené a provozované společností Banijay Nordic Holding ApS, se sídlem Mosedalvej 14, DK-2500 Valby, Dánsko, VAT (dále jen „Aplikace“), dostupné od poskytovatelů platforem pro stažení aplikace (AppStore, Google Play Store). Aplikace je dostupná ke stažení a užívání bezplatně. Uživatelé Aplikace si mohou rovněž nastavit zasílání zvláštních upozornění na probíhající soutěže v Aplikaci.

3.     Odesláním odpovědi v Aplikaci je mezi Soutěžícím, Pořadatelem a Spolupořadatelem uzavřena smlouva, na základě které se Soutěžící účastní Soutěže, a to za podmínek stanovených v těchto Pravidlech soutěže (dále jen „Smlouva o účasti“).

4.     Pro účast v Tipovací soutěži 1 a Tipovací soutěži 2 není nutné, aby byl Soutěžící přítomen na místě konání Akce.

5.     Otázka pro Tipovací soutěž 1 se bude dotazovat na počet pingpongových míčků, které zůstanou z 15 000 míčků vypuštěných z jeřábu ležet na stanovené ploše na místě konání Akce ve stanovené době. Jako soutěžící budou vystupovat také moderátoři akce – Libor Bouček, Leoš Mareš a Angée Svobodová, kteří budou taktéž tipovat v rámci Aplikace, a to za stejných podmínek jako ostatní soutěžící. Moderátoři akce nemají žádné informace nebo znalosti získané od Pořadatele, které by je v soutěži zvýhodňovaly.

6.     Otázka pro Tipovací soutěž 2 se bude dotazovat na počet her ve stolním tenise mezi moderátory (či jinými Pořadatelem určenými osobami) ve stanovené době na stanoveném místě v místě konání Akce podle aktuálních pravidel stolního tenisu České asociace stolního tenisu. Moderátoři odehrají jednu hru, přičemž je možný opravný pokus v případě chybného prvního podání. Pojmem hra se rozumí situace, kdy míček po odpalu jednoho hráče přeletí síť a jednou se odrazí od stolu na protivníkově straně. Jako soutěžící bude vystupovat i profesionální hráč stolního tenisu přítomný na místě konání Akce, který bude tipovat v rámci Aplikace.

7.     Přesné znění Otázek bude uvedeno v Aplikaci.

8.     Je třeba, aby Soutěžící odpověď zaslal vyjádřenou číslem, přičemž toto číslo vyjadřuje odpověď Soutěžícího na danou Otázku. Aby bylo odeslání odpovědi platné, musí ji Soutěžící odeslat v souladu s podmínkami Aplikace, které budou Soutěžícímu zobrazeny při stažení Aplikace. Odesílání odpovědi není podmíněno zaplacením žádného poplatku.

9.     Pořadatel (prostřednictvím Aplikace) ze všech platných odpovědí zaslaných v Době trvání Soutěže vylosuje 1 Výherce Tipovací soutěže 1 a 1 Výherce Tipovací soutěže 2.

10.     Z jednoho zařízení, na kterém Aplikace běží, však může být jako Soutěžící, resp. Výherce vždy určena jen jedna osoba. Soutěžící zodpovídá za správnost jím uvedených údajů a bere na vědomí, že v případě nejasností může Pořadatel rozhodnout dle svého uvážení o přiměřené nápravě situace, případně může Soutěžícího ze Soutěže z důvodu nesprávných údajů bez náhrady vyloučit.

11.     Výherce bude vyhlášen na Akci a také v rámci Aplikace

12.     V případě, že odpověď, která byla na výherním místě podle předchozích odstavců, byla zaslána osobou nesplňující podmínky pro účast v Soutěži dle článku II. těchto Pravidel soutěže, resp. taková osoba jakkoli v souladu s těmito Pravidly soutěže vyloučena, k účasti této osoby v Soutěži se nepřihlíží a bude vylosován stejným způsobem jiný výherce. 

13.     Pořadatel předá Spolupořadateli kontaktní údaje (jméno, příjmení a dále některé nebo všechny z následujících: adresa, e-mailová adresa, telefon) na všechny Výherce, přičemž Spolupořadatel je může uchovávat a zpracovávat pouze pro účely a po dobu nutnou pro předání výhry. 

IV. Soutěžní turnaje – herní systém

1.     Na místě konání Akce budou probíhat Soutěžní turnaje ve čtyřhrách ve stolním tenise - pingpongu.

2.     Hrát budou moderátoři (či jiné Pořadatelem určené osoby) na straně jedné a Soutěžící na straně druhé.

3.     Soutěžícími v Soutěžních turnajích budou následující osoby:
a. 2 dvojice, které vybere moderátor Leoš Mareš z osob sledujících jeho profil na sociálních sítích (followeři). V případě nemožnosti účasti Leoše Mareše při výběru, se výběr dvojic provede způsobem popsaným v následujícím bodu b) s tím, že budou takto vybrány 4 dvojice,
b.2 dvojice, tvořené zletilými fyzickými osobami, které splní dále uvedené podmínky:
i.vyfotí se s aplikací 1 proti všem na obrazovce svého telefonu,
ii. takto pořízenou fotografii veřejně sdílí jako příspěvek na sociální síti Facebook s textem „Chci porazit Boučka s Marešem!“ a zároveň s hashtagy #1protivsem a #fortunachallenge, 
iii. veřejné sdílení uskuteční nejpozději před vyhlášením vítězů, které proběhne 30. 8. 2018 na facebookové stránce Prima a Prima COOL,
iv.  příspěvek na Facebooku získá nejvyšší až čtvrtý nejvyšší  počet laiků.
c. zbývající počet dvojic bude určen losem na místě (Pořadatel rozdá lístečky s číslem a logem soutěže, následně moderátoři budou losovat čísla). Podle tohoto bodu bude určeno tolik Soutěžících, dokud nebudou rozdány všechny výhry, jak je stanoveno níže. Maximální počet dvojic je dvacet.

4.     Účastí v Soutěžním turnaji je mezi každým Soutěžícím ve dvojici, Pořadatelem a Spolupořadatelem uzavřena smlouva, na základě které se Soutěžící účastní Soutěže, a to za podmínek stanovených v těchto Pravidlech soutěže („Smlouva o účasti“).

5.     Vedle Soutěžících bude také hrát proti moderátorům 1 dvojice profesionálních hráčů domluvených Pořadatelem, přičemž jejich případná Výhra bude věnována na charitativní účely. 

6.     Každá dvojice bude hrát proti moderátorům (či jiným Pořadatelem určeným osobám) stolní tenis, a to v souladu s aktuálními pravidly stolního tenisu České asociace stolního tenisu, která jsou k dispozici například na www.ping-pong.cz/, ledaže Pořadatel určí odchylky.

7.     Výherci jednotlivého Soutěžního turnaje se stává dvojice Soutěžících, kteří ve hře stolního tenisu získají jako první 5 bodů dříve než dvojice moderátorů.

8.     Bude se hrát tolik Soutěžních turnajů, dokud nebude rozdělena celá částka určená na Výhru způsobem uvedeným dále.

V. Výhry

1.          Výherce určený v Tipovací soutěži 1 získá celkem peněžní výhru ve výši 100 000,- Kč. V případě, že se výhercem stane jeden z tipujících moderátorů, částka bude věnována na charitativní účely.

2.          Výherce určený v Tipovací soutěži 2 získá celkem peněžní výhru ve výši 100 000,- Kč. V případě, že se výhercem stane profesionální hráč stolního tenisu, částka bude věnována na charitativní účely.

3.          Každá dvojice Výherců ze Soutěžních turnajů získá peněžní výhru dohromady ve výši 10 000,- Kč, přičemž celkem bude takto rozdáno 90 000,- Kč (celková částka určená na výhru), pokud se dvojice Výherců nedohodne jinak, dělí se výhra mezi ně rovným dílem. Výhru předává na místě konání Akce zástupce Spolupořadatele Výhercům v hotovosti. V případě, že moderátoři v Soutěžním turnaji porazí vybrané dvojice, odměna bude věnována na charitativní účely.

4.           Dalších 10 000,- Kč bude vyhrazeno na turnaj s profesionálními hráči, kdy tato částka bude Pořadatelem věnována na charitativní účely.

5.        V případě Výhry v Tipovací soutěži 1 a Tipovací soutěži 2 Spolupořadatel kontaktuje Výherce prostřednictvím telefonního kontaktu zadaného v registraci v Aplikaci anebo předá kontaktní údaje, které Výherce zadal prostřednictvím Registračního formuláře (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) přímo společnosti, která výhru rozesílá.  Spolupořadatel telefonním hovorem anebo e-mailem s Výhercem dohodne způsob vyplnění a doručení prohlášení Výherce, které bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, prohlášení, že splňuje podmínky Soutěže podle těchto Pravidel Soutěže, a podmínky pro realizaci Výhry (dále jen „Prohlášení“). Pořadatel si vyhrazuje, že podmínkou předání Výher dle tohoto odstavce může být vystoupení v televizním pořadu Pořadatele (tzn. účast na natáčení pořadu v rámci hlavního města Prahy) a předání Výhry v jeho rámci -  v případě odmítnutí takového vystoupení Výhercem si Pořadatel vyhrazuje právo příslušného Soutěžícího ze Soutěže vyloučit. Podmínkou předání Výher je rovněž poskytnutí následujícího souhlasu Výhercem: „Souhlasím s pořízením zvukověobrazového a obrazového záznamu mé osoby v souvislosti s předáním Výhry a poskytuji Pořadateli a Spolupořadateli oprávnění k jeho užití a šíření na území ČR a SR po dobu 5 let jakýmikoli technickými prostředky (zejména ve formě sdělování veřejnosti), včetně možnosti postoupení tohoto oprávnění a poskytnutí (pod)licence třetím osobám.“

6.         K realizaci Výhry v Tipovací soutěži 1 a Tipovací soutěži 2 dojde na Pořadatelem určeném místě v České republice do 60 dnů ode dne, kdy bylo Spolupořadateli doručeno řádně vyplněné a podepsané Prohlášení Výherce. Dokud Výherce nedodá Spolupořadateli Prohlášení obsahující všechny náležitosti, není Spolupořadatel povinen Výhru předat. Nárok na Výhru je nepřenosný. Spolupořadatel odpovídá za realizaci Výhry v souladu s údaji, které mu poskytl Výherce v Prohlášení.

7.          Vypořádání případných daňových povinností souvisejících s výhrou zajistí Spolupořadatel, který je povinen toto vypořádání doložit Pořadateli, a to do 10 dní od takového vypořádání.

8.           Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě, že v rámci Soutěže nedojdou žádné odpovědi, dle kterých by mohl být určen Výherce, není Spolupořadatel povinen poskytovat nikomu Výhru.

VI. Společná ustanovení

1.    Na průběh Soutěže (Dílčích soutěží) bude na místě konání akce dohlížet Pořadatelem a Spolupořadatelem ustanovený notář.

2.    Pořadatel může Soutěž přerušit, pokud to uzná za vhodné, zejména případy rozsáhlých technických či jiných problémů při provozu Aplikace a komunikace s ní, nepříznivého vlivu počasí apod., na toto přerušení však Soutěžící nemají nárok. Pořadatel na tuto okolnost vhodným způsobem upozorní, zejména na svých webových stránkách www.iprima.cz. V takovém případě se určení Výherce provádí mezi odpověďmi došlými předtím, než došlo k přerušení Soutěže.

3.    Protesty proti průběhu Soutěže či rozhodnutí o Výherci či jiné protesty mohou být podávány pouze písemně, a to do 1 týdne od okamžiku vyhlášení Výherce. Protesty se podávají Pořadateli. Protest musí obsahovat popis skutečnosti, která je napadána, a stručné odůvodnění, proč je popsaná skutečnost označována za závadnou. K protestu, který nesplňuje výše popsané podmínky, nebude přihlédnuto. Protesty přezkoumává komise, složená z pracovníka úseku marketingu, kontrolingu a právního oddělení, neurčí-li Pořadatel jiné složení. Do případného opačného rozhodnutí komise platí, že jsou rozhodnutí či opatření učiněná v rámci Soutěže správná.

4.    O protestu musí být rozhodnuto nejpozději do jednoho měsíce od jeho doručení. Pokud komise dojde k názoru, že Pravidla soutěže byl porušen v neprospěch Soutěžícího, komise rozhodne jménem Pořadatele o způsobu zjednání nápravy v souladu s těmito Pravidly soutěže. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zjednání nápravy v žádném případě nepřesáhne částku odpovídající hodnotě jednotlivé Výhry, resp. její příslušné části, po případném zdanění.

5.    Rozhodnutí komise je konečné.

6.    Soutěžící se účastní na své vlastní náklady a nebezpečí. Pořadatel a Spolupořadatel se do rozsahu dovoleného příslušnými právními předpisy zříkají odpovědnosti za jakoukoli škodu či jinou újmu vzniklou Soutěžícím. Soutěžící dále nemá právo požadovat jakoukoli náhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou účastí v Soutěži.

VII. Ochrana osobních údajů

1.   Pořadatel a Spolupořadatel jako společní správci (dále také společně jen jako „Správci“) zpracovávají osobní údaje Soutěžícího pro účel Soutěže (tj. organizace Soutěže, její vyhodnocení, kontaktování Výherců a předání výhry, posouzení protestů atd.), a to na základě Smlouvy o účasti. Pro účely Soutěže zpracovávají Správci osobní údaje Soutěžícího, které uvede v registraci či jiného přihlášení do Soutěže, jakož i osobní údaje, které vzniknou nebo budou Správcům sděleny jakkoli jinak v souvislosti se Soutěží. Osobní údaje Soutěžícího budou pro účel Soutěže zpracovány po dobu šesti měsíců od uplynutí Doby trvání Soutěže.

2.  Příjemcem osobních údajů Soutěžícího mohou být osoby, které Správcům poskytují služby IT, osoby v rámci holdingu Správců, smluvní partneři Správců.

3.  Jestliže soutěžící v rámci registračního procesu do Soutěže kliknutím na políčko u textu „souhlasím se zveřejněním mých údajů jako Výherce na stránkách iprima.cz.“ či textu s obdobným významem, a následným odesláním udělil Správcům souhlas se zveřejněním svého jména, příjmení a obce, ve které má Soutěžící trvalé bydliště, v případě výhry, budou tyto jeho osobní údaje umístěny na internetových stránkách iprima.cz s uvedením Soutěžícího jako výherce Soutěže, a to po dobu dvou let s automatickou prolongací vždy na dva roky s tím, že Soutěžící je oprávněn kdykoli udělený souhlas odvolat způsobem uvedeným níže.

4.   Jestliže Soutěžící provedl registraci na internetových stránkách iprima.cz, budou jeho osobní údaje zpracovávány také pro účely a na základě právních důvodů blíže vymezených v podmínkách registrace, které jsou uvedeny na webových stránkách iprima.cz a v Aplikaci. Udělený souhlas může Soutěžící kdykoliv bezplatně odvolat, a to odesláním zprávy na e-mailovou adresu 1protivsem@iprima.cz.

5.  Soutěžící může kdykoliv požádat kteréhokoliv ze Správců o informaci, zda Správci zpracovávají osobní údaje, které se ho týkají, a pokud ano, o poskytnutí kopie těchto osobních údajů. V případě, že dojde k jakékoliv změně v osobních údajích Soutěžícího, nebo Soutěžící zjistí, že Správce zpracovává neaktuální či nepřesné údaje Soutěžícího, může kdykoliv požádat kteréhokoliv ze Správců o to, aby tyto údaje opravili. Soutěžící rovněž může požádat Správce o to, aby veškeré jeho osobní údaje vymazali, nebo aby omezili zpracování jeho osobních údajů. Pokud se bude Soutěžící domnívat, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Soutěžící může Správce kontaktovat na e-mailové adrese 1protivsem@iprima.cz.  

VIII. Změny Pravidel soutěže

1.    Pořadatel si vyhrazuje právo na změny Pravidel soutěže, a to vždy s účinností ke dni oznámení změny na webových stránkách Pořadatele, pokud Pořadatel neurčí pozdější datum.

2.    Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli rozhodnout o zrušení Soutěže nebo o tom, že Výhra nebude vyplacena.

IX. Závěrečná ustanovení

1.    Tato Pravidla soutěže nabývají účinnosti dnem jeho podpisu.

2.    Tato Pravidla soutěže jsou zveřejněn na internetové stránce Pořadatele www.iprima.cz v období od 26. 8. 2018 a v Aplikaci.

3.    Podmínky Soutěže se řídí právem České republiky.

V Praze dne ____            
    


______________________
FTV Prima, spol. s r.o.
Ing. Marek Singer
generální ředitel
    

______________________
 FORTUNA GAME a.s.
spolupořadatel

______________________
FTV Prima, spol. s r.o.
Ing. Petr Babulík
finanční ředitel    

reklama

reklama