Podmínky registrace uživatelů internetových stránek FTV Prima, spol. s r.o.

1. PREAMBULE

 

1.1. FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, IČO: 48115908, DIČ: CZ48115908 je obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16778 (dále jen „FTV“), je, mimo jiné, provozovatelem internetových serverů dostupných na následujících internetových adresách (URL):

a) http://iprima.cz a veškeré internetové stránky na doménách třetího a nižšího řádu pod doménou druhého řádu iprima.cz (http://www.iprima.cz/prostreno aj.);

b) další internetové stránky provozované FTV (všechny internetové stránky uvedené v tomto článku 1.1 dále společně i jednotlivě jen „Internetové stránky“).

 

1.2. Tyto Podmínky registrace upravující registrování uživatelů internetových stránek provozovaných FTV (dále jen „Podmínky registrace“) upravují práva a povinnosti Registrovaných uživatelů a FTV vznikající v souvislosti s registrací Registrovaných uživatelů na Internetových stránkách. Práva, která jsou akceptací těchto Podmínek registrace Registrovaným uživatelem udělena FTV, je FTV oprávněna bez dalšího postoupit nebo jinak převést či poskytnout třetím osobám, které případně vykonávají pro FTV správu a provoz Internetových stránek, popř. jednotlivých služeb.

 

1.3. Všichni uživatelé Internetových stránek jsou při užívání služeb poskytovaných FTV na Internetových stránkách povinni dodržovat smluvní ujednání uvedená ve Všeobecných podmínkách pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o. (dále jen „Všeobecné podmínky“). Některé služby poskytované na Internetových stránkách, např. PrimaPLAY Premium, možnost přispívání do diskuzí, vkládání Příspěvků (např. v části Prostřeno (www.iprima.cz/prostreno) a správa vlastního uživatelského účtu jsou poskytovány pouze uživatelům, kteří se registrovali prostřednictvím registrace (popřípadě vyplnili souhlas, jeho zaškrtnutím, jiným obdobným vyjádřením či úkonem, směřujícím k registraci, popř. k účasti na soutěži či jiné akci) na Internetových stránkách (dále jen jednotlivě „Registrovaný uživatel“ nebo společně „Registrovaní uživatelé“).

 

2. PODMÍNKY REGISTRACE

 

2.1. Registrovaným uživatelem, tj. uživatelem oprávněným využívat jednotlivé služby poskytované na Internetových stránkách a určené výhradně pro Registrované uživatele, se stane takový uživatel Internetových stránek, který vyplní a odešle příslušný registrační formulář, pokud nebude pro určitou službu poskytovanou FTV použit jiný postup pro registraci.

 

2.2. Kliknutím na tlačítko „Registrovat“ v příslušném registračním formuláři uživatel odešle příslušný registrační formulář FTV a zároveň udělí svůj souhlas se zněním těchto Podmínek registrace. Odesláním registračního formuláře uživatel potvrdí veškeré své souhlasy obsažené v těchto Podmínkách registrace. Registrační formulář není možné odeslat, pokud nebudou vyplněna veškerá pole označená v tomto formuláři jako povinné údaje a zároveň, pokud uživatel neoznačí svůj souhlas se zněním těchto Podmínek registrace a případně nesplní další podmínky registrace stanovené FTV.

 

2.3. Poskytnutí osobních údajů ze strany Registrovaného uživatele, jsou-li označeny jako povinné, je podmínkou registrace. Sdělování jakýchkoli dalších údajů do registračního formuláře nebo při nastavování služeb poskytovaných FTV nad rámec údajů povinných, je zcela dobrovolné a takové údaje mohou být i zveřejňovány. Takové údaje mohou sloužit např. jako prostředek k prezentaci Registrovaného uživatele v rámci služeb FTV nebo k upřesnění rozsahu a obsahu poskytovaných služeb.

 

2.4. Provedením registrace dle předchozích ustanovení těchto Podmínek registrace se aktivuje příslušný uživatelský účet Registrovaného uživatele a vytvoří se mu uživatelský profil (dále jen „Profil“), k němuž má přístup z Internetových stránek (po přihlášení proklikem na svůj profil umístěný v pravém horním rohu Internetových stránek nebo na jiném určeném místě).

Zadáním přihlašovacího e-mailu a zaregistrovaného hesla se může Registrovaný uživatel přihlásit na jakékoli z Internetových stránek bez ohledu na to, z jaké Internetové stránky vstoupil do registračního formuláře při své registraci.

 

2.5. Registrace není nikterak zpoplatněna, vedení uživatelského účtu resp. správa Profilu rovněž nepodléhá jakékoli poplatkové povinnosti Registrovaného uživatele.

 

2.6. Uživatel Internetových stránek odesláním registračního formuláře a následným potvrzením registrace (popřípadě vyplněním souhlasu, jeho zaškrtnutím, jiným obdobným vyjádřením či úkonem, směřujícím k registraci, popř. k účasti na soutěži či jiné akci) výslovně potvrzuje a souhlasí s tím, že:

a) se stane Registrovaným uživatelem;

b) přístupové heslo ke svému uživatelskému účtu nesdělí třetí osobě a v souvislosti s tím se zavazuje učinit veškerá opatření, aby zabránil přístupu jakékoli třetí osoby k tomuto heslu, resp. přístupu na jeho uživatelský účet a k Údajům bez svého souhlasu;

c) veškeré údaje a osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), týkající se Registrovaného uživatele uvedené ve formuláři nebo dodatečně získané (včetně elektronických kontaktních údajů – emailové adresy, telefonního čísla apod.) za podmínek uvedených v těchto Podmínkách registrace (dále jen „Údaje“) budou shromážděny a uchovány v databázi Registrovaných uživatelů spravované FTV (dále jen „Databáze“) s tím, že budou dále zpracovávány, a to automaticky a/nebo manuálně, a mohou být též poskytovány třetím osobám za podmínek stanovených Zákonem a těmito Podmínkami registrace;

d) poskytne takové osobní Údaje, které jsou aktuálními, pravdivými a úplnými informacemi o jeho osobě dle příslušných požadavků FTV, a že se nedopustí porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že uvede údaje, či jméno jiné osoby, včetně použití cizího e-mailu, hesla či jiných informací;

e) FTV je, jakožto správce Databáze, oprávněna poskytnout resp. zpřístupnit veškeré Údaje třetím osobám, včetně osob zahraničních, zejména však společnostem ze stejného koncernu, jehož je FTV součástí;

f) je obeznámen se zněním Všeobecných podmínek, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat;

g) FTV neodpovídá za jakékoli škody způsobené uživatelům Internetových stránek v důsledku událostí, které nemohla objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob;

h) Údaje mohou být používány FTV a/nebo jejími partnery za účelem rozvoje a provozu poskytovaných služeb ev. pro kontaktování Registrovaného uživatele v případě řešení technických problémů;

i) FTV je oprávněna, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v znění pozdějších předpisů, zasílat Registrovaným uživatelům buď svým jménem, nebo i prostřednicím svého smluvního partnera, jakékoli e-mailové a SMS zprávy, včetně zpráv obsahujících informace o poskytovaných službách FTV či o produktech a službách třetích osob s tím, že tento souhlas může Registrovaný uživatel kdykoliv zrušit a/nebo znovu udělit prostřednictvím e-mailu na play@iprima.cz;

j) FTV je oprávněna sdělovat třetím osobám, zejména však společnostem ze stejného koncernu, jehož je FTV součástí, jakékoli informace o Registrovaných uživatelích a jejich činnosti související s užíváním Internetových stránek, včetně informací o návštěvách Internetových stránek a přístupových specifikacích Registrovaných uživatelů;

k) FTV je oprávněna zmocnit nebo pověřit zpracováním Údajů jakékoli třetí osoby, včetně osob zahraničních;

l) FTV je za podmínek stanovených Zákonem oprávněna předat Údaje resp. Databázi jinému správci, přičemž takový správce může být i zahraniční osobou;

m) FTV je oprávněna identifikovat uživatele, pokud si to vyžádají orgány činné v trestním řízení, nebo pokud je taková identifikace nutná dle příslušných právních předpisů, přičemž se má za to, že veškeré výše uvedené souhlasy jsou udělovány na celé období, kdy jsou Údaje uchovávány v Databázi, a jsou konečné v tom smyslu, že není pro jakékoli jednotlivé nakládání s Údaji potřeba další konkrétní souhlas Registrovaného uživatele, pokud Zákon nestanoví jinak.

 

2.7 Registrovaný uživatel poskytuje FTV souhlas se zpracováním osobních údajů, které FTV případně sdělí pro účely registrace podle příslušných právních předpisů v rozsahu, který je nezbytný k administraci Internetových stránek, a to na dobu neurčitou. Registrovaný uživatel je však oprávněn kdykoli takový souhlas se odvolat písemným oznámením doručeným na adresu FTV. Požádá-li Registrovaný uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je FTV povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. FTV má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Registrovaný uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že FTV provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života Registrovaného uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat FTV o vysvětlení, a (ii) požadovat, aby FTV odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Registrovaného uživatele shledána oprávněnou, FTV neprodleně odstraní závadný stav. Nevyhoví-li FTV žádosti Registrovaného uživatele, má Registrovaný uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu, který Registrovaný uživatel případně sdělí FTV. Tím není dotčen článek 2.3 těchto Podmínek registrace.

 

2.8. Registrovaný uživatel je oprávněn kdykoliv sám provést změnu či zrušení svého uživatelského účtu nebo změnu či vymazání veškerých Údajů z Databáze, popř. o přístup ke svým Údajům, a to přímo ve svém uživatelském účtu/Profilu na Internetových stránkách, popřípadě též prostřednictvím žádosti zaslané na emailovou adresu play@iprima.cz. Poskytnuté Údaje může Registrovaný uživatel také sám měnit a doplňovat přímo ve svém uživatelském účtu/Profilu, popř. rovněž prostřednictvím této emailové adresy

 

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

 

3.1. FTV se zavazuje zabezpečit Údaje a Databázi proti zneužití, v případě předání Údajů třetím osobám v souladu se Zákonem a těmito Podmínkami registrace však FTV nenese odpovědnost za jejich případné zneužití, s výjimkou kogentních zákonných ustanovení o odpovědnosti.

 

3.2. FTV se zavazuje nakládat s Údaji v souladu se zákonem a těmito Podmínkami registrace, přičemž se má za to, že souhlas Registrovaného uživatele s nakládáním dle těchto Podmínek registrace je dáván ke všem Údajům. FTV tímto stanovuje, že Údaje jsou zpracovávány za účelem:

a) poskytovávání služeb na Internetových stránkách či jiných služeb v rámci podnikatelské činnosti FTV a třetích osob;

b) pořádání her a soutěží FTV, popř. třetími osobami;

c) interního použití, a rovněž pro statistické a marketingové účely, vč. zasílání obchodních sdělení Registrovaným uživatelům společností FTV, popř. jejími obchodními partnery. Nepřeje-li si Registrovaný uživatel nadále dostávat prostřednictvím elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla obchodní sdělení či jiné marketingové a propagační materiály, tuto skutečnost sdělí písemně, popř. elektronicky FTV.

 

3.3. FTV je oprávněna odstranit uživatelský účet resp. Profil Registrovaného uživatele v případě, že:

a) FTV má důvodné podezření, že Registrovaný uživatel jej používá v rozporu s platnými zákony a obecně závaznými etickými a morálními principy společnosti nebo dobrými mravy nebo má sloužit k porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti;

b) Registrovaný uživatel nedovoleně užívá Internetové stránky ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) způsobit FTV nebo třetím osobám škodu či jinou újmu;

c) Registrovaný uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást Internetových stránek nebo služeb poskytovaných FTV;

d) Registrovaný uživatel nenavštíví svůj uživatelský účet po dobu delší než 3 měsíce;

e) FTV má důvodné pochybnosti, že uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba než Registrovaný uživatel;

f) Registrovaný uživatel naruší nebo se pokouší narušit stabilitu nebo chod Internetových stránek nebo data na nich uložená;

g) Registrovaný uživatel poruší povinnosti stanovené ve Všeobecných podmínkách nebo jakýchkoli jiných všeobecných nebo specifických podmínkách a pravidlech příslušné služby poskytované FTV

h) FTV přestane poskytovat veškeré služby, pro které je registrace potřebná.

 

3.4. FTV si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do Databáze bez nutnosti předchozího oznámení dotčeným Registrovaným uživatelům. FTV si rovněž vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů, které se jejich poskytnutím stanou Údaji dle těchto Podmínek registrace, a bez jejichž sdělení si vyhrazuje právo dosavadní registraci resp. příslušný uživatelský účet zrušit a/nebo neumožnit přístup k Internetovým stránkám/službám, které vyžadují registraci, příp. registraci s určitými údaji.

 

4.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

4.1. FTV výslovně upozorňuje na skutečnost, že některá jednání v rozporu s těmito Podmínkami registrace mohou zakládat protiprávní jednání, jež může rovněž vykazovat znaky trestné činnosti.

 

4.2. FTV dále rovněž upozorňuje, že nelze vyloučit, že v případě příslušných právních kroků ze strany osoby dotčené protiprávním jednáním registrovaného uživatele v souvislosti s používáním Internetových stránek, bude FTV povinna poskytnout příslušným orgánům Údaje nebo informace získané o Registrovaném uživateli v souvislosti s používáním Internetových stránek nebo poskytováním služeb ze strany FTV.

 

4.3. Registrovaný uživatel plně odpovídá za utajení svého přihlašovacího e-mailu, hesla či jakýchkoli jiných registračních údajů, které nejsou určeny ke zveřejnění za podmínek stanovených těmito Podmínkami registrace, a nese veškerou odpovědnost a případné náklady či jinou škodu, které případně vzniknou v souvislosti s porušením těchto Podmínek registrace.

 

4.4. Registrovaný uživatel není oprávněn postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze smluvního vztahu s FTV v souvislosti s registrací a užíváním služeb FTV na třetí osobu, a to ani bezúplatně. Uživatel souhlasí s tím, že veškerá práva a povinnosti FTV dle těchto Podmínek registrace, jakákoli práva a povinnosti FTV vyplývající z poskytování služeb a provozu Internetových stránek vůči Registrovanému uživateli mohou být bez nutnosti jakéhokoli dalšího souhlasu Registrovaného uživatele postoupeny na třetí osoby.

 

4.5. Právní vztahy vzniklé na základě těchto Podmínek registrace a v souvislosti s užíváním Internetových stránek se řídí právními předpisy České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami registrace jsou příslušné české soudy, místně příslušné dle sídla FTV.

 

4.6. Tyto Podmínky registrace jsou účinné počínaje dnem 18.11.2015 a nahrazují předchozí podmínky registrace uveřejněné na Internetových stránkách FTV. FTV si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek registrace, a to i bez předchozího upozornění. FTV nicméně vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby o změnách včas Registrované uživatele informovala přímo na Internetových stránkách.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama