Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o.

1.    PREAMBULE

1.1.    FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, IČO: 48115908, DIČ: CZ48115908 je obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16778 (dále jen „Provozovatel“), je, mimo jiné, provozovatelem internetových serverů dostupných na následujících internetových adresách (URL):
• http://iprima.cz; a veškeré internetové stránky na doménách třetího a nižšího řádu pod doménou druhého řádu iprima.cz
• veškeré internetové stránky na doménách odvozených od stránek uvedených v tomto článku 1.1 (www.iprima.cz/prostreno, apod.) a případně další internetové stránky
(všechny výše uvedené internetové stránky dále společně i jednotlivě jen „Internetové stránky“).

1.2.    Tyto Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o. (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti Uživatelů 
jak jsou vymezeni dále) a Provozovatele vznikající v souvislosti s užíváním Internetových stránek. Práva, která akceptací těchto Podmínek FTV nabývá, je FTV oprávněna bez dalšího postoupit nebo jinak převést či poskytnout třetím osobám, které vykonávají pro FTV správu a provoz Internetových stránek, popř. jednotlivých služeb.

1.3.    Provozovatel poskytuje na Internetových stránkách zejména následující služby (dále jen „Služby“):
a)    zpřístupnění obsahu, zejména ohledně televizního vysílání FTV;
b)    provozování bezúplatného videoportálu resp. archivu pořadů na URL http://play.iprima.cz/ (dále jen „Prima PLAY“);
c)    provozování zpoplatněného videoportálu resp. archivu pořadů Prima PLAY Premium na URL http://play.iprima.cz/premium (dále jen „Prima PLAY Premium“);
d)    provozování portálů pro vkládání Příspěvků Uživatelů, např. receptů na URL http://www.iprima.cz/prostreno.

1.4.    Osoby užívající Internetové stránky a Služby (dále jen jednotlivě „Uživatel“ nebo společně „Uživatelé“) jsou povinny dodržovat smluvní ujednání uvedená v těchto Podmínkách. V případě porušení ustanovení uvedených v těchto Podmínkách je Provozovatel oprávněn uplatnit veškerá opatření obsažená v Podmínkách a/nebo umožněná příslušnými právními předpisy. Jakýmkoli užitím Internetových stránek nebo kliknutím na jakýkoli odkaz Uživatel potvrzuje, že s těmito Podmínkami souhlasí. V případě, že s nimi jakýkoli Uživatel nesouhlasí, není oprávněn Internetové stránky a Služby užívat.

1.5.    Některé Služby jsou poskytovány pouze Uživatelům, kteří se registrovali u Provozovatele prostřednictvím registrace na Internetových stránkách (dále jen jednotlivě „Registrovaný uživatel“ nebo společně „Registrovaní uživatelé“). Registraci upravují Podmínky registrace uživatelů internetových stránek FTV Prima, spol. s r. o. (dále jen „Podmínky registrace“).

1.6.    Pro Registrované uživatele, kteří mají zájem o využívání placených Služeb, Provozovatel zřídí a vede uživatelský účet, z nějž je Registrovanému uživateli umožňováno hradit cenu za poskytování placených Služeb (dále jen „Uživatelský účet“). 

1.7.    Registrovanému uživateli je umožněno čerpání příslušné Služby (zejm. zhlédnutí Titulů) po přihlášení po stanovenou dobu. Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že zaplacením ceny je uhrazena možnost čerpání Služby bez ohledu na to, zda Registrovaný uživatel Službu skutečně využil či nikoliv. Provozovatel je oprávněn způsob úhrady Služeb prostřednictvím Uživatelského účtu kdykoliv omezit nebo zrušit. Provozovatel bude Registrovaného uživatele o omezení/zrušení úhrady Služeb prostřednictvím Uživatelského účtu přiměřeným způsobem informovat.

1.8.    Cenu za poskytování placených služeb na svém Uživatelském účtu Registrovaný uživatel hradí prostřednictvím Platebních kanálů (dále jen „Platební kanál/y“), kterými jsou: a) úhrada prostřednictvím Premium SMS z telefonu s českým telefonním číslem, přičemž subjektem pověřeným ze strany Provozovatele technickým zajištěním Premium SMS je společnost MEDIA SUPPORT, s. r. o., IČ 27196577, se sídlem Na Žertvách 132/24, Praha 8, která je držitelem příslušných telekomunikačních oprávnění, b) zaplacení platební kartou či c) jiným způsobem platby umožněným a podporovaným Provozovatelem (např. PaySec apod.). Úhrada placených služeb prostřednictvím Systému PaySec je realizována ve spolupráci s Československou obchodní bankou, a.s., IČ: 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5. 

1.9.    Cenu je u vybraných Služeb rovněž možné předplatit formou Předplatného (dále jen „Předplatné), a to v pravidelných platbách, vždy na stanovené období dopředu. V závislosti na typu Platebního kanálu mohou být stanoveny odlišné podmínky.

1.10.    Registrovaný uživatel je oprávněn poskytování služeb placených prostřednictvím Předplatného kdykoli ukončit za podmínek odpovídajících používání příslušných jednotlivých Platebních kanálů způsobem pro něj určeným. O takových podmínkách bude Registrovaný uživatel informován před použitím daného Platebního kanálu. Předplatné, které bylo zaplaceno před ukončením ze strany Registrovaného uživatele, však nebude navráceno. 

1.11.    Provozovatel je oprávněn ukončit poskytování služeb placených prostřednictvím Předplatného Registrovaném uživateli, zejména pokud v důsledku nedostatku finančních prostředků nedojde k realizaci platby Předplatného (např. z důvodu neaktivní SIM karty v době, kdy má být provedena úhrada Předplatného služeb prostřednictvím Premium SMS), anebo pokud Registrovaný uživatel porušuje právní předpisy, tyto Podmínky nebo Podmínky registrace. 

1.12.    V souladu s příslušnými občanskoprávními předpisy o uzavírání smluv distančním způsobem Provozovatel Registrovaného uživatele informuje, že je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování placených služeb dle těchto Podmínek (uzavřené v okamžiku zaplacení objednaného předplatného), a to bez nutnosti uvedení důvodu do 14 dnů od okamžiku, kdy mu byla aktivována příslušná placená služba, přičemž pro dodržení této lhůty postačí v této lhůtě oznámení o odstoupení odeslat. Registrovaný uživatel je v takovém případě povinen informovat Provozovatele o svém odstoupení formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Registrovaný uživatel může rovněž použít vzorový formulář pro odstoupení, který je přílohou těchto Podmínek, není to však povinné. 

1.13.    S ohledem na to je v případě odstoupení Provozovatel povinen vrátit poměrnou část příslušné ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení, přičemž Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodnout, že vrátí celou částku. Pro vrácení plateb Provozovatel použije stejný platební prostředek, který použil Uživatel pro provedení počáteční transakce, v případě placení prostřednictvím Premium SMS nebo pokud to není proveditelné, budou peněžní prostředky převedeny na bankovní účet určený Uživatelem.

2.    PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH SLUŽEB

2.1.    Služby na videoportálech Provozovatele

2.1.1.    Provozovatel nabízí Uživatelům v rámci videoportálu Prima PLAY bezúplatně a Registrovaným uživatelům v rámci videoportálu Prima PLAY Premium úplatně užití audiovizuálních děl vlastní produkce nebo děl, k jejichž nabízení je oprávněn na základě licencí udělených příslušnými oprávněnými subjekty (dále jen jednotlivě „Titul“ nebo společně „Tituly“), a to způsoby užití těmito Podmínkami určenými, případně jinými způsoby určenými na Internetových stránkách u konkrétního Titulu. Není-li výslovně stanoveno jinak, rozumí se Titulem také jakýkoli jiný předmět chráněný autorským právem (např. fotografické dílo, grafické dílo, zvukově obrazový záznam), jehož kopie byla Provozovatelem umístěna na Internetové stránky za účelem jeho poskytnutí Uživatelům, a to včetně všech osobnostních prvků v něm obsažených.

2.1.2.    Tituly jsou nabízeny k užití buď ve formě živého vysílání na Internetových stránkách (tzv. simulcasting) nebo streamingu. 

2.1.3.    Provozovatel je oprávněn nezpřístupnit Uživatelům mladším 18 let Tituly, které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, zejména tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí. 

2.1.4.    Veškeré Tituly jsou určeny výhradně k osobnímu užití resp. spotřebě Uživatelů, resp. Registrovaných uživatelů a pro území České republiky, není-li Provozovatelem umožněno zhlédnutí určitých Titulů i z jiného území. Uživatelé, resp. Registrovaní uživatelé nejsou oprávněni užívat jakékoli technické či jiné prostředky k obcházení příslušného teritoriálního omezení. Komerční, nebo podnikatelské užití Titulů, popř. jakékoli jiné užití Titulů ve větším rozsahu je výslovně zakázáno. Uživatel, resp. Registrovaný uživatel tedy není oprávněn Tituly jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito Podmínkami a příslušnými právními předpisy.

2.1.5.    Kontrolu funkčnosti digitálního obsahu na zařízení Uživatele a kontrolu součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem může Uživatel kdykoli provést provedením tzv. testu kompatibility na http://play.iprima.cz/test-kompatibility. V případě úspěšného provedení testu lze rozumně očekávat, že budou služby na videoportálech Provozovatele pro Uživatele na daném zařízení funkční, avšak Provozovatel ani v takovém případě nemůže stoprocentní funkčnost služeb zaručit. V případě neúspěšného provedení testu kompatibility bude Uživatel informován, jaká opatření je vhodné provést za účelem zajištění funkčnosti

2.2.    Videoportál Prima PLAY

2.2.1.    Služby dle oddílu 2.1 jsou na videoportálu Prima PLAY Uživatelům poskytovány bezúplatně, přičemž je v rámci těchto služeb Uživatelům zobrazována Reklama dle určení Provozovatele.

2.3.    Videoportál Prima PLAY Premium

2.3.1.    Služby dle oddílu 2.1 prostřednictvím videoportálu Prima PLAY Premium jsou poskytovány Registrovaným uživatelům, a to pouze za úplatu – za cenu poskytování zvolených služeb - způsobem Provozovatelem aktuálně podporovaným. Není-li uvedeno jinak, služba Prima PLAY Premium představuje službu Prima PLAY, avšak za úplatu ale bez Reklamy (jak je vymezena dále). Registrovaní uživatelé, kteří zaplatili cenu Předplatného za placené služby, mohou ve vymezeném období zhlédnout veškeré Tituly zařazené v nabídce.

2.3.2.    Uživatel je oprávněn ke zhlédnutí Titulu z nabídky Prima PLAY Premium v časovém úseku zvoleném z nabídky Provozovatele Uživatelem (délka dle určení Provozovatele, zpravidla 1 měsíc, 6 měsíců nebo 12 měsíců), přičemž tato lhůta počíná dnem uhrazení ceny Provozovateli. Kliknutím na tlačítko „Aktivovat Prima PLAY Premium“ Uživatel žádá Provozovatele, aby mu byla služba Prima PLAY Premium aktivována bezodkladně po provedení příslušné platby. 

2.3.3.    Využívání služeb Prima PLAY Premium je možné na nejvýše 5 zařízeních spuštěných současně, přičemž za zařízení ve smyslu tohoto bodu je považována též jakákoliv aplikace umožňující přehrání obsahu videoportálu.

2.3.4.    Registrovaný uživatel bere na vědomí, že z důvodu nezpřístupnění některých Titulů v případech, kdy je Provozovatel oprávněn nezpřístupnit je osobám mladším 18 let, mu nevzniká právo na slevu z ceny za Prima PLAY Premium.

2.3.5.    Cena za Prima PLAY Premium je u nabídky služeb uvedena v aktuální nabízené výši. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu ceny Předplatného pro další období s tím, že platná je vždy ta cena, která je uvedena v okamžiku provedení platby Registrovaným uživatelem. V případě, že Uživatel nesouhlasí se změněnou výší ceny Předplatného pro další období, je oprávněn ve svém uživatelském profilu kdykoli další poskytování služeb ukončit, přičemž v takovém případě je poskytování služby Prima PLAY Premium aktivní do konce období, za které bylo dosud zaplaceno Předplatné. Již zaplacené Předplatné se v případě ukončení poskytování služby Prima PLAY Premium nevrací.

2.3.6.    Reklamace v případě nemožnosti řádného zhlédnutí Titulu uplatňuje Registrovaný uživatel prostřednictvím e-mailové zprávy na adrese play@iprima.cz.

2.3.7.    K zahájení reklamačního řízení je bezpodmínečně nutné, aby Registrovaný uživatel prokázal, že cena za placené služby byla uhrazena (zejm. uvedením data a času platby). Každý Registrovaný uživatel zároveň uvede popis svého technického vybavení, a to zejména verzi operačního systému, aplikace a způsob připojení. Na základě těchto údajů Provozovatel zahájí reklamační řízení. Po posouzení reklamované události bude v případě uznání reklamace Registrovanému uživateli dle volby Provozovatele (i) umožněno sledovat Tituly, a to po dodatečnou dobu odpovídající době, kdy nemohl Tituly řádně sledovat anebo (ii) Registrovanému uživateli bude ukončen přístup k Prima PLAY Premium a bude mu vrácena částka, odpovídající ceně za Prima PLAY Premium za dny, kdy Registrovaný uživatel nemohl Prima PLAY Premium řádně užívat.

3.    PŘÍSPĚVKY

3.1.    Příspěvkem se pro potřeby těchto Podmínek rozumí zejména texty, vzkazy, myšlenky, koncepty, návrhy, příběhy, scénáře, formáty, umělecká díla, fotografie, kresby, videa, audiovizuální díla, hudební díla včetně textů, zvukové záznamy, charakteristiky, jména, podobizny, hlasy, recepty, uživatelská jména, profily, děje, jevy, vystoupení, životopisné údaje a jiné podobné materiály, které jsou Uživateli šířeny prostřednictvím Internetových stránek, včetně případného úložiště obsahu či jiných služeb poskytovaných na Internetových stránkách (dále jen „Příspěvek“).

3.2.    Provozovatel tím, že umožní Uživateli uložení, zpracování a provozování Příspěvku, poskytuje takovému Uživateli zprostředkovatelské služby informační společnosti, na které se vztahuje § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o některých službách informační společnosti“). Provozovatel není v rozsahu uvedeného ustanovení tohoto zákona odpovědný za činnost Uživatelů. Uživatel je oprávněn umístit na Internetové stránky pouze Příspěvky, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy a neporušují práva jiných osob.

3.3.    Na Internetových stránkách je zakázáno zejména umisťovat Příspěvek, který jakýmkoli způsobem snižuje lidskou důstojnost, porušuje jakákoli práva na ochranu osobnosti, autorská práva a jakákoli jiná práva třetích osob, dále pak Příspěvek, který by mohl narušit duševní a mravní vývoj dětí a mladistvých, nebo Příspěvek zahrnující erotické, pornografické, rasistické, nacistické či jiné protiprávní prvky, nebo podněcující k násilí, rasové či jiné nesnášenlivosti, nebo jinak porušující obecně závazné právní předpisy.

3.4.    Na Internetových stránkách je zakázáno umisťovat Příspěvek, který obsahuje jakoukoli reklamu, nabídku prodeje výrobků či služeb, nebo který vybízí k příspěvkům, či darům. Příspěvky nesmí obsahovat viry, nebo jakékoli prvky, které by mohly ohrozit Internetové stránky.

3.5.    Uživatel odpovídá jak za Příspěvek, tak za to, že umístění takového Příspěvku na Internetových stránkách je v souladu s těmito Podmínkami a závaznými právními předpisy. Provozovatel neodpovídá za jakékoli porušení jakýchkoli práv (zejména pak práv na ochranu osobnosti a práv autorských, práv k ochranným známkám, práv na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství nebo jakékoli důvěrné informace) umístěním Příspěvku na Internetových stránkách.

3.6.    Provozovatel si vyhrazuje právo filtrovat či odstranit jakýkoli Příspěvek v případě, že zjistí, že umístěním takového Příspěvku na Internetových stránkách dochází dle názoru Provozovatele k porušování právních předpisů, zejména v případě, že takový Příspěvek dle názoru Provozovatele zasahuje do práva na ochranu osobnosti, soukromí, cti a důstojnosti třetích osob, nebo je hanlivý, zavádějící nebo zasahuje do práv anebo oprávněných zájmů Provozovatele nebo jakýchkoli jiných třetích osob. Provozovatel je rovněž oprávněn dočasně či trvale takový Příspěvek znepřístupnit a/nebo odstoupit s okamžitou účinností od poskytování Služeb příslušnému Uživateli zasláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty.

3.7.    Provozovatel je oprávněn identifikovat Uživatele, pokud si to vyžádají orgány činné v trestním řízení, nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních předpisů.

3.8.    Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za ztrátu nebo znehodnocení Příspěvku či jiných dat Uživatelů.

3.9.    Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že Provozovatel může k Příspěvkům připojovat reklamu a sponzorské vzkazy.

3.10.    Uživatel vložením Příspěvku na Internetové stránky poskytuje Provozovateli či osobám pověřeným Provozovatelem (zejména případným servisním organizacím) nevýhradní, časově ani místně neomezenou licenci, k neomezenému počtu užití příslušného Příspěvku všemi způsoby dosud známými, včetně práva užít Příspěvek pro jakékoli účely dle volby Provozovatele, včetně reklamních, k zařazení Příspěvku do audiovizuálního díla, práva užít Příspěvek v souvislosti s produkty a službami Provozovatele nebo společností z koncernu, jehož je Provozovatel součástí, a to i v hmotné podobě, práva k jeho libovolnému zpracování, včetně práva odstranit hudební složku příspěvku, včetně textu jinou hudební složkou s textem dle volby Provozovatele, včetně práva podlicence.

3.11.    Licence je poskytována jako bezúplatná, bez jakýchkoli nároků na finanční vypořádání v případech jednotlivých způsobů užití. Provozovatel ani jiné osoby pověřené Provozovatelem nejsou povinni licenci využít. Poskytnutím příspěvku Uživatel prohlašuje a zaručuje se, že tento Uživatel získal veškerá potřebná práva (souhlasy, licenci či jiná práva) třetích osob zúčastněných na tvorbě Příspěvku nejméně v rozsahu dle předchozího odstavce tak, aby v souvislosti s jeho užitím nebyly uplatněny vůči Provozovateli žádné oprávněné nároky takových osob. V případě, že by takové nároky byly uplatněny, Uživatel se zavazuje je vypořádat a nahradit Provozovateli veškerou škodu v souvislosti s takovým uplatněním vzniklou.

3.12.    Pro případy, že Provozovatel prostřednictvím Internetových stránek nebo jiným způsobem bude vyzývat k dodání Příspěvku v souvislosti se Službami nebo jinými službami Provozovatele, včetně her, sázek, soutěží apod., k jehož vytvoření bude třeba užít díla, k němuž je Provozovatel nositelem autorských majetkových práv, poskytuje Provozovatel Uživateli nevýhradní licenci k jejich užití k vytvoření Příspěvku pro takové účely, avšak pod podmínkou, že veškerá práva k takto vzniklému Příspěvku, poskytne Uživatel v souladu s předchozími ustanoveními článku 3. těchto Podmínek bez dalšího výlučně Provozovateli. V případě, že práva k takovému příspěvku Uživatel neposkytne, licence k užití díla, k němuž je Provozovatel nositelem autorských majetkových práv, zaniká.

3.13.    Provozovatel může nabízet Registrovaným uživatelům možnost umístit Příspěvky na Internetových stránkách v příslušné sekci, a to v objemu dat závislém na velikosti diskového prostoru přiděleného Provozovatelem. Příspěvek umístěný v sekci bude pak přístupný Uživatelům k dalšímu editování, a to buď volně, nebo v rozsahu dovoleném Provozovatelem, popř. samotným Uživatelem, je-li taková funkce zpřístupněna. 

3.14.    Uživatel tímto prohlašuje a potvrzuje, že bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele nebude žádnou Internetovou stránku využívat pro svoji podnikatelskou činnost ani jiné komerční účely.

4.    OSOBNÍ ÚDAJE A DALŠÍ PODMÍNKY

4.1.    Pro užívání některých Služeb nebo jiných služeb poskytovaných Provozovatelem, popřípadě pro získání vedlejších výhod může být zapotřebí poskytnutí některých osobních údajů Uživatele. Uživatel souhlasí a potvrzuje, že poskytne Provozovateli aktuální, pravdivé a úplné informace o své osobě dle příslušných požadavků Provozovatele, a že se nedopustí porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že uvede údaje, či jméno jiné osoby, včetně použití cizího uživatelského jména, hesla či jiných informací, nebo že neposkytne cizí fotografii, podobiznu, vyobrazení či hlas. Uživatel rovněž souhlasí s tím, že v případě, kdy zjistí, že někdo neoprávněně užil jakékoli údaje týkající se osoby tohoto Uživatele, včetně uživatelského jména a hesla, zavazuje se o takové skutečnosti Provozovatele neprodleně uvědomit na emailové adrese play@iprima.cz.

4.2.    Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že poskytování některých Služeb může být kromě těchto Podmínek upraveno i dalšími speciálními nebo obecnými podmínkami pro takové Služby. Uživatel se zavazuje takovéto další podmínky dodržovat.

5.    SOUTĚŽE

5.1.    V případě, že Provozovatel zorganizuje soutěž či jinou obdobnou výherní akci (dále jen „Soutěž“) na Internetových stránkách, bere Uživatel na vědomí, že za podmínek stanovených Provozovatelem se může předem určeným způsobem (např. vyplněním a odesláním tištěného nebo elektronického formuláře k účasti na Soutěži nebo odesláním SMS) takové Soutěže zúčastnit.

5.2.    Účastí v Soutěži se stává Uživatel zároveň Registrovaným uživatelem ve smyslu Podmínek registrace a zavazuje se dodržovat smluvní ujednání v nich uvedená.

5.3.    Provozovatel nezaručuje, že by Uživatel měl svojí účastí v Soutěži nárok na výhru. Uživatel zároveň bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla Soutěže, a to i v průběhu jejího trvání, nebo Soutěž bez náhrady zrušit. Uživatel není oprávněn požadovat výměnu věcných cen za peněžitou kompenzaci, přičemž každou cenu je oprávněn Uživatel využít, resp. vyzvednout si pouze za podmínek v termínu uvedeném u příslušné ceny. Uživatel může být v případě podezření z nepoctivého jednání při účasti na Soutěži ze soutěže bez dalšího Provozovatelem vyloučen. Provozovatel si dále vyhrazuje právo rozhodnout z důležitých důvodů o vyloučení jakéhokoli Uživatele ze Soutěže (důležitými důvody mohou zejména být podezření z nepoctivého jednání, ohrožení dobrého jména a/nebo pověsti Provozovatele, ohrožení důvěryhodnosti Soutěže apod.). Provozovatel dotčeného Uživatele o takovém rozhodnutí vhodně vyrozumí. 

5.4.    Výherce může vyhrát nejvýše jednu výhru v každé Soutěži, není-li výslovně stanoveno jinak.

5.5.    Provozovatel je oprávněn podmínit účast v Soutěži či na jiné akci sdělením určitých osobních a jiných údajů, které jsou nezbytné pro posouzení splnění předpokladů účasti v soutěži, pro řádné vyhodnocení soutěže či jiné akce a pro sdělení výsledků soutěže či poskytnutí případných cen. Sdělením svých osobních údajů v souvislosti s účastí v soutěži nebo na jiné akci, uděluje Uživatel Provozovateli souhlas se zpracováváním takto sdělených osobních a jiných údajů včetně elektronických a kontaktních údajů (e-mail, telefon, fax atd.). Bližší podrobnosti o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Podmínkách registrace, případně mohou být pro danou Soutěž stanoveny zvlášť.

6.    OBCHODNÍ SDĚLENÍ A REKLAMA

6.1.    Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazována reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „Reklama“). Tato Reklama se může týkat obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací.

6.2.    Rozsah Reklamy a způsob jejího zobrazení určuje Provozovatel a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.

6.3.    Reklama představuje obsah třetích osob, a Provozovatel proto žádným způsobem neodpovídá za obsah Reklamy, anebo odpovídá v minimálním rozsahu právními předpisy požadovaném v případech, kdy Provozovatel svoji odpovědnost nemůže vyloučit. Pro vyloučení pochybností strany výslovně prohlašují, že Provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu Uživatele se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.

6.4.    Uživatel tímto v souladu se Zákonem o některých službách informační společnosti souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli na e-mailové adresy Uživatele uvedené při Registraci (nebo její změně) obchodní sdělení, obsahující zejm. informace o novinkách Služeb a o produktech a službách třetích osob, jakož i obchodní sdělení ve formě reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k příchozí elektronické poště.

6.5.    Opatření proti blokování reklamy. Provozovatel je oprávněn dostupnými technickými prostředky detekovat a blokovat používání uživatelských softwarů směřujících k blokování reklamy, příp. uživateli dočasně zamezit přístup k obsahu webové stránky, pokud Provozovatel takový software na straně Uživatele detekoval.

7.    DALŠÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

7.1.    Internetový vyhledávač

7.1.1.    V případě, že Provozovatel zřídí pro Uživatele službu pro vyhledávání jakýchkoli údajů na internetu prostřednictvím internetového vyhledávače umístěného na Internetových stránkách, ať již na základě zadání klíčových slov či jiným způsobem, Uživatel jejím využitím souhlasí s tím, že Provozovatel pro účely zabezpečení funkčnosti vyhledávání, včetně jejího usnadnění při budoucím použití, bude uchovávat a zpracovávat data týkající se vyhledávání Uživatelem (zejména tzv. cookies a jiná data).

7.1.2.    Provozovatel může umožnit Uživatelům bezplatnou registraci firmy, přičemž Uživatelem vložená data Provozovatel může poskytnout také svým obchodním partnerům, s čímž Uživatel vyslovuje souhlas, a to vyplněním a odesláním příslušného formuláře. Uživatel je povinen uvádět pouze údaje odpovídající skutečnosti, v opačném případě je Provozovatel oprávněn takovou registraci neprovést, popřípadě zrušit či změnit. Tím není dotčeno právo (nikoli však povinnost) Provozovatele prověřovat, zda jsou uvedené údaje pravdivé a odpovídající, přičemž si vyhrazuje oprávnění registrace bez předchozího varování rušit, zjistí-li neshody.  

7.1.3.    Provozovatel může Uživatelům nabízet službu vyhledání zboží na základě zadání výběru kategorií a klíčových slov zboží z internetových obchodů zaregistrovaných do příslušné služby a z internetových obchodů na jiných internetových stránkách a službách.

7.2.    Internetový obchod

7.2.1.    Provozovatel může umožnit Registrovaným uživatelům, aby na Internetových stránkách zaregistrovali internetových obchod (dále jen „e-shop“), pokud splňuje následující podmínky:
a)    e-shop skutečně existuje a je aktivně provozován v souladu s právními předpisy;
b)    e-shop nabízí pouze zboží, které lze zakoupit přímo v daném internetovém obchodě;
c)    e-shop nenabízí zájezdy, nemovitosti, ani se nejedná o inzertní či aukční server;
d)    každé zboží nabízené v e-shopu je dostupné pomocí jedinečné URL adresy.

7.2.2.    Registrovaný uživatel musí při registraci e-shopu pravdivě uvést veškeré povinně požadované údaje a dodržet následující požadavky:
a)    musí odpovídat názvu domény, na které je e-shop provozován, názvu provozovatele e-shopu nebo textu obsaženému v logu e-shopu, přičemž takový název nebude obsahovat reklamní sdělení, a
b)    nesmí být zaměnitelný s názvem již zaregistrovaného nebo obecně známého obchodu.

7.2.3.    Provozovatel je oprávněn údaje zadané Registrovaným uživatelem upravit tak, aby odpovídaly údajům zapsaným ve veřejně přístupném registru, zejména v obchodním rejstříku. Provozovatel je oprávněn odmítnout nebo zrušit registraci e-shopu, či zveřejnit jakékoli údaje o něm, pokud by tím došlo k porušení právních předpisů, dobrých mravů nebo zájmů Provozovatele, anebo pokud mohou způsobit Provozovateli či třetím osobám škodu.

7.2.4.    Každý e-shop musí mít k dispozici soubor ve formátu XML umístěný na serveru e-shopu obsahující přehled nabízeného zboží a zároveň splňující následující podmínky:
a)    veškeré uvedené informace musí být pravdivé a odpovídat informacím uvedeným na internetových stránkách e-shopu;
b)    jednotlivé zboží lze vždy zakoupit samostatně za uvedenou cenu a bez dalších podmínek;
c)    cena uvedená u jednotlivých položek zboží musí být: (i) konečná a bez dalších požadavků, včetně případných autorských, recyklačních či jakýchkoli jiných poplatků, (ii) shodná s cenou uvedenou na odkazované stránce příslušného zboží, (iii) odpovídající množství zboží, které lze zakoupit;
d)    název zboží, popis zboží a značka zboží musí být vyplněny, nesmí obsahovat reklamní sdělení a musí odpovídat textům na odkazované internetové stránce příslušného zboží;
e)    odkazované internetové stránky zboží musí vést do stejného e-shopu, automatické přesměrování není přípustné;
f)    adresa URL obrázku, je-li uvedena, musí vést přímo na obrázek (nikoli na internetovou stránku, která na obrázek pouze přesměruje);
g)    XML soubor nesmí obsahovat zboží, jehož dostupnost je omezena věkem (např. erotické zboží, pyrotechniku, zbraně a střelivo), poukázky, dárky (samostatně neprodejné produkty), zájezdy, nemovitosti;
h)    při stahování XML souboru nesmí server vykazovat nečinnost delší než 120 vteřin;
i)    XML soubor smí obsahovat pouze takové zboží, které lze skutečně na e-shopu zakoupit a bude dodáno v přiměřené lhůtě;
j)    zboží obsažené v XML souboru musí být v souladu s právními předpisy (např. nesmí porušovat autorská práva, práva průmyslového vlastnictví apod.).

7.2.5.    Provozovatel je oprávněn při automatickém zpracování seznamu zboží vyřadit jednotlivé položky, které nesplňují výše uvedené podmínky (mj. odst. 7.2.3 a 7.2.4). Provozovatel je oprávněn výše uvedené podmínky XML souboru náležitým způsobem dle vlastních potřeb změnit či aktualizovat.

7.2.6.    Poskytování služby může být zpoplatněno dle podmínek dané služby.

7.2.7.    Pokud Registrovaný uživatel nebo e-shop poruší tyto Podmínky, Podmínky registrace Provozovatel je oprávněn vyřadit takový e-shop z vyhledávání. O této skutečnosti bude registrovaný uživatel informován e-mailem. O jeho opětovné zařazení do vyhledávání je registrovaný uživatel povinen požádat po odstranění nedostatků, přičemž Provozovatel může dle svého uvážení odmítnout znovuzařazení takového e-shopu do vyhledávání.

8.    SOUHLAS S PODMÍNKAMI

8.1.    Každý Uživatel je povinen se před zahájením užívání Služeb seznámit s těmito Podmínkami a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas lze vyjádřit buď přímo kliknutím na tlačítko vyjadřující souhlas se zněním těchto Podmínek, nebo fakticky tím, že Uživatel začne používat jakoukoli ze Služeb. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb.

8.2.    Změny a účinnost změn Podmínek

8.2.1.    Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek, a to i bez předchozího upozornění Uživatelů. Provozovatel nicméně vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby o změnách včas Registrované uživatele informoval přímo na Internetových stránkách.

8.2.2.    Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Provozovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Podmínek, nebo pokračování v používání služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Provozovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb po datu určeném Provozovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání některé ze Služeb přede dnem účinnosti těchto Podmínek a nadále na základě původní registrace užívá Služby, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto Podmínek.

9.    SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.    Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nezaručuje a nenese odpovědnost za:
a)    funkčnost datové sítě Uživatele ani za jeho hardwarové a softwarové vybavení, jakož i za funkčnost veřejné internetové sítě;
b)    jakékoli případné škody, které Uživateli vzniknou, pokud Uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoli změnách Internetových stránek nebo Služeb pouze proto, že je pravidelně nevyužívá;
c)    obsah Internetových stránek, zejména za to, že tento obsah bude plně v souladu s platnými právními předpisy a že bude bezchybný;
d)    to, že Internetové stránky neobsahují viry, nebo jiné rušivé komponenty.

9.2.    Provozovatel si vyhrazuje právo, že Služby nemusí být vždy nepřetržitě dostupné, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo technických závad mimo kontrolu Provozovatele. Provozovatel však garantuje Uživatelům 95% dostupnost Služeb s výjimkou případů zásahu vyšší moci nebo technických závad mimo kontrolu Provozovatele.

9.3.    Uživatel prohlašuje, že je srozuměn a souhlasí s tím, že obsah Internetových stránek je určen především pro zábavné, zpravodajské a popřípadě vzdělávací účely a neposkytuje jakékoli rady nebo stanoviska, například právní či lékařská, které by mohly být považovány za závazné a relevantní.

9.4.    Provozovatel výslovně upozorňuje Uživatele na skutečnost, že užívání jakýchkoli Služeb v rozporu s těmito Podmínkami může zakládat protiprávní jednání, jež může rovněž vykazovat i znaky trestné činnosti.

9.5.    Uživatel plně odpovídá za utajení svého uživatelského jména, hesla či jakýchkoli jiných registračních údajů a nese veškerou odpovědnost a případné náklady, které vzniknou v souvislosti s porušením těchto Podmínek.

9.6.    Uživatel není oprávněn postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze smluvního vztahu s Provozovatelem v souvislosti s užíváním Služeb na třetí osobu, a to ani bezúplatně. Uživatel souhlasí s tím, že veškerá práva a povinnosti Provozovatele dle těchto Podmínek, jakákoli práva a povinnosti Provozovatele vyplývající z poskytování Služeb a provozu Internetových stránek vůči Uživateli mohou být bez nutnosti jakéhokoli dalšího souhlasu Uživatele postoupeny na třetí osoby.

9.7.    Všechny informace, materiály, funkce a další obsah (zejména Tituly a Příspěvky) Internetových stránek jsou chráněny autorským zákonem. Všechny ochranné známky, obchodní jména a obchodní úpravy, včetně log jsou ve vlastnictví Provozovatele, popřípadě ve vlastnictví obchodních partnerů Provozovatele nebo Uživatelů a je zakázáno je užívat na jiných internetových stránkách, označovat jimi výrobky či služby, nebo je užívat jakýmkoli jiným způsobem v rozporu s právními předpisy a oprávněnými zájmy Provozovatele nebo dotčených třetích osob.

9.8.    Internetové stránky mohou být měněny, může z nich být odstraněn obsah, či jakékoli prvky, kdykoli, jakýmkoli způsobem a bez udání důvodu. V případě, že je možné některé prvky jakékoli Internetové stránky stahovat, Uživatel je oprávněn stáhnout pouze jednu kopii takového obsahu do jednoho počítače, který slouží pro jeho osobní potřebu resp. pro vlastní nekomerční užití. Uživatel nesmí z Příspěvků odstraňovat označení týkající se autorství či vlastnictví a Příspěvky nelze nijak měnit. Jakékoli komerční užití je zakázáno.

9.9.    Všechny činnosti Uživatele v rozporu s těmito Podmínkami, jež současně také mohou mít za následek (byť případné) ohrožení funkčnosti Služeb, či veškeré činnosti Uživatele, jež by jakýmkoliv způsobem ohrožovaly autorská práva či jiná oprávnění, budou ze strany Provozovatele posuzovány jako porušení těchto Podmínek a Provozovatel je oprávněn Uživatele v takovéto jeho činnosti omezit. Takovéto omezení spočívá zejména v zamezení přístupu ke Službám či odepření poskytnutí Služeb, přičemž opatření směřující k omezení takovéto činnosti Uživatele je Provozovatel oprávněn uplatnit okamžitě.

9.10.    Právní vztahy vzniklé na základě těchto Podmínek a v souvislosti s užíváním Internetových stránek se řídí právními předpisy České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami registrace jsou příslušné české soudy, místně příslušné dle sídla Provozovatele.

9.11.    Sdělení Provozovateli je třeba zaslat písemně na adresu FTV Prima, spol. s r. o., Na Žertvách 24/132, Praha 8, 180 00 nebo elektronicky na e-mailovou adresu play@iprima.cz.

9.12.    Tyto Podmínky jsou účinné počínaje dnem počínaje dnem 1. 2. 2016 a nahrazují předchozí podmínky registrace uveřejněné na Internetových stránkách Provozovatele. Tyto podmínky jsou Uživatelům kdykoli k dispozici v českém jazyce na http://www.iprima.cz/podminky-uzivani

Příloha 
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: 
(dopište jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele)

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu těchto služeb: 
Datum objednání služeb:
Datum úhrady platby (datum aktivace služby): 
Vaše jméno a příjmení: 
Vaše uživatelské jméno pro přihlášení do služeb Provozovatele na www.iprima.cz:
Vaše adresa: 
Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis:    _____________________
Datum: 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama