KOMENTÁŘ TOMÁŠE VYORALA: EU dá desítky miliard neziskovkám jako „protiopatření proti euroskepticismu a protievropským politickým silám“ aneb jak sami sponzorujeme propagandu

Poslanci EU ve středu schválili program „Evropa občanů, práv a hodnot“, skrze který potečou desítky miliard korun sdružením občanů, think-tankům, výzkumným, kulturním a akademickým institucím a organizacím občanské společnosti – zjednodušeně většinou neziskovkám – napříč EU, aby mimo jiné: vychovávaly k evropskému občanství; zvyšovaly povědomí občanů, zejména pak mladých lidí, o důležitosti EU a podporovaly rozvoj společného smyslu pro evropskou identitu. Program prý hraje klíčovou roli při zviditelňování přínosů EU a jako protiopatření proti „euroskepticismu“ a protievropským politickým silám, které zpochybňují samotnou existenci EU.
Neziskovka Pulse of Europe
Neziskovka Pulse of Europe
@pulseofeuropeczech / Facebook

reklama

Celý schválený návrh legislativního usnesení Evropského parlamentu si můžete přečíst ZDE.

Přečetl jsem valnou většinu textu, někdy i vícekrát. Člověk však musí prokázat nezměrnou sílu vůle, aby se těmi tisícovkami socialistických frází prokousal. Níže uvádím nejzajímavější body, kterých jsem si povšiml.

„Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí program Evropa občanů, práv a hodnot.“

Výchova k evropskému občanství

„Program Evropa občanů, práv a hodnot by měl umožnit rozvoj součinnosti za účelem řešení problémů, které jsou společné v souvislosti s prosazováním a ochranou hodnot, aktivním občanstvím a výchovou k evropskému občanství (…) Má-li být tento program účinný, měl by zohledňovat zvláštní povahu jednotlivých politik, jejich rozdílné cílové skupiny a jejich zvláštní potřeby a věnovat zvláštní pozornost mnohojazyčné povaze Unie a potřebě začlenit mladé lidi, nedostatečně zastoupené a znevýhodněné skupiny, jako jsou lidé se zvláštními potřebami, migranti, uprchlíci a žadatelé o azyl, a to prostřednictvím uzpůsobených přístupů.“

Skeptikář

KOMENTÁŘ TOMÁŠE VYORALA: Brožurka „Skeptikář“. Další propaganda EU, kterou si platíme. Osobnosti nás poučí, proč milovat EU (1. část)

Na začátek takový obecný přehled o co půjde. Zajímavá je ta „výchova k evropskému občanství“. S tou už u nás vlastně začal tatínek dvou pejsků Jiří Pospíšil, který nedávno v rozhovoru uvedl, že lidé mladé generace se již nenarodili jako Češi, ale jako Evropané…

„Činnosti související s posilováním historického povědomí a kritického a tvůrčího pohledu na historickou paměť Evropy jsou nutné k tomu, aby si občané, zejména pak mladí lidé, byli vědomi své společné historie coby základu společné budoucnosti…“

Důraz na mladé lidi je v textu patrný na řadě míst. Jinak citace výše jako by vypadla z úst soudruhům minulého režimu. I když to už mnohé z nás ani nepřekvapuje.

Ten euroskepticismus a protiunijní nálady z vás zkrátka dostaneme

„Program hraje klíčovou úlohu při podpoře rozvoje společného smyslu pro evropskou identitu a při zviditelňování příležitostí, které přináší členství v Unii, jako protiopatření proti ‚euroskepticismu‘ a protievropským politickým silám, které zpochybňují samotnou existenci evropského projektu.“

Asi nejdůležitější pasáž. Zcela evidentně přiznávající klíčové postavení projektu v rámci prounijní propagandy, tedy „zviditelňování příležitostí, které přináší členství“ jako „protiopatření proti euroskepticismu a protievropským politickým silám“ zpochybňujícím EU.

Skeptikář

KOMENTÁŘ TOMÁŠE VYORALA: Brožurka „Skeptikář“. Další propaganda EU, kterou si platíme. Osobnosti nás poučí, proč milovat EU (2. část)

Nejsou skepticismus a pochybnosti součástí demokratické diskuze? Víte, často to začíná propagandou a jediným možným pohledem na věc. A končí to perzekucemi, zatýkáním a věšením. Nechci malovat čerta na zeď, ale je dobré to mít na paměti. A opětovně manipulativní a dezinformační pojem „protievropské politické síly“, které jsou ve skutečnosti „protiunijními politickými silami“.

„Obecným cílem programu je chránit a prosazovat evropské občanství a právní stát, jakož i práva, zásady a hodnoty zakotvené ve Smlouvách EU, na jejichž základě byla Unie založena. Toho by mělo být dosaženo především podporou klíčových zúčastněných stran, jako jsou sdružení občanů, think-tanky, výzkumné, kulturní a akademické instituce a organizace občanské společnosti na místní, regionální, celostátní a nadnárodní úrovni…“

Indoktrinace mladých lidí za desítky miliard z našich kapes (občanů EU)

„Zvyšování povědomí občanů, zejména pak mladých lidí, o důležitosti EU prostřednictvím činností na uchování připomínky historických událostí, které vedly k jejímu vytvoření, a podpora demokracie, svobody projevu, pluralismu, angažovanosti občanů, jejich setkávání a aktivní účasti na demokratickém životě Unie.“

Vzletná slovíčka. To podstatné, co z výše uvedeného pro mě plyne, je, že desítky miliard korun dostanou především uvědomělé neziskovky, think-tanky a taky akademické instituce, které budou onen EUnijní pohled (propagandu) šířit.  Často pak evidentně mezi mladými lidmi. Tomu se na rovinu říká také indoktrinace.

Jiří Pospíšil

KOMENTÁŘ TOMÁŠE VYORALA: Už jste se nenarodili jako Češi, ale jako Evropané, řekl „hrdý otec dvou psů“ Jiří Pospíšil. Za protektorátu jsme se taky rodili jako Němci?

Na závěr finance. Materiál je trochu nejasný, nicméně objevují se v něm dvě částky – zřejmě pro dva projekty. Chápu-li to správně, tak na onen výše zmíněný program jsou určeny finance následující: „Finanční krytí pro provádění programu na období 2021–2027 činí [908 705 000] EUR v běžných cenách“ - což představuje zhruba 23 miliard Kč.

Pak se však ještě v materiálu mluví o velmi podobném programu „Občané, rovnost, práva a hodnoty“, na který by mělo připadnout: „Finanční krytí pro provádění programu na období 20212027 činí [1 627 000 000 EUR] v cenách roku 2018 [1 834 000 000 EUR] v běžných cenách)“ - což představuje zhruba 47 miliard Kč.

Nevím, zda ve finále půjde o součet částek, nebo zda finanční částka prvního programu bude spadat do celkové částky programu druhého. Ale to je v celkovém kontextu „jedno“. Půjde zkrátka o miliardy korun.

 

Poznámka autora: použité citace jsou doslovné, tedy jisté gramatické zvláštnosti jsou dílem úředníků zpracovávajících dané materiály.

 

Názory publikované v této sekci nelze ztotožňovat s postoji redakce Zpravodajství FTV Prima.

reklama

Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama