Češi stále častěji uzavírají manželskou smlouvu. Co byste o ní měli vědět?

Manželskou smlouvu loni podepsal rekordní počet párů. Už dávno prý není jen doménou mladé generace a přidávají se do ní například i sankce za případnou nevěru...
09.02. 2020 VELKÉ ZPRÁVY: MANŽELSKOU SMLOUVU PODEPSAL LONI REKORDNÍ POČET PÁRŮ
09.02. 2020 VELKÉ ZPRÁVY: MANŽELSKOU SMLOUVU PODEPSAL LONI REKORDNÍ POČET PÁRŮ

reklama

Každý pátý pár, který v minulém roce uzavřel manželství, má smlouvu o manželském majetkovém režimu, pro který se vžil název „předmanželská smlouva“. Jen loni si ji nechalo sepsat rekordních 11 tisíc párů. Vyplývá to z dat notářské komory. Smysl má, pokud hrozí v manželství dluhy, sjednávají si je ale i rozvedení lidé, kteří mají děti z předchozího vztahu a/nebo negativní zkušenosti s vypořádáním majetku. „Nebo naopak podnikatelé, kteří na sebe berou určité podnikatelské riziko,“ dodává notářka Daniela Anderson v úvodní reportáži. Co vše se vyplatí o smlouvě vědět?

Veřejná listina, nutný notářský zápis

Podle zákona je „(před)manželská smlouva“ veřejná listina. Standardně tedy musí mít formu notářského zápisu, s žádostí o sepsání smlouvy se proto obraťte přímo na notáře nebo na právníka, případně využijte vzory na internetu. V druhém a třetím případě je nicméně nutné i tak notáře navštívit. Takto přichystanou smlouvu pak notář opatří svým razítkem.

Během manželství i před ním

Smlouvu mohou uzavřít snoubenci, ale také manželé. Snoubencům začne platit dnem sňatku, manželé nemohou majetek upravovat zpětně, ale režim podle jejich požadavků začne platit dnem podpisu smlouvy či dnem, který je ve smlouvě stanoven.

Pokud se smlouva týká nemovitých věcí či práv zapisovaných do veřejného seznamu (zejm. katastru nemovistostí), nabývá v této části účinku vůči třetím osobám zápisem do tohoto seznamu (pokud zákon nestanoví jinak).

Kolik stojí?

Cena za sepsání notářského zápisu se bude odvíjet od hodnoty jmění, kterého se smlouva týká. Notářský tarif stanovuje vyhláška. Nejméně se platí 1000 korun, respektive jedna polovina ze stanovené tarifní hodnoty (min. dvě procenta z hodnoty majetku nižšího než 100 tisíc korun). Horní hranice, z níž se cena vypočítává, sahá až do hodnoty jmění ve výši 100 milionů korun. Průměrně se za smlouvu platí tři a šet tisíc korun.

Potřebné doklady s sebou

Bude lepší mít připravené všechny doklady, které se smlouvou mohou souviset. Jedná se o osobní doklady i dokumenty týkající se vlastnictví majetku, který budete ve smlouvě zmiňovat (výpisy z katastru nemovitostí, kupní smlouvy, darovací smlouvy, technický průkaz auta a podobně).

Veřejný Seznam = ochrana před dluhy

Smlouvu lze nechat zapsat do veřejného Seznamu listin o manželském majetkovém režimu (dále jen Seznam). Třetí osoba, kterou může být například exekutor, je povinna si případnou existenci smlouvy zjistit. „Právní účinky zápisu jsou takové, že se manželé mohou těchto smluv vůči třetím osobám vždy dovolat, i když tyto třetí osoby nebyly s jejich obsahem seznámeny, jsou tedy vůči třetím osobám bez dalšího účinné. To je dáno i tím, že tento seznam je veřejně přístupný přes internetovou stránku Notářské komory České republiky,“ uvádí komora na svém webu.

Díky smlouvě lze tak podle současné legislativy lépe ochránit majetek manžela/ky dlužníka. A to buď režimem zúžení nebo odděleného jmění (podrobně zde). Podmínkou pro „relativní klid“ by pak ale měl být právě zápis Seznamu. „Je povinností exekutora před vydáním exekučního příkazu na majetek ve společném jmění manželů nahlédnout do Seznamu,“ potvrzdila už dříve mluvčí exekutorů Martina Houšková. Podle ní pak exekutor k takové modifikaci přihlédne. Tedy majetek, který je na základě takové úpravy ve výlučném vlastnictví manžela povinného (dlužníka), nepostihne.

Není-li ale manželská smlouva v Seznamu zapsaná, mohou se jí manželé dovolat pouze pokud s ní věřitele seznámili. Exekutor jinak postihne majetek tak, jako by byl mezi manželi založen zákonný režim SJM. Tedy jako by smlouva neexistovala. „Například postihne věc nabytou za trvání manželství a podobně,“ upozornila mluvčí exekutorů.

Chtějí-li tedy být manželé chráněni vůči závazkům druhého, měli by smlouvu nechat zapsat do Seznamu, nebo myslet na to, aby při vyřizování úvěru o smlouvě věřitele písemně informovali, případně dodali její kopii.

Veškerá opatření také platí pro dluhy, které vzniknou v době manželství až po sepsání smlouvy, resp. po šesti měsících od podpisu. Trvá zde totiž ještě tzv. ochranná lhůta pro věřitele. Stejně tak nelze společné jmění zúžit zpětně. Například z něj vyloučit dodatečně nějaký již existující závazek, který vznikl po svatbě.

 

Ivana Kropáčková

reklama

www.porovnej24.cz

reklama