Dluhy manžela/ky a následná exekuce? Možnosti, jak ochránit (alespoň zčásti) váš majetek

Exekutorský příkaz může přijít z nejrůznějších důvodů, ať už kvůli zbytečnému zadlužování nebo kvůli ztroskotané živnosti. I když se jedná o dluhy jednoho z manželů, věřitelé se mohou uspokojit z majetku společného. Exekutor ale nemůže nikdy zabavit všechno. Navíc existují možnosti, jak lze (i bez rozvodu) společný majetek ochránit, respektive alespoň tu část, která patří druhému z manželů.
Exekuce bývá velmi nepříjemnou životní zkušeností...
Exekuce bývá velmi nepříjemnou životní zkušeností...
pixabay.com

reklama

Každý, kdo si chce půjčit, by měl automaticky počítat s tím, že se mu okamžitě zvednou měsíční výdaje a že by mu měla zůstat na účtu určitá rezerva (minimálně tří až šesti měsíčních platů), kdyby v budoucnu nemohl z nějakého důvodu splácet. Pokud splátkový kalendář poruší, hrozí dlužníkovi sankce, dluhy mohou narůstat a ve výsledku se může stát, že u dveří zazvoní exekutor. Není to vůbec ojedinělý případ. Právě zbytečné a neuvážené půjčky jsou často příčinou exekuce a osobního bankrotu. Tento způsob zadlužování ale není jediný, který může ohrožovat rodinný majetek. Do rizika exekuce se podle nedávného výzkumu projektu Mapaexekucí.cz mohou i dostat lidé, kterým splácení překazí tragédie v rodině, nemoc či ztráta zaměstnání, nebo v dobré víře třeba i podnikatelé, kteří ručí svým osobním majetkem a kterým podnikání jednoduše nevyjde podle původních představ. A majetek jednoho z manželů (tedy valná většina) nabytý v době manželství je automaticky společným jměním obou manželů. A ze společného majetku se mohou uspokojit věřitelé.

Kdy exekutor může sáhnout na společný majetek?

Hypotéka na byt po uzavření sňatku spadá do společného jmění manželů (SJM), to je automatické. Ale stejně tak sem patří i jakákoliv jiná půjčka, kterou si vezme jen jeden z manželů a druhý s ní souhlasí, resp. nemusí s ní ani souhlasit, ale byla použita na zajištění běžných rodinných potřeb, jako je nákup potravin či drogerie. Kvůli takovým dluhům může exekutor zabavit nejen majetek ve společném jmění, ale i majetek ve výlučném jmění manžela-nedlužníka.

V jiných situacích je ale majetek nedlužného manžela ochráněn víc. „V některých případech je exekutor omezen jenom na postih společného jmění jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno. To je v případě, kdy jde o povinnost dlužného manžela plnit výživné nebo jde-li o dluh dlužného manžela z protiprávního činu nebo v případě, že dluh jen vznikl ještě před uzavřením manželství. Anebo vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl,“ vysvětluje mluvčí Exekutorské komory Martina Houšková. 

V těchto uvedených případech rozhodně nemá exekutor právo sáhnout na majetek ve výlučném vlastnictví druhého z manželů. Tím může být buď dar, dědictví, ale také věci osobní potřeby či majetek, který již vlastnil za svobodna. Zároveň nesmí exekutor zabavit z domácnosti ani majetek, který slouží k zajištění základní existence rodiny, hračky dětí či finanční hotovost ve výši sociálního minima.

Zatímco ale také už tři roky exekuční řád zakazuje exekutorům postihnout mzdu manžela dlužníka, stále jim umožňuje "blokovat" jeho bankovní účet kvůli vymáhání pohledávek. Ale jen tehdy, pokud nestačí finanční prostředky na účtu dlužníka. "V této souvislosti je manžel povinného (který vlastně o exekvovaném dluhu nebo exekučním titulu vůbec nemusí vědět) chráněn tak, že není po doručení exekučního příkazu peněžnímu ústavu omezen v nakládání s prostředky na svém účtu v rozsahu jako povinný, ale je mu ponecháno právo nakládat dokonce s polovinou zůstatku na účtu, vždy však nejméně s částkou ve výši dvojnásobku životního minima dle zvláštního právního předpisu," doplňuje advokátka Iva Valová na webu Holec-advokati.cz.

Problémy s půjčkami můžou vést až k exekuci...

Protiprávních exekucí je až 200 tisíc. Víme, jak je poznat a zastavit!

Možnosti, jak ochránit společný majetek

Problematika kolem exekucí a společného jmění manželů je poměrně složitá a nepřehledná, a v několika posledních letech prošla související legislativa i několika úpravami. Každá situace v praxi může vyžadovat specifický přístup, může být velmi (psychicky) náročná a někdy i neoprávněná, záleží také na individuálním jednání exekutora a možnostech rodiny dlužníka. V zásadě lze ale odvodit obecná doporučení, pokud jde o ochranu druhého z manželů v případě exekuce. Co tedy může manžel ne-dlužník či oba manželé, respektive často ještě lépe snoubenci udělat, pokud chtějí ochránit společný majetek před dluhy, které jeden z partnerů v době svazku nemusí zvládat splácet?

1. Nesouhlas s dluhem: Ochrana vašeho podílu SJM

Nastala situace, že hrozí exekuce kvůli dluhu manžela, o kterém druhý nevěděl a nesouhlasí s ním? Jak už bylo uvedeno, jedná-li se o půjčku, jejíž účelem nebylo zajištění běžných potřeb rodiny, ale potřeb nestandardních (např. motorka, luxusní šperk), exekutor nesmí postihnout celé SJM. „Pokud dluh vznikl proti vůli manžela a ten projeví vůči věřiteli nesouhlas s tímto dluhem bezodkladně poté, co se o takovém dluhu dozví, nemůže se věřitel uspokojit ze všeho majetku náležícího do společného jmění, ale jen do výše, na niž by měl/a manžel/ka nárok při vypořádání společného jmění manželů,“ potvrdil už dříve advokát Viktor Fojt z Generatorsmluv.cz. Podle něj se obecně jedná o majetek ve výši poloviny společného jmění manželů. Nesouhlas s dluhem manžela je třeba věřiteli dodat bezodkladně písemnou formou a doporučeně.

V každém případě ale může exekutor postihnout věci náležící do společného jmění manželů, tedy třeba i společně financovaný dům v případě dluhu vyšší hodnoty. Ale majetek patřící do výlučného vlastnictví manžela-nedlužníka může být v rámci exekučního řízení ochráněn návrhem na vyškrtnutí věcí ze soupisu. V praxi totiž podobná situace funguje tak, že bez existence manželské smlouvy zapsané v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu (viz níže) exekutor může vypsat exekuci na SJM a až následně musí manžel-nedlužník dokazovat své výlučné vlastnictví a tím ho zachránit.

2. Návrh na zastavení exekuce

Zároveň s předchozím bodem má manžel dlužníka možnost podat návrh na částečné zastavení exekuce. „Je-li výkonem rozhodnutí postižen majetek v SJM nebo majetek manžela povinného ve větším rozsahu, než připouští zvláštní právní předpis, nebo nelze-li ho výkonem postihnout, může se manžel povinného domáhat v této části zastavení výkonu rozhodnutí, o čemž musí být manžel povinného soudem poučen,“ vysvětluje exekutorská koncipientka Rita Hrabalová na webu Pravniprostor.cz.

Na mzdu manžela dlužníka nesmí exekutor sáhnout...
Autor: pixabay.com Na mzdu manžela dlužníka nesmí exekutor sáhnout...

3. Změna majetkového režimu smlouvou – v dostatečném předstihu

Ochranu před možnou exekucí je možné řešit i předem. Zejména ve chvíli, kdy jeden ze snoubenců má ještě před svatbou dluh, případně chce začít jeden z manželů (či oba) podnikat, nebo pokud hrozí, že se bude jeden z manželů pravděpodobně jinak zadlužovat (ovšem marnotratnost či například gamblerství partnera ještě před svatbou může být pro druhého dostatečný varovný signál), má smysl uzavřít manželskou smlouvu, respektive označovanou jako předmanželskou, pokud ji sepíšou snoubenci ještě před sňatkem. A v ní upravit standardní režim SJM buď jeho zúžením nebo oddělením. Co to znamená konkrétně?

  • Oddělené SJM - Ve smlouvě stanovíte, koho bude který majetek (například jeden bude vlastnit byt, druhého bude auto a zahrada). „Oddělením jmění manželů dochází k úplnému oddělení majetku obou manželů a de facto k zániku společného jmění manželů. Každý z manželů může se svým majetkem nakládat bez souhlasu druhého manžela, cokoliv nadále nabude, stává se jeho výlučným vlastnictvím a stejně tak jakékoliv dluhy převzaté nadále jedním z manželů se nestávají součástí SJM, neboť to dohodou manželů zaniklo, a stávají se výlučnými dluhy manžela, který je převzal,“ uvádí advokát Petr Fiala na webu ePravo.cz. Podle Notářské komory je tento režim při sepisování manželských smluv nejčastější volbou.
  • Zúžené SJM – Naopak tady lze stanovit to, že se vybraný majetek, který během manželství pořídí manželé společně, převede do výlučného vlastnictví pouze jednoho z nich, nestane se tedy společným jměním. „Ze SJM tak manželé vyloučí jen některé věci, dluhy nebo pohledávky, a dohodnou se, že nadále nebudou nabývat věci nebo dluhy ve sjednaném rozsahu do SJM, ale půjde o jejich výlučné věci nebo dluh,“ upřesňuje ještě Petr Fiala.

Smlouva musí mít formu notářského zápisu, vyjde na několik tisíc. Aby byla ale vůči věřitelům automaticky účinná, je třeba ji následně nechat zapsat do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu (dále jen Seznam). „Právní účinky zápisu jsou takové, že se manželé mohou těchto smluv vůči třetím osobám vždy dovolat, i když tyto třetí osoby nebyly s jejich obsahem seznámeny, jsou tedy vůči třetím osobám bez dalšího účinné. To je dáno i tím, že tento Seznam je veřejně přístupný přes internetovou stránku Notářské komory České republiky,“ uvádí komora na svém webu.

Zapsání v Seznamu tak zajišťuje manželům relativní klid. Každý věřitel má možnost ověřit si, zda a v jakém režimu manželé smlouvu sepsali. „Je povinností exekutora před vydáním exekučního příkazu na majetek ve společném jmění manželů nahlédnout do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu,“ potvrzuje mluvčí exekutorů Martina Houšková. Podle ní pak exekutor k takové modifikaci přihlédne. Tedy majetek, který je na základě takové úpravy ve výlučném vlastnictví manžela povinného (dlužníka), nepostihne.

Veškerá opatření ale platí pro dluhy, které vzniknou v době manželství až po sepsání smlouvy, resp. po šesti měsících od podpisu. Zde ještě funguje tzv. ochranná lhůta pro věřitele. Stejně tak nelze SJM zúžit zpětně. Například z něj vyloučit dodatečně nějaký již existující závazek, který vznikl po svatbě.

Není-li ale manželská smlouva v Seznamu zapsaná, mohou se jí manželé dovolat pouze pokud s ní věřitele seznámili. Exekutor jinak postihne majetek tak, jako by byl mezi manželi založen zákonný režim SJM. Tedy jako by smlouva neexistovala. „Například postihne věc nabytou za trvání manželství a podobně,“ upozorňuje mluvčí exekutorů. Pokud tedy manželé chtějí být chráněni vůči závazkům druhého, měli by smlouvu nechat zapsat do Seznamu, nebo myslet na to, aby při vyřizování úvěru o ní věřitele písemně informovali, případně dodali její kopii.

Exekuce kvůli dluhu, který neudělal. Je řešení? Podívejte se na první díl pořadu Co vás pálí:

Byl dosažen limit pro přehrávání

Litujeme, ale na vašem účtu je přehráváno příliš mnoho videí zároveň. Pokud chcete pokračovat v přehrávání na tomto zařízení, prosím, ukončete přehrávání na jiných zařízeních. Více o limitech přehrávání videí na účtech s předplatným najdete na adrese https://ipri.ma/faqbr

Co Vás pálí - Exekuce

4. Změna majetkového režimu soudním příkazem

Pokud hrozí, že se jeden z manželů bude neuváženě zadlužovat, nebo již zadlužuje, je z jeho povahy také možné, že nebude souhlasit s podepsáním manželské smlouvy. Pak lze podle advokáta Petra Fialy zúžení či zrušení SJM dosáhnout i jednostranně pomocí rozhodnutí soudu. Ovšem jen v případě, že pro to existuje závažný důvod. A tím může být fakt, že:

  • manželův věřitel požaduje zajištění své pohledávky v rozsahu přesahujícím hodnotu toho, co náleží výhradně tomuto manželu,
  • manžela lze považovat za marnotratného,
  • manžel soustavně nebo opakovaně podstupuje nepřiměřená rizika.

„Nastane-li u zadlužujícího se manžela kterákoliv ze shora uvedených skutečností, je taková skutečnost důvodem pro zúžení nebo zrušení SJM vždy a soud v případě prokázání takové skutečnosti SJM dle návrhu druhého manžela vždy zúží nebo zruší,“ dodal ještě pro ePravo.cz Petr Fiala.

Ivana Kropáčková

Zdroje: 
https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/exekuce-spolecneho-jmeni-manzelu-a-obrana-manzela-povinneho-cast-ii
https://www.epravo.cz/top/clanky/jak-se-vyhnout-dluhum-marnotratneho-manzela-a-ochranit-pred-nimi-spolecny-majetek-97754.html
http://www.holec-advokati.cz/cs/publikace/aktuality/348

reklama

www.porovnej24.cz

reklama