Povinné ručení: Kdy pojišťovna neuhradí škodu, i když vy pojistku platíte?

Bez povinného ručení by auto nemělo vyjíždět na silnici. Pokud pravidelně platíte pojistku a máte platnou zelenou kartu, jste finačně "chráněni" pro případ nehody, kterou způsobíte. Chráníte nejen sebe a svoji peněženku, ale jste také zodpovědní vůči ostatním účastníkům dopravního provozu.
Řízení auta
Řízení auta
thinkstock.com

reklama

 

Z vašeho pojištění se třetí osobě hradí škody materiální i škody na zdraví. S novým občanským zákoníkem se zvýšily částky, které by měly vyplácet pojišťovny za způsobené zdravotní újmy, podle některých finančních odborníků nemusí minimální zákonný limit 35 milionů v případě velmi vážné nehody stačit.

Nicméně ne ve všech případech můžete počítat s tím, že pojišťovna škodu uhradí. Mimo jiné nesmíte nehodu způsobit úmyslně nebo by auto, se kterým jezdíte, mělo odpovídat požadavkům na technický stav. Také pokud odmítnete sepsat společný záznam o dopravní nehodě nebo v případě prokázání alkoholu v krvi (pokud jste řídili) po vás pojišťovna může chtít vše zaplatit. A to není vše...

Povinné ručení on-line Nezajistíme bezpečný provoz na silnici, ale pomůžeme vám najít nejvýhodnější pojištění na auto. Během několika minut.Výluky určil zákon

Na rozdíl od havarijního pojištění (kterému se budeme věnovat příště), u povinného ručení není třeba dlouze pátrat v jednotlivých pojistných smlouvách pojišťoven. Podmínky takzvaných výluk jsou u všech stejné, stanovil je zákon. Žádné nestandardní výluky tedy nehrozí. Nicméně jsou.

Výluky povinného ručení určuje zákon č. 168/1999Sb. o povinném smluvním pojištění. Pojišťovny se namísto uvádění výluk v pojistných podmínkách buď na tento zákon přímo odkazují, nebo výluky a práva pojistitele (tj. pojišťovny) na úhradu vyplacené částky z tohoto zákona kopírují.

Zákon určuje jak výluky, kdy pojišťovna neplní vůbec, tak případy, kdy pojišťovna poškozenému pojistné plnění vyplatí, ale poté má nárok vymáhat škodu po viníkovi.

Co pojišťovna neproplatí?

Podle zákona pojištovna neproplácí škody v osmi případech. Jedná se o:

1. újmu na autě, jehož provozem byla újma způsobena, stejně tak i na věcech přepravovaných tímto vozem
2. újmu, kterou utrpěl řidič vozu, jehož provozem byla újma způsobena
3. škodu vzniklou mezi vozidly jedné jízdní soupravy tvořené motorovým vozidlem a přípojným vozidlem
4. škodu vzniklou manipulací s nákladem stojícího auta
5. škodu, kterou je pojištěný povinen nahradit svému manželu nebo lidem, kteří s pojištěným žijí ve společné domácnosti (s výjimkou újmy, která má povahu ušlého zisku, jestliže tato újma souvisí s újmou na zdraví nebo usmrcením)
6. újmu způsobenou provozem vozu při teroristické nebo válečné události
7. újmu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži
8. škodu vzniklou při střetu aut, která jsou ve vlastnictví téže osoby

Už z principu povinného ručení je tedy logické, že škodu, která vznikne na vašem autě a kdy jste kolizi způsobili právě vy, si musíte uhradit sami. Pro tyto případy je pak možné mít sjednané havarijní pojištění. Také pokud máte například dvě auta a omylem při couvání narazíte do zaparkového vozu, kterým jezdí partner/ka či děti, plnění z povinného ručení nedostanete.

Nastane-li ale situace, že se při nehodě dvou aut způsobí škody na obou vozech, je možné při spoluúčasti obou řidičů uhradit škody z každého povinného ručení. To samé platí i pro úhradu škod na zdraví a životech dalších převážených lidí.

Kdy má pojišťovna právo vymáhat úhradu?

Pojišťovna má podle zákona právo vymáhat na pojištěném částku, kterou za něj v rámci plnění zaplatila. A to opět v několika případech. Jestliže pojišťovna prokáže, že pojištěný viník:

1. způsobil újmu úmyslně
2. porušil základní povinnosti týkající se provozu na pozemních komunikacích a toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem újmy, kterou je pojištěný povinen nahradit (porušením základních povinností se rozumí provozování technicky nezpůsobilého vozidla nebo vozidla, které technickým stavem neodpovídá požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo vozidla bez platného technického průkazu, řízení vozidla osobou bez příslušného řidičského oprávnění, řízení vozidla pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo)
3. způsobil újmu provozem vozidla, které použil neoprávněně
4. jako účastník dopravní nehody bezdůvodně nesplnil povinnost sepsat společný záznam o dopravní nehodě nebo ohlásit dopravní nehodu, která je škodnou událostí, a v důsledku toho byla ztížena možnost řádného šetření pojistitele
5. bezdůvodně odmítl se jako řidič vozidla podrobit zkoušce na přítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo

Plnění i za škody na vlastním autě?

V některých případech se pojišťovny snaží "eliminovat" zákonná omezení. Na trhu lze pořídit například povinné ručení, u nějž si můžete zaplatit i pojištění škod, které se stanou na vašem autě. Musíte ale počítat s vyšší pojistkou.

Mohlo by vás ještě zajímat:

Fatální následky nehody

Život v sázce za volantem: Stačí vteřina! Víte, co dělat při autonehodě? VIDEO

Nehoda se může stát kdykoliv...

Neplaťte zbytečně vysoké havarijní pojištění na auto! Aktualizujte smlouvu

Přes deset tisíc aut ročně u nás ukradnou zloději.

Je pryč! Každých 50 minut zloději ukradnou auto! Co dělat, když se to stane právě vám?

Prima Rádce je také na Facebooku. Najdete nás zde.

reklama

Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!