Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o.

1.    PREAMBULE

1.1.    FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, IČO: 48115908, DIČ: CZ48115908 je obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16778 (dále jen „Provozovatel“ nebo „FTV“), je, mimo jiné, provozovatelem internetových serverů dostupných na následujících internetových adresách (URL):

• http://iprima.cz; a veškeré internetové stránky na doménách třetího a nižšího řádu pod doménou druhého řádu iprima.cz

• veškeré internetové stránky na doménách odvozených od stránek uvedených v tomto článku 1.1 (www.iprima.cz/prostreno, apod.) a případně další internetové stránky

(všechny výše uvedené internetové stránky dále společně i jednotlivě jen „Internetové stránky“).

1.2.    Tyto Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o. (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti Uživatelů (jak jsou vymezeni dále) a Provozovatele vznikající v souvislosti s užíváním Internetových stránek.

1.3.    Provozovatel poskytuje na Internetových stránkách zejména následující služby (dále jen „Služby“):

a)    zpřístupnění obsahu, zejména ohledně televizního vysílání FTV;
b)    provozování bezúplatného videoportálu resp. archivu pořadů na URL http://www.iprima.cz/ a http://play.iprima.cz/ (dále jen „Prima PLAY“);
c)    provozování zpoplatněného videoportálu resp. archivu pořadů „iPrima bez reklam“ na URL  https://www.iprima.cz/bezreklam a http://play.iprima.cz/premium (dále jen „iPrima bez reklam“);
d)    provozování portálů pro vkládání Příspěvků Uživatelů, např. receptů na URL http://www.iprima.cz/prostreno.

1.4.    Osoby užívající Internetové stránky a Služby (dále jen jednotlivě „Uživatel“ nebo společně „Uživatelé“) jsou povinny dodržovat smluvní ujednání uvedená v těchto Podmínkách. V případě porušení ustanovení uvedených v těchto Podmínkách je Provozovatel oprávněn uplatnit veškerá opatření obsažená v Podmínkách a/nebo umožněná příslušnými právními předpisy. Jakýmkoli užitím Internetových stránek nebo kliknutím na jakýkoli odkaz Uživatel potvrzuje, že s těmito Podmínkami souhlasí. V případě, že s nimi jakýkoli Uživatel nesouhlasí, není oprávněn Internetové stránky a Služby užívat.

1.5.    Některé Služby jsou poskytovány pouze Uživatelům, kteří se registrovali u Provozovatele prostřednictvím registrace na Internetových stránkách (dále jen jednotlivě „Registrovaný uživatel“ nebo společně „Registrovaní uživatelé“). Registraci upravují Podmínky registrace uživatelů internetových stránek FTV Prima, spol. s r. o. (dále jen „Podmínky registrace“).

1.6.    Pro Registrované uživatele, kteří mají zájem o využívání placených Služeb, Provozovatel zřídí a vede uživatelský účet, z nějž je Registrovanému uživateli umožňováno hradit cenu za poskytování placených Služeb (dále jen „Uživatelský účet“).

1.7.    Registrovanému uživateli je umožněno čerpání příslušné Služby (zejm. zhlédnutí Titulů) po přihlášení po stanovenou dobu. Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že zaplacením ceny je uhrazena možnost čerpání Služby bez ohledu na to, zda Registrovaný uživatel Službu skutečně využil či nikoliv. Provozovatel je oprávněn způsob úhrady Služeb prostřednictvím Uživatelského účtu kdykoliv omezit nebo zrušit. Provozovatel bude Registrovaného uživatele o omezení/zrušení úhrady Služeb prostřednictvím Uživatelského účtu přiměřeným způsobem informovat.

1.8.    Cenu za poskytování placených služeb na svém Uživatelském účtu Registrovaný uživatel hradí prostřednictvím Platebních kanálů (dále jen „Platební kanál/y“), kterými jsou: a) úhrada prostřednictvím Premium SMS z telefonu s českým telefonním číslem, přičemž subjektem pověřeným ze strany Provozovatele technickým zajištěním Premium SMS je společnost MEDIA SUPPORT, s. r. o., IČO 27196577, se sídlem Na Žertvách 132/24, Praha 8, která je držitelem příslušných telekomunikačních oprávnění, b) zaplacení platební kartou , přičemž subjektem pověřeným ze strany Provozovatele technickým zajištěním karetních plateb je společnost GOPAY s.r.o., IČO 26046768, se sídlem Planá 67, PSČ 37001 či c) jiným způsobem platby umožněným a podporovaným Provozovatelem (např. PayPal apod.).

1.9.    Cenu je u vybraných Služeb rovněž možné předplatit formou Předplatného (dále jen „Předplatné), a to v pravidelných platbách, vždy na stanovené období dopředu. V závislosti na typu Platebního kanálu mohou být stanoveny odlišné podmínky.

1.10.    Registrovaný uživatel je oprávněn poskytování služeb placených prostřednictvím Předplatného kdykoli ukončit za podmínek odpovídajících používání příslušných jednotlivých Platebních kanálů způsobem pro něj určeným. O takových podmínkách bude Registrovaný uživatel informován před použitím daného Platebního kanálu. Předplatné, které bylo zaplaceno před ukončením ze strany Registrovaného uživatele, však nebude navráceno.

1.11.    Provozovatel je oprávněn ukončit poskytování služeb placených prostřednictvím Předplatného Registrovaném uživateli, zejména pokud v důsledku nedostatku finančních prostředků nedojde k realizaci platby Předplatného (např. z důvodu neaktivní SIM karty v době, kdy má být provedena úhrada Předplatného služeb prostřednictvím Premium SMS), anebo pokud Registrovaný uživatel porušuje právní předpisy, tyto Podmínky nebo Podmínky registrace.

1.12.    V souladu s příslušnými občanskoprávními předpisy o uzavírání smluv distančním způsobem Provozovatel Registrovaného uživatele informuje, že je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování placených služeb dle těchto Podmínek (uzavřené v okamžiku zaplacení objednaného předplatného), a to bez nutnosti uvedení důvodu do 14 dnů od okamžiku, kdy mu byla aktivována příslušná placená služba, přičemž pro dodržení této lhůty postačí v této lhůtě oznámení o odstoupení odeslat. Registrovaný uživatel je v takovém případě povinen informovat Provozovatele o svém odstoupení formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Registrovaný uživatel může rovněž použít vzorový formulář pro odstoupení, který je přílohou těchto Podmínek, není to však povinné.

1.13.    S ohledem na to je v případě odstoupení Provozovatel povinen vrátit poměrnou část příslušné ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení, přičemž Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodnout, že vrátí celou částku. Pro vrácení plateb Provozovatel použije stejný platební prostředek, který použil Uživatel pro provedení počáteční transakce, v případě placení prostřednictvím Premium SMS nebo pokud to není proveditelné, budou peněžní prostředky převedeny na bankovní účet určený Uživatelem.

 

2.    PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH SLUŽEB

2.1.    Služby na videoportálech Provozovatele

2.1.1.    Provozovatel nabízí Uživatelům v rámci videoportálu iPrima a Prima PLAY bezúplatně a Registrovaným uživatelům v rámci týchž videoportálů úplatně užití audiovizuálních děl vlastní produkce nebo děl, k jejichž nabízení je oprávněn na základě licencí udělených příslušnými oprávněnými subjekty (dále jen jednotlivě „Titul“ nebo společně „Tituly“), a to způsoby užití těmito Podmínkami určenými, případně jinými způsoby určenými na Internetových stránkách u konkrétního Titulu. Není-li výslovně stanoveno jinak, rozumí se Titulem také jakýkoli jiný předmět chráněný autorským právem (např. fotografické dílo, grafické dílo, zvukově obrazový záznam), jehož kopie byla Provozovatelem umístěna na Internetové stránky za účelem jeho poskytnutí Uživatelům, a to včetně všech osobnostních prvků v něm obsažených.

2.1.2.    Tituly jsou nabízeny k užití buď ve formě živého vysílání na Internetových stránkách (tzv. simulcasting) nebo streamingu.

2.1.3.    Provozovatel je oprávněn nezpřístupnit Uživatelům mladším 18 let Tituly, které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, zejména tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.

2.1.4.    Veškeré Tituly jsou určeny výhradně k osobnímu užití resp. potřebě Uživatelů, resp. Registrovaných uživatelů a pro území České republiky, není-li Provozovatelem umožněno zhlédnutí určitých Titulů i z jiného území. Uživatelé, resp. Registrovaní uživatelé nejsou oprávněni užívat jakékoli technické či jiné prostředky k obcházení příslušného teritoriálního omezení. Komerční, nebo podnikatelské užití Titulů, popř. jakékoli jiné užití Titulů ve větším rozsahu je výslovně zakázáno. Uživatel, resp. Registrovaný uživatel tedy není oprávněn Tituly jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito Podmínkami a příslušnými právními předpisy.

2.1.5.    Kontrolu funkčnosti digitálního obsahu na zařízení Uživatele a kontrolu součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem může Uživatel kdykoli provést provedením tzv. testu kompatibility na http://play.iprima.cz/test-kompatibility. V případě úspěšného provedení testu lze rozumně očekávat, že budou služby na videoportálech Provozovatele pro Uživatele na daném zařízení funkční, avšak Provozovatel ani v takovém případě nemůže stoprocentní funkčnost služeb zaručit. V případě neúspěšného provedení testu kompatibility bude Uživatel informován, jaká opatření je vhodné provést za účelem zajištění funkčnosti

2.2.    Videoportál iPrima a Prima PLAY

2.2.1.    Služby dle oddílu 2.1 jsou na videoportálech iPrima a Prima PLAY Uživatelům poskytovány bezúplatně, přičemž je v rámci těchto služeb Uživatelům zobrazována Reklama dle určení Provozovatele.

2.3.    Videoportál iPrima bez reklam

2.3.1.    Služby dle oddílu 2.1 prostřednictvím videoportálu iPrima bez reklam jsou poskytovány Registrovaným uživatelům, a to pouze za úplatu – za cenu poskytování zvolených služeb - způsobem Provozovatelem aktuálně podporovaným. Není-li uvedeno jinak, služba iPrima bez reklam představuje službu iPrima nebo Prima PLAY, avšak za úplatu ale bez Reklamy (jak je vymezena dále). Registrovaní uživatelé, kteří zaplatili cenu Předplatného za placené služby, mohou ve vymezeném období zhlédnout veškeré Tituly zařazené v nabídce.

2.3.2.    Uživatel je oprávněn ke zhlédnutí Titulu z nabídky iPrima bez reklam v časovém úseku zvoleném z nabídky Provozovatele Uživatelem (délka dle určení Provozovatele, zpravidla 1 měsíc, 6 měsíců nebo 12 měsíců), přičemž tato lhůta počíná dnem uhrazení ceny Provozovateli. Kliknutím na tlačítko „Zaplatit za předplatné iPrima bez reklam“ Uživatel žádá Provozovatele, aby mu byla služba iPrima bez reklam aktivována bezodkladně po provedení příslušné platby.

2.3.3.    Využívání služeb iPrima bez reklam je možné na nejvýše 5 zařízeních spuštěných současně, přičemž za zařízení ve smyslu tohoto bodu je považována též jakákoliv aplikace umožňující přehrání obsahu videoportálu.

2.3.4.    Registrovaný uživatel bere na vědomí, že z důvodu nezpřístupnění některých Titulů v případech, kdy je Provozovatel oprávněn nezpřístupnit je osobám mladším 18 let, mu nevzniká právo na slevu z ceny za iPrima bez reklam.

2.3.5.    Cena za iPrima bez reklam je u nabídky služeb uvedena v aktuální nabízené výši. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu ceny Předplatného pro další období s tím, že platná je vždy ta cena, která je uvedena v okamžiku provedení platby Registrovaným uživatelem. V případě, že Uživatel nesouhlasí se změněnou výší ceny Předplatného pro další období, je oprávněn ve svém uživatelském profilu kdykoli další poskytování služeb ukončit, přičemž v takovém případě je poskytování služby iPrima bez reklam aktivní do konce období, za které bylo dosud zaplaceno Předplatné. Již zaplacené Předplatné se v případě ukončení poskytování služby iPrima bez reklam nevrací.

2.3.6.    Reklamace v případě nemožnosti řádného zhlédnutí Titulu uplatňuje Registrovaný uživatel prostřednictvím e-mailové zprávy na adrese play@iprima.cz.

2.3.7.    K zahájení reklamačního řízení je bezpodmínečně nutné, aby Registrovaný uživatel prokázal, že cena za placené služby byla uhrazena (zejm. uvedením data a času platby). Každý Registrovaný uživatel zároveň uvede popis svého technického vybavení, a to zejména verzi operačního systému, aplikace a způsob připojení. Na základě těchto údajů Provozovatel zahájí reklamační řízení. Po posouzení reklamované události bude v případě uznání reklamace Registrovanému uživateli dle volby Provozovatele (i) umožněno sledovat Tituly, a to po dodatečnou dobu odpovídající době, kdy nemohl Tituly řádně sledovat anebo (ii) Registrovanému uživateli bude ukončen přístup k iPrima bez reklam a bude mu vrácena částka, odpovídající ceně za iPrima bez reklam za dny, kdy Registrovaný uživatel nemohl iPrima bez reklam řádně užívat.

3.    PŘÍSPĚVKY

3.1.    Příspěvkem se pro potřeby těchto Podmínek rozumí zejména texty, vzkazy, myšlenky, koncepty, návrhy, příběhy, scénáře, formáty, umělecká díla, fotografie, kresby, videa, audiovizuální díla, hudební díla včetně textů, zvukové záznamy, charakteristiky, jména, podobizny, hlasy, recepty, uživatelská jména, profily, děje, jevy, vystoupení, životopisné údaje a jiné podobné materiály, které jsou Uživateli šířeny prostřednictvím Internetových stránek, včetně případného úložiště obsahu či jiných služeb poskytovaných na Internetových stránkách (dále jen „Příspěvek“).

3.2.    Provozovatel tím, že umožní Uživateli uložení, zpracování a provozování Příspěvku, poskytuje takovému Uživateli zprostředkovatelské služby informační společnosti, na které se vztahuje § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o některých službách informační společnosti“). Provozovatel není v rozsahu uvedeného ustanovení tohoto zákona odpovědný za činnost Uživatelů. Uživatel je oprávněn umístit na Internetové stránky pouze Příspěvky, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy a neporušují práva jiných osob.

3.3.    Na Internetových stránkách je zakázáno zejména umisťovat Příspěvek, který jakýmkoli způsobem snižuje lidskou důstojnost, porušuje jakákoli práva na ochranu osobnosti, autorská práva a jakákoli jiná práva třetích osob, dále pak Příspěvek, který by mohl narušit duševní a mravní vývoj dětí a mladistvých, nebo Příspěvek zahrnující erotické, pornografické, rasistické, nacistické či jiné protiprávní prvky, nebo podněcující k násilí, rasové či jiné nesnášenlivosti, nebo jinak porušující obecně závazné právní předpisy.

 

3.4.    Na Internetových stránkách je zakázáno umisťovat Příspěvek, který obsahuje jakoukoli reklamu, nabídku prodeje výrobků či služeb, nebo který vybízí k příspěvkům, či darům. Příspěvky nesmí obsahovat viry, nebo jakékoli prvky, které by mohly ohrozit Internetové stránky.

3.5.    Uživatel odpovídá jak za Příspěvek, tak za to, že umístění takového Příspěvku na Internetových stránkách je v souladu s těmito Podmínkami a závaznými právními předpisy. Provozovatel neodpovídá za jakékoli porušení jakýchkoli práv (zejména pak práv na ochranu osobnosti a práv autorských, práv k ochranným známkám, práv na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství nebo jakékoli důvěrné informace) umístěním Příspěvku na Internetových stránkách. Uživatel tak zejména odpovídá za to, že, jsou-li součástí Příspěvku jakékoli osobní údaje, je oprávněn tímto způsobem dané osobní údaje použít a zveřejnit.

3.6.    Provozovatel si vyhrazuje právo filtrovat či odstranit jakýkoli Příspěvek v případě, že zjistí, že umístěním takového Příspěvku na Internetových stránkách dochází dle názoru Provozovatele k porušování právních předpisů, zejména v případě, že takový Příspěvek dle názoru Provozovatele zasahuje do práva na ochranu osobnosti, soukromí, cti a důstojnosti třetích osob, nebo je hanlivý, zavádějící nebo zasahuje do práv anebo oprávněných zájmů Provozovatele nebo jakýchkoli jiných třetích osob. Provozovatel je rovněž oprávněn dočasně či trvale takový Příspěvek znepřístupnit a/nebo odstoupit s okamžitou účinností od poskytování Služeb příslušnému Uživateli zasláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty.

3.7.    Provozovatel je oprávněn identifikovat Uživatele, pokud si to vyžádají orgány činné v trestním řízení, nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních předpisů.

3.8.    Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za ztrátu nebo znehodnocení Příspěvku či jiných dat Uživatelů.

3.9.    Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že Provozovatel může k Příspěvkům připojovat reklamu a sponzorské vzkazy.

3.10.    Uživatel vložením Příspěvku na Internetové stránky poskytuje Provozovateli či osobám pověřeným Provozovatelem (zejména případným servisním organizacím) nevýhradní, časově ani místně neomezenou licenci, k neomezenému počtu užití příslušného Příspěvku všemi způsoby dosud známými, včetně práva užít Příspěvek pro jakékoli účely dle volby Provozovatele, včetně reklamních, k zařazení Příspěvku do audiovizuálního díla, práva užít Příspěvek v souvislosti s produkty a službami Provozovatele nebo společností z koncernu, jehož je Provozovatel součástí, a to i v hmotné podobě, práva k jeho libovolnému zpracování, včetně práva odstranit hudební složku příspěvku, včetně textu jinou hudební složkou s textem dle volby Provozovatele, včetně práva podlicence.

3.11.    Licence je poskytována jako bezúplatná, bez jakýchkoli nároků na finanční vypořádání v případech jednotlivých způsobů užití. Provozovatel ani jiné osoby pověřené Provozovatelem nejsou povinni licenci využít. Poskytnutím příspěvku Uživatel prohlašuje a zaručuje se, že tento Uživatel získal veškerá potřebná práva (souhlasy, licenci či jiná práva) třetích osob zúčastněných na tvorbě Příspěvku nejméně v rozsahu dle předchozího odstavce tak, aby v souvislosti s jeho užitím nebyly uplatněny vůči Provozovateli žádné oprávněné nároky takových osob. V případě, že by takové nároky byly uplatněny, Uživatel se zavazuje je vypořádat a nahradit Provozovateli veškerou škodu v souvislosti s takovým uplatněním vzniklou.

3.12.    Pro případy, že Provozovatel prostřednictvím Internetových stránek nebo jiným způsobem bude vyzývat k dodání Příspěvku v souvislosti se Službami nebo jinými službami Provozovatele, včetně her, sázek, soutěží apod., k jehož vytvoření bude třeba užít díla, k němuž je Provozovatel nositelem autorských majetkových práv, poskytuje Provozovatel Uživateli nevýhradní licenci k jejich užití k vytvoření Příspěvku pro takové účely, avšak pod podmínkou, že veškerá práva k takto vzniklému Příspěvku, poskytne Uživatel v souladu s předchozími ustanoveními článku 3. těchto Podmínek bez dalšího výlučně Provozovateli. V případě, že práva k takovému příspěvku Uživatel neposkytne, licence k užití díla, k němuž je Provozovatel nositelem autorských majetkových práv, zaniká.

3.13.    Provozovatel může nabízet Registrovaným uživatelům možnost umístit Příspěvky na Internetových stránkách v příslušné sekci, a to v objemu dat závislém na velikosti diskového prostoru přiděleného Provozovatelem. Příspěvek umístěný v sekci bude pak přístupný Uživatelům k dalšímu editování, a to buď volně, nebo v rozsahu dovoleném Provozovatelem, popř. samotným Uživatelem, je-li taková funkce zpřístupněna.

3.14.    Uživatel tímto prohlašuje a potvrzuje, že bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele nebude žádnou Internetovou stránku využívat pro svoji podnikatelskou činnost ani jiné komerční účely.

 

4.    OSOBNÍ ÚDAJE A DALŠÍ PODMÍNKY

4.1.    Pro užívání některých Služeb nebo jiných služeb poskytovaných Provozovatelem, popřípadě pro získání vedlejších výhod může být zapotřebí poskytnutí některých osobních údajů Uživatele. FTV bude následně takové osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů zejména pro účely poskytování služeb prostřednictvím Internetových stránek, plnění svých právních povinností a pro účely svých oprávněných zájmů.

4.2.    Poskytnutí osobních údajů, které jsou v rámci registrace uživatele označené jako povinné, je smluvním požadavkem. Osobní údaje tedy nemá Uživatel povinnost poskytnout, avšak v případě jejich neposkytnutí nemůže FTV poskytovat uživateli své služby prostřednictvím Internetových stránek nebo vedlejší výhody, v jejichž rámci je třeba zpracovávat osobní údaje. Sdělování jakýchkoli dalších údajů do registračního formuláře nebo při nastavování služeb poskytovaných FTV nad rámec údajů povinných, je zcela dobrovolné a jejich poskytnutí není podmínkou registrace. Více informací lze nalézt v dokumentu s názvem Podmínky registrace uživatelů internetových stránek FTV Prima, spol. s r.o. dostupném zde.

4.3.    FTV provedla vhodná technická, personální a organizační opatření, aby nemohlo dojít k porušení zabezpečení osobních údajů, neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněnému přenosu, zpracování, jakož i jejich jinému zneužití

4.4.   Způsob, rozsah a podmínky zpracování osobních údajů ze strany FTV jsou podrobněji uvedeny v samostatném dokumentu s názvem: „Informační memorandum o zpracování osobních údajů uživatelů Internetových stránek“, které je dostupné zde.

4.5.    Uživatel souhlasí a potvrzuje, že poskytne Provozovateli aktuální, pravdivé a úplné informace o své osobě dle příslušných požadavků Provozovatele, a že se nedopustí porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že uvede údaje, či jméno jiné osoby, včetně použití cizího uživatelského jména, hesla či jiných informací, nebo že neposkytne cizí fotografii, podobiznu, vyobrazení či hlas. Uživatel se rovněž  v případě, kdy zjistí, že někdo neoprávněně užil jakékoli údaje týkající se osoby tohoto Uživatele, včetně uživatelského jména a hesla, zavazuje o takové skutečnosti Provozovatele neprodleně uvědomit na emailové adrese play@iprima.cz. Uživatel je dále povinen bez zbytečného odkladu informovat FTV o jakýchkoliv změnách v jeho osobních údajích.

4.6.    Uživatel bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů má právo požadovat od FTV přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Zároveň má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u jiného příslušného dozorového úřadu. Další informace o těchto právech jsou rovněž uvedeny v Informačním memorandu o zpracování osobních údajů uživatelů Internetových stránek dostupném zde.

4.7.    Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že poskytování některých Služeb může být kromě těchto Podmínek upraveno i dalšími speciálními nebo obecnými podmínkami pro takové Služby. Uživatel se zavazuje takovéto další podmínky dodržovat.

 

5.    SOUTĚŽE

5.1.    V případě, že Provozovatel zorganizuje soutěž či jinou obdobnou výherní akci (dále jen „Soutěž“) na Internetových stránkách, bere Uživatel na vědomí, že za podmínek stanovených Provozovatelem se může předem určeným způsobem (např. vyplněním a odesláním tištěného nebo elektronického formuláře k účasti na Soutěži nebo odesláním SMS) takové Soutěže zúčastnit.

5.2.    Účastí v Soutěži se stává Uživatel zároveň Registrovaným uživatelem ve smyslu Podmínek registrace a zavazuje se dodržovat smluvní ujednání v nich uvedená.

5.3.    Provozovatel nezaručuje, že by Uživatel měl svojí účastí v Soutěži nárok na výhru. Uživatel zároveň bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla Soutěže, a to i v průběhu jejího trvání, nebo Soutěž bez náhrady zrušit. Uživatel není oprávněn požadovat výměnu věcných cen za peněžitou kompenzaci, přičemž každou cenu je oprávněn Uživatel využít, resp. vyzvednout si pouze za podmínek v termínu uvedeném u příslušné ceny. Uživatel může být v případě podezření z nepoctivého jednání při účasti na Soutěži ze soutěže bez dalšího Provozovatelem vyloučen. Provozovatel si dále vyhrazuje právo rozhodnout z důležitých důvodů o vyloučení jakéhokoli Uživatele ze Soutěže (důležitými důvody mohou zejména být podezření z nepoctivého jednání, ohrožení dobrého jména a/nebo pověsti Provozovatele, ohrožení důvěryhodnosti Soutěže apod.). Provozovatel dotčeného Uživatele o takovém rozhodnutí vhodně vyrozumí.

5.4.    Výherce může vyhrát nejvýše jednu výhru v každé Soutěži, není-li výslovně stanoveno jinak.

5.5.    Provozovatel je oprávněn podmínit účast v Soutěži či na jiné akci sdělením určitých osobních a jiných údajů, které jsou nezbytné pro posouzení splnění předpokladů účasti v soutěži, pro řádné vyhodnocení soutěže či jiné akce a pro sdělení výsledků soutěže či poskytnutí případných cen.  Tyto osobní údaje jsou zpracovávány FTV, a to vždy v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů. Způsob, rozsah a podmínky takového zpracování osobních údajů ze strany FTV jsou uvedeny v samostatném dokumentu s názvem: „Informační memorandum o zpracování osobních údajů uživatelů Internetových stránek“ dostupném zde.

 

6.    OBCHODNÍ SDĚLENÍ A REKLAMA

6.1.    Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazována reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „Reklama“). Tato Reklama se může týkat obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací.

6.2.    Rozsah Reklamy a způsob jejího zobrazení určuje Provozovatel a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.

6.3.    Reklama představuje obsah třetích osob, a Provozovatel proto žádným způsobem neodpovídá za obsah Reklamy, anebo odpovídá v minimálním rozsahu právními předpisy požadovaném v případech, kdy Provozovatel svoji odpovědnost nemůže vyloučit. Pro vyloučení pochybností strany výslovně prohlašují, že Provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu Uživatele se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.

6.4.    Uživatel tímto  bere na vědomí, že Provozovatel je na základě svého oprávněného zájmu oprávněn zasílat Uživateli na e-mailové adresy Uživatele uvedené při Registraci (nebo její změně) obchodní sdělení. Takové zasílání je vždy umožněno v jednotlivých sděleních jednoduchým způsobem odmítnout, resp. vznést námitku. Více informací lze nalézt v samostatném dokumentu s názvem: „Informační memorandum o zpracování osobních údajů uživatelů Internetových stránek“ dostupném zde.

6.4.    Opatření proti blokování reklamy. Provozovatel je oprávněn dostupnými technickými prostředky detekovat a blokovat používání uživatelských softwarů směřujících k blokování reklamy, příp. uživateli dočasně zamezit přístup k obsahu webové stránky, pokud Provozovatel takový software na straně Uživatele detekoval.

 

7.    SOUHLAS S PODMÍNKAMI

7.1.    Každý Uživatel je povinen se před zahájením užívání Služeb seznámit s těmito Podmínkami. Užíváním Internetových stránek Uživatel s těmito Podmínkami souhlasí v rozsahu, v jakém se netýkají Registrovaného uživatele. Podmínkou registrace ve smyslu odst. 1.5. těchto Podmínek je aktivní vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb.

7.2.    Změny a účinnost změn Podmínek

7.2.1.    Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek, a to vždy po předchozím upozornění Registrovaných uživatelů, zejména e-mailovou zprávou a dále informací uvedenou na viditelném místě na Internetových stránkách.

7.2.2.    Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Provozovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Podmínek, nebo pokračování v používání služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Provozovatelem a oznámeném Registrovanému uživateli jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je oprávněn kdykoli svoji registraci zrušit ve smyslu odst. 2.7. Podmínek registrace. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání některé ze Služeb přede dnem účinnosti těchto Podmínek a nadále na základě původní registrace užívá Služby, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto Podmínek.

 

8.    SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.    Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nezaručuje a nenese odpovědnost za:

a)    funkčnost datové sítě Uživatele ani za jeho hardwarové a softwarové vybavení, jakož i za funkčnost veřejné internetové sítě;
b)    jakékoli případné škody, které Uživateli vzniknou, pokud Uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoli změnách Internetových stránek nebo Služeb pouze proto, že je pravidelně nevyužívá;
c)    obsah Internetových stránek, zejména za to, že tento obsah bude plně v souladu s platnými právními předpisy a že bude bezchybný;
d)    to, že Internetové stránky neobsahují viry, nebo jiné rušivé komponenty.

8.2.    Provozovatel si vyhrazuje právo, že Služby nemusí být vždy nepřetržitě dostupné, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo technických závad mimo kontrolu Provozovatele. Provozovatel však garantuje Uživatelům 95% dostupnost Služeb s výjimkou případů zásahu vyšší moci nebo technických závad mimo kontrolu Provozovatele.

8.3.    Uživatel prohlašuje, že je srozuměn a souhlasí s tím, že obsah Internetových stránek je určen především pro zábavné, zpravodajské a popřípadě vzdělávací účely a neposkytuje jakékoli rady nebo stanoviska, například právní či lékařská, které by mohly být považovány za závazné a relevantní.

8.4.    Provozovatel výslovně upozorňuje Uživatele na skutečnost, že užívání jakýchkoli Služeb v rozporu s těmito Podmínkami může zakládat protiprávní jednání, jež může rovněž vykazovat i znaky trestné činnosti.

8.5.    Uživatel plně odpovídá za utajení svého uživatelského jména, hesla či jakýchkoli jiných registračních údajů a nese veškerou odpovědnost a případné náklady, které vzniknou v souvislosti s porušením těchto Podmínek.

8.6.    Uživatel není oprávněn postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze smluvního vztahu s Provozovatelem v souvislosti s užíváním Služeb na třetí osobu, a to ani bezúplatně.

8.7.    Všechny informace, materiály, funkce a další obsah (zejména Tituly a Příspěvky) Internetových stránek jsou chráněny autorským zákonem. Všechny ochranné známky, obchodní jména a obchodní úpravy, včetně log jsou ve vlastnictví Provozovatele, popřípadě ve vlastnictví obchodních partnerů Provozovatele nebo Uživatelů a je zakázáno je užívat na jiných internetových stránkách, označovat jimi výrobky či služby, nebo je užívat jakýmkoli jiným způsobem v rozporu s právními předpisy a oprávněnými zájmy Provozovatele nebo dotčených třetích osob.

8.8.    Internetové stránky mohou být měněny, může z nich být odstraněn obsah, či jakékoli prvky, kdykoli, jakýmkoli způsobem a bez udání důvodu. V případě, že je možné některé prvky jakékoli Internetové stránky stahovat, Uživatel je oprávněn stáhnout pouze jednu kopii takového obsahu do jednoho počítače, který slouží pro jeho osobní potřebu resp. pro vlastní nekomerční užití. Uživatel nesmí z Příspěvků odstraňovat označení týkající se autorství či vlastnictví a Příspěvky nelze nijak měnit. Jakékoli komerční užití je zakázáno.

8.9.    Všechny činnosti Uživatele v rozporu s těmito Podmínkami, jež současně také mohou mít za následek (byť případné) ohrožení funkčnosti Služeb, či veškeré činnosti Uživatele, jež by jakýmkoliv způsobem ohrožovaly autorská práva či jiná oprávnění, budou ze strany Provozovatele posuzovány jako porušení těchto Podmínek a Provozovatel je oprávněn Uživatele v takovéto jeho činnosti omezit. Takovéto omezení spočívá zejména v zamezení přístupu ke Službám či odepření poskytnutí Služeb, přičemž opatření směřující k omezení takovéto činnosti Uživatele je Provozovatel oprávněn uplatnit okamžitě.

8.10.    Právní vztahy vzniklé na základě těchto Podmínek a v souvislosti s užíváním Internetových stránek se řídí právními předpisy České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami registrace jsou příslušné české soudy, místně příslušné dle zapsaného sídla Provozovatele.

8.11.    Sdělení Provozovateli je třeba zaslat písemně na adresu FTV Prima, spol. s r. o., Na Žertvách 24/132, Praha 8, 180 00 nebo elektronicky na e-mailovou adresu podpora@iprima.cz nebo play@iprima.cz.

8.12.    Tyto Podmínky jsou účinné počínaje dnem počínaje dnem 25. května 2018 a nahrazují předchozí podmínky registrace uveřejněné na Internetových stránkách Provozovatele. Tyto podmínky jsou Uživatelům kdykoli k dispozici v českém jazyce na http://www.iprima.cz/podminky-uzivani

 

Příloha

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:

(dopište jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele)

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu těchto služeb:

Datum objednání služeb:

Datum úhrady platby (datum aktivace služby):

Vaše jméno a příjmení:

Vaše uživatelské jméno pro přihlášení do služeb Provozovatele na www.iprima.cz:

Vaše adresa:

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis:    _____________________

Datum:

reklama