Herní řád - VyVolení

reklama

Pravidla pro SMS a webové hlasování v pořadu „Vyvolení“

I. Úvodní ustanovení

 • Společnost FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 – Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ:  180 00, IČ: 48115908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16778 (dále jen „Vysílatel“) vysílá pořad s názvem „Vyvolení“ (dále jen „Pořad“), v rámci něhož mají diváci možnost posílat SMS a/nebo hlasovat prostřednictvím webových stránek pro jimi zvoleného kandidáta.  Vysílatel zajišťuje řádný průběh hlasování prostřednictvím webových stránek (dále jen „Webové hlasování“).
 • Subjektem pověřeným ze strany Vysílatele zajištěním řádného průběhu SMS hlasování (dále jen „SMS hlasování“) je společnost MEDIA SUPPORT, s.r.o., se sídlem Praha 8 – Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ: 180 00, IČ: 27196577, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103648 (dále jen „MEDIA SUPPORT“), která je držitelem příslušných oprávnění k provozování SMS hlasování.
 • SMS hlasování a Webové hlasování (dále společně jen  „Hlasování“) bude probíhat od 18. 8. 2013 do 30. 11. 2013 (dále jen „Doba trvání Hlasování“), v jednotlivých hlasovacích kolech (dále jen „Hlasovací kolo“).
 • Každé Hlasovací kolo začíná vyhlášením začátku Hlasování moderátorem Pořadu a končí vyhlášením ukončení Hlasování moderátorem Pořadu. Výsledky Hlasování budou zobrazeny v rámci vysílání Pořadu.

 

II. Systém hlasování

A) SMS hlasování

 • Hlasovat je možné z mobilního čísla registrovaného v České republice, přičemž maximální počet SMS z 1 SIM karty je 30 SMS v rámci jednoho Hlasovacího kola.
 • SMS hlasování se divák zúčastní zasláním SMS na telefonní číslo 906 02 03 s příslušným jménem kandidáta ve formátu uveřejněném v rámci příslušného Hlasovacího kola. Aby bylo SMS hlasování platné, je třeba SMS zaslat v Době trvání Hlasování, v rámci příslušného Hlasovacího kola a v požadovaném tvaru.
 • Cena za odeslání SMS na číslo 906 02 03 je 3,- Kč včetně DPH.
 • MEDIA SUPPORT sečte všechny hlasy platně zaslané SMS v rámci příslušného Hlasovacího kola pro jednotlivé kandidáty a výsledek předá Vysílateli. Vysílatel následně sečte hlasy platně zaslané prostřednictvím SMS s hlasy platně zaslanými v rámci Webového hlasování.


B) Webové hlasování

 • V rámci jednoho Hlasovacího kola je možné hlasovat pouze pro jednoho kandidáta a pouze jednou.
 • Webového hlasování se může zúčastnit divák, který má vytvořený facebookový profil reprezentující jeho osobu (nikoli tedy jakýkoli podvodný profil či profil vytvořený pouze za účelem hlasování) a který je fanouškem facebookové stránky…
 • Hlasování se divák zúčastní hlasováním prostřednictvím tlačítka „hlasujte“ umístěného na webové stránce iprima.cz/vyvoleni. Po stisknutí uvedeného tlačítka bude divák nasměrován na facebookovou stránku facebook.com/vyvoleni2013 kde má prostřednictvím příslušné aplikace možnost hlasovat pro konkrétního kandidáta.
 • Aby bylo Webové hlasování platné, musí divák hlasovat v Době trvání Hlasování, v rámci příslušného Hlasovacího kola a za splnění výše uvedených podmínek.
 • Vysílatel sečte všechny hlasy platně zaslané prostřednictvím Webového hlasování v rámci příslušného Hlasovacího kola pro jednotlivé kandidáty a k nim přičte příslušný výsledek SMS hlasování, který mu sdělí MEDIA SUPPORT dle odst. 4. článku II. písm. A) těchto pravidel.

 

III. Společná ustanovení

 • V případě technických či jiných problémů při natáčení Pořadu může být Hlasování přerušeno. V případě technických či jiných problémů při SMS hlasování tuto skutečnost MEDIA SUPPORT bezodkladně sdělí Vysílateli. Vysílatel na přerušení Hlasování diváky vhodným způsobem upozorní.
 • Vysílatel si vyhrazuje právo na změny těchto pravidel, a to vždy s účinností ke dni oznámení změny na webové stránce iprima.cz/vyvoleni pokud Vysílatel neurčí pozdější datum.

reklama

reklama