Manipulace se stříkačkami, útoky pacientů i vyhoření. Co vnímají zdravotníci jako největší riziko povolání?

Ze studie Aesculap Akademie (AAK), kterou provedla její pracovní skupina Bezpečnost personálu pod záštitou České asociace sester, vyplývá, že jako největší nebezpečí při své práci vnímá více než 95 % zdravotníků i studentů zdravotních škol manipulaci s ostrými předměty. Jako další rizika pak zmiňují například syndrom vyhoření. Navíc přibývá i verbální a fyzické agrese ze strany pacientů a jejich rodinných příslušníků.
Co vnímají zdravotníci jako největší riziko povolání?
Co vnímají zdravotníci jako největší riziko povolání?
pixabay.com/Wikilmages

reklama

Jako nejrizikovější činnost označili zaměstnanci i studenti zdravotních škol manipulaci s ostrými předměty, a to zejména vracení krytů na jehly. „Pokud se nedodržuje zákaz navracení krytek na jehly, jednoznačně nejčastěji dochází k bodnutí o jehlu. Tady velmi záleží na osobní disciplíně, ale i důsledné kontrole vedoucích pracovníků,“ uvedla pro Primazprávy.cz členka prezidia České asociace sester a předsedkyně sekce pro bezpečí zdravotníků Jana Zelenková, která je rovněž vrchní sestrou pneumologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole.

Za nejčastější příčinu poranění označili respondenti stres, nedostatek času, nedodržování standardů a nespolupracující pacienty. Na otázku, jaké prostředky k prevenci poranění ostrými předměty respondenti na pracovišti používají, odpověděli obě skupiny shodně, že v 96 % ochranné rukavice. 

Tohle byl opravdu šílený kousek

VIDEO: Neskutečný hazard. Rus vyskočil s padákem na sídlišti

Rizikem může být i dlouholetá praxe v oboru

U dalších pomůcek se objevily u obou skupin rozdíly. Zmíněn byl například ochranný plášť, ochranné brýle nebo ústenka. Při dotazování na zdravotnické prostředky s bezpečnostní funkcí uvedlo 90 % zaměstnanců a 71,5 % studentů, že je znají. Na dotaz, o jaké prostředky se jedná, uváděli respondenti v obou skupinách více než v 80 % box na ostré předměty a bezpečnostní zámky na kanylách (ZN 46,9 % a S 27,6 %).

Při dotazování na znalost postupu při poranění ostrými předměty ve zdravotnictví odpověděla skupina zaměstnanců nemocnic, že zná správný postup v 99,6 % případů a skupina studentů v 96 %. Při detailnější analýze daného postupu však byly prokázány velké rozdíly v odpovědích, zda a kdy je třeba nechat ránu krátkodobě krvácet či krvácení ihned zastavit.  Více než 89 % studentů přitom uvedlo, že byli v rámci výuky nebo odborné praxe seznámeni s pravidly správného ošetření.

„Někdy může být rizikem i dlouholetá praxe – u velmi zkušené sestry pak může dojít ke ztrátě ‚ostražitosti‘. A samozřejmě riziko zvyšuje i nedostatečná kontrola dodržování bezpečnosti práce. Na některých pracovištích to může být i nedostatek drahých pomůcek, které mají zdravotnického pracovníka chránit,“ informovala Zelenková.

ilustrační foto

Děsivé zjištění v Německu: Rodiče prodávali devítiletého syna pedofilům!

Přibývá i útoků ze strany pacientů

Mezi častá poranění ale patří i úrazy způsobené pády na nerovnostech nebo na mokré podlaze. „Při pravidelném vytírání podlahy by se měly vždy používat výstražné kužele, prevence úrazů je pak lepší. Přibývá i verbální a fyzická agrese ze strany pacientů i jejich příbuzných,“ upřesnila Zelenková.

Dalším rizikem je syndrom vyhoření z důvodu vysoké psychické zátěže. „Sestra nikdy neodchází domů s čistou hlavou. Vždy si s sebou nese i utrpení a bolest svých pacientů, v duchu si promítá celou směnu, analyzuje, zda něco neopomněla, protože její sebemenší chyba může být pro pacienta fatální,“ upozornila Zelenková.

Málokdo dle jejích zkušeností dokáže po takovém zápřahu vypnout. „I o dovolené nám trvá několik dní, než z nás úplně opadne stres a přestaneme myslet na práci. Stručně řečeno – nejrizikovější je to, co může mít dopad na dlouhodobé poškození zdraví a způsobí chronické onemocnění zdravotníka,“ dodala.

I pacienti odkázaní na dialýzu si můžou užít letní dovolenou

Prázdninová diazlýza? Nejoblíbenějšími destinacemi pacientů jsou Chorvatsko, Řecko a Slovensko

Studie se zúčastnilo více než dva tisíce zdravotníků a studentů

Šetření probíhalo v roce 2016 v sedmi nemocnicích a v šesti zdravotnických školách po dobu šesti měsíců. Konkrétně se jednalo o studenty ze tří vysokých škol, jedné vyšší odborné školy a dvou středních s vyšší odbornou školou. „Naší poslední studie se zúčastnilo přes 2000 zdravotníků nebo studentů a ukázalo se, že v bezpečnosti personálu ve vztahu k manipulaci s ostrými předměty jsou stále jak edukativní, tak technické mezery,“ říká manažer Aesculap Akademie a marketingu Martin Kalina.

Mezi hlavní cíle šetření patřilo zjistit, jaké osobní ochranné pracovní prostředky a zdravotnické prostředky s bezpečnostními prvky jsou dostupné na dotazovaných pracovištích, v jaké míře je prováděna teoretická výuka s tématem ochrany zdraví a jak jsou minimalizována rizika při praktické výuce studentů škol.

reklama

reklama