(Před)manželská smlouva: Kdy má smysl a kdy váš majetek ochránit nemusí?

Počet uzavřených manželských smluv láme poslední dobou rekordy. Řada párů se chce chránit především před dluhy. Právě v tomto případě je ale třeba udělat jednu důležitou věc, aby byl majetek druhého z manželů skutečně ochráněn...
Vhodně sepsaná manželská smlouva může usnadnit rozvod...
Vhodně sepsaná manželská smlouva může usnadnit rozvod...
pixabay.com

reklama

Uzavřou-li dva lidé manželství, automaticky vše, co po vyslovení společného „Ano“ získá jeden z manželů nebo oba společně, spadá podle zákona do společného jmění manželů (SJM). Prvním společným jměním tak bývají svatební dary. Do SJM ale nepatří například věci osobní potřeby či věci, které jeden z manželů dostal darem, v rámci dědictví nebo odkazem. Ale na druhou stranu zisk z toho, co vlastní jen a pouze jeden z nich, už do SJM patří. Také například podíl manžela či manželky v obchodní společnosti nebo družstvu sem spadá. A do společné kasy automaticky patří i peníze z výdělečné činnosti obou manželů.

Dluhy nebo „jednodušší“ rozvod? Může pomoci smlouva

Takový režim nabývání majetku ale nemusí každému páru vyhovovat. Možná chtějí mít zajištěnu určitou ochranu před riziky, která mohou v průběhu svazku ohrožovat společný majetek (dluhy), nebo naopak mají potřebu se v době „míru“ zabezpečit pro případ neočekávaného rozchodu. A nebo naopak chtějí vlastnit společně to, s čím přišel jeden z nich do manželství. Možnost existuje. Chtějí-li to partneři jinak, mohou uzavřít tzv. manželskou smlouvu, která bývá označena i jako předmanželská, pokud je uzavřena ještě v době před uzavřením sňatku. Smlouvu, která musí mít formu notářského zápisu (nelze ji tedy sepsat jen mezi sebou, ale je nutné navštívit notářskou kancelář a zaplatit příslušný poplatek za sepsání), lze nicméně uzavřít i kdykoliv během trvání manželství.

4 možnosti smluvní úpravy SJM

Manželská smlouva může řešit čtyři různé varianty:

1. Oddělený majetek

Ve smlouvě stanovíte, koho bude který majetek (například jeden bude vlastnit byt, druhého bude auto a zahrada). „Oddělením jmění manželů dochází k úplnému oddělení majetku obou manželů a de facto k zániku společného jmění manželů. Každý z manželů může se svým majetkem nakládat bez souhlasu druhého manžela, cokoliv nadále nabude, stává se jeho výlučným vlastnictvím a stejně tak jakékoliv dluhy převzaté nadále jedním z manželů se nestávají součástí SJM, neboť to dohodou manželů zaniklo, a stávají se výlučnými dluhy manžela, který je převzal,“ uvádí advokát Petr Fiala na webu ePravo.cz. Podle Notářské komory je tento režim nejčastější volbou.

2. Vznik SJM ke dni zániku manželství

Od doby účinnosti smlouvy nabývají manželé majetek a závazky do svého výlučného vlastnictví až do dne zániku manželství. Podstatou tohoto režimu tedy je, že na majetek nabytý manželi od uzavření manželství se nehledí jako na společný. „Každý z manželů tedy může majetek za trvání manželství nabývat výlučně (také ho zcizovat) a také se sám zavazovat. Dojde-li k zániku manželství (úmrtím jednoho z manželů, rozvodem), majetek nabytý jedním i druhým z manželů se stává součástí společného jmění, i když po celou dobu trvání manželství se na majetek pohlíželo, jako by do společného jmění nepatřil. Zpravidla následuje vypořádání majetku ve společném jmění a vycházet se bude ze stavu, který zde byl v době zániku manželství,“ uvádí Notářská komora. Tento režim není příliš využívaný.

3. Rozšíření majetku

Ve smlouvě lze například stanovit, aby se byt, který jeden z manželů pořídil ještě před sňatkem, stal součástí SJM. Podle notářky Lucie Štroufové se tento režim také uplatní typicky v situaci, kdy je jeden z manželů výlučný vlastník pozemku a na tomto pozemku si manželé za společné peníze postaví rodinný dům. „Budou mít zájem na tom, aby měli tyto nemovité věci v SJM,“ říká notářka. Smlouvou se tedy do SJM zařadí to, co by se uzavřením manželství automaticky společným jměním nestalo.

4. Zúžení majetku

Naopak tady lze stanovit to, že se vybraný majetek, který během manželství pořídí manželé společně, převede do výlučného vlastnictví pouze jednoho z nich, nestane se tedy společným jměním. „Ze SJM tak manželé vyloučí jen některé věci, dluhy nebo pohledávky, a dohodnou se, že nadále nebudou nabývat věci nebo dluhy ve sjednaném rozsahu do SJM, ale půjde o jejich výlučné věci nebo dluh,“ upřesňuje ještě Petr Fiala.

Pokud u jednoho ze snoubenců hrozí zadlužování, může majetek druhého v budoucnu ochránit (před)manželská smlouva...
Autor: pixabay.com Pokud u jednoho ze snoubenců hrozí zadlužování, může majetek druhého v budoucnu ochránit (před)manželská smlouva...

Kdy má manželská smlouva smysl? Zejména v těchto situacích

1. Když hrozí v manželství dluhy

Chcete-li ochránit společný majetek před případnými dluhy, které jeden z partnerů v době svazku nezvládne splácet, má v současné době (před)manželská smlouva smysl. Smluvní úpravou manželského majetkového režimu lze podle notářky Lucie Štroufové už lépe ochránit majetek manžela/ky dlužníka. A to buď režimem zúžení SJM nebo odděleného jmění. „Podmínila bych to však zápisem do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu (dále jen Seznam), neboť tak má bez dalšího účinky vůči třetím osobám, tedy i věřitelům,“ upozorňuje notářka. „Právní účinky zápisu jsou takové, že se manželé mohou těchto smluv vůči třetím osobám vždy dovolat, i když tyto třetí osoby nebyly s jejich obsahem seznámeny, jsou tedy vůči třetím osobám bez dalšího účinné. To je dáno i tím, že tento seznam je veřejně přístupný přes internetovou stránku Notářské komory České republiky,“ uvádí komora na svém webu.

Zapsání v Seznamu tak zajišťuje manželům relativní klid. Za 30 korun má každý věřitel možnost ověřit si, zda a v jakém režimu manželé smlouvu sepsali. „Je povinností exekutora před vydáním exekučního příkazu na majetek ve společném jmění manželů nahlédnout do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu,“ říká mluvčí Exekutorské komory Martina Houšková. Podle ní pak exekutor k takové modifikaci přihlédne. Tedy majetek, který je na základě takové modifikace ve výlučném vlastnictví manžela povinného, nepostihne. Záleží ale na konkrétní úpravě SJM.

Režim zúžení SJM nebo odděleného jmění je tedy vhodné sjednat zejména ve chvíli, kdy se například jeden z manželů rozhodne podnikat a s jeho podnikáním budou spojena rizika ve formě většího zadlužování a ručení svým majetkem. Stejně tak se mohou manželé ochránit, pokud jsou oba podnikatelé. Také v situaci, kdy je jeden z manželů spíše nespolehlivý a hrozí, že se bude zadlužovat i bez vědomí toho druhého, by měla smlouva pomoci ochránit společný majetek. Jenže v této situaci může hrozit, že se nebude chtít zadlužující se manžel na uzavření manželské smlouvy dohodnout. Pak lze podle advokáta Petra Fialy zúžení či zrušení SJM dosáhnout i jednostranně pomocí rozhodnutí soudu. Ovšem jen v případě, že pro to existuje závažný důvod.

Kdy vám ani smlouva nepomůže

Pokud manželská smlouva ale v Seznamu není zapsaná, mohou se jí manželé dovolat pouze pokud s ní věřitele seznámili. Dluh se sice podle JUDr. Štroufové nestává součástí SJM, ale věřitel se může ze SJM uspokojit, pokud o smlouvě nevěděl. To je ale pak nepraktické. I podle Martiny Houškové je to případ, kdy exekutor postihne majetek tak, jako by byl mezi manželi založen zákonný režim SJM. „Například postihne věc nabytou za trvání manželství a podobně,“ upozorňuje mluvčí exekutorů. Pokud tedy manželé chtějí být chráněni vůči závazkům druhého, měli by smlouvu nechat zapsat do Seznamu, nebo myslet na to, aby při vyřizování úvěru věřitele písemně informovali, že mají sepsanou i smlouvu o majetku s manželem či manželkou, případně dodat její kopii. Jinak jim smlouva nepomůže.

Před starými, ani novými dluhy těsně po sepsání smlouvy, se neochráníte

Upravit SJM formou manželské smlouvy ale nelze účelově, tedy s úmyslem zkrátit věřitele. Pamatuje na to občanský zákoník paragrafem 733. "Zavázal-li se jeden z manželů v době, od které do změny nebo vyloučení zákonného majetkového režimu, ať smlouvou manželů nebo rozhodnutím soudu, uplynulo méně než šest měsíců, může být pohledávka jeho věřitele uspokojena ze všeho, co by bylo součástí společného jmění, kdyby ke smlouvě manželů nebo k rozhodnutí soudu nedošlo." Po uzavření smlouvy tedy běží ještě půlroční „ochranná“ lhůta. Vzniknou-li během ní dluhy, je to, jako by smlouva, byť podepsaná i zapsaná do Seznamu, neexistovala.

Stejně tak nelze SJM zúžit zpětně. Například vyloučit dodatečně ze SJM nějaký již existující závazek. Manželé také musejí počítat s tím, že smlouva druhého z manželů neochrání před dluhy, které již existují, ale jen před případnými dluhy v budoucnu. „Pokud tedy je určité riziko, že jednomu z manželů budou vznikat závazky, které by se mohly významněji dotknout majetkových poměrů manželů, lze doporučit takovou smlouvu uzavřít již před vstupem do manželství,“ říká JUDr. Štroufová.

Loni bylo o třetinu víc rozvodů manželů s nezletilými dětmi oproti těm bez nezletilých dětí...
Autor: pixabay.com Loni bylo o třetinu víc rozvodů manželů s nezletilými dětmi oproti těm bez nezletilých dětí...

2. Snoubenec/snoubenka má dluhy z minula

Také v situaci, kdy se partneři chtějí vzít, ale u některého z nich existují dluhy, lze manželskou smlouvu minimálně ošetřit majetek druhého z manželů. Opět formou zúžení SJM nebo režimem oddělených jmění.

3. Děti z předchozího vztahu

Řada lidí, kteří se berou, mají za sebou už jedno či více manželství, a možná i nepříjemné spory o vypořádání majetku po rozvodu. A často i děti. Také v tomto případě lze smlouvou upravit majetkový režim (oddělené jmění či zúžení SJM), zároveň v ní myslet právě na potomky. I v případě úmrtí jednoho z manželů tak může manželská smlouva zároveň usnadnit vyrovnání majetku a nahradit tak i smlouvu dědickou, má-li její náležitosti. „Dovedu si představit situaci, kdy se takovou smlouvou řeší například majetkové nároky dětí z prvního manželství a druhého manžela či manželky,“ říká JUDr. Lucie Štroufová.

Rozvod může usnadnit, ale ne vždy výhodně pro obě strany

Obecně lze manželskou smlouvu doporučit také v situaci, kdy si chtějí manželé usnadnit i případný rozvod. Zejména je-li jeden z nich majetnější. Nicméně záleží vždy na úhlu pohledu, ne pro každého bude smlouva vždy výhodná. Například pro ženu, která se bude starat o děti i dům a nebude mít delší dobu odpovídající příjmy, není ideální sjednat smlouvu s odděleným jměním. V případě rozvodu by mohla být zkrácena při vypořádání majetku. Pro ni je výhodné smlouvu spíš neuzavírat. Je tedy třeba vždy důkladně rozmyslet rodinnou situaci a zvážit možnosti, které existují v rámci různých režimů společného jmění. Notář vám vhodnou úpravu na základě vašich požadavků doporučí a vysvětlí, s čím v dané souvislosti pak musíte počítat.

Ivana Kropáčková

reklama

www.porovnej24.cz

reklama