VIDEO: Radary na Valašsku zklidnily dopravu!

Města na Valašsku začala ve velkém pořizovat radary na měření rychlosti. Neukáznění řidiči tak už do městských rozpočtů na pokutách zaplatili desítky milionů korun. Doprava v měřených úsecích se ale razantně zklidnila. Podívejte se na reportáž.
Byl dosažen limit pro přehrávání

Litujeme, ale na vašem účtu je přehráváno příliš mnoho videí zároveň. Pokud chcete pokračovat v přehrávání na tomto zařízení, prosím, ukončete přehrávání na jiných zařízeních. Více o limitech přehrávání videí na účtech s předplatným najdete na adrese https://ipri.ma/faqbr

Radary na Valašsku

reklama

Městská police Valašské Meziříčí v souvislosti s přestupky umístila na stránky města nejčastější otázky občanů a odpovědi na ně:

Budu mít záznam v kartě řidiče, pokud zaplatím na výzvu?

Ne, do karty řidiče se přestupek včetně bodů zapisuje pouze v případě, že je postižen konkrétní řidič. V případě zaplacení určené částky se přestupek nezapisuje do žádné evidence a nejsou nikomu připisovány žádné body do bodového hodnocení řidiče, neboť se nejedná o pokutu za přestupek konkrétního řidiče, ale o postih za přestupek provozovatele vozidla. Ustanovení § 125h odstavce 5 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích stanovuje, že pokud je určená částka uhrazena nejpozději v den splatnosti, obecní úřad obce s rozšířenou působností věc přestupku neznámého řidiče odloží.

Odkdy se počítá splatnost určené částky 15 dnů – ode dne doručení písemnosti, nebo až ode dne následujícího?

Počítání lhůt upravuje § 40 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni doručení, 15. den ode dne doručení však musí být platba již připsána na uvedený účet městského úřadu, jinak se platba dle zákona provozovateli vrací.

Nemohl jsem si vyzvednout zásilku s výzvou k zaplacení určené částky na poště

Ustanovení § 24 odstavce 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád říká, že jestliže si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Nastává tzv. fikce doručení. Po uplynutí úložní lhůty bude zásilka vhozena do schránky.

Mohu ještě zaplatit určenou částku, i když vím, že již uplynula doba splatnosti?

Ne, pokud je určená částka uhrazena po splatnosti, správní orgán je povinen ji vrátit. Ustanovení § 125h odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích totiž stanovuje, že pokud je určená částka uhrazena po dni splatnosti, obecní úřad ji bezodkladně vrátí provozovateli vozidla.

Pouze ve výjimečném odůvodněném případě je možné podat žádost o prominutí zmeškání úkonu (§ 41 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád) a zároveň určenou částku zaplatit. Aby mohl správní orgán zmeškaný úkon prominout, musí podatel prokázat, že překážkou byly závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění (např. nemožnost si výzvu vyzvednout z důvodu nepředpokládaného pobytu v nemocnici).

Chci nahlásit, kdo vozidlo řídil, stačí údaje zaslat e-mailem?

Pouze v případě, pokud by podání bylo podepsáno platným elektronickým podpisem a zasláno na elektronickou podatelnu epodatelna@muvalmez.cz. E-mailové adresy jednotlivých pracovníků, stejně jako jejich telefonní čísla, slouží k jisté formě komunikace (orientační, informativní), ale tu správní řád nezná a nelze ji proto použít pro účely správního řízení.

Pro sdělení řidiče je nejvhodnější využít předvyplněného formuláře, který je Městským úřadem Valašské Meziříčí rozesílán spolu s výzvou k zaplacení určené částky. Ten po doplnění všech nevyplněných položek splňuje všechny náležitosti podání.

Zbavím se sdělením řidiče odpovědnosti za přestupek?

Sdělení řidiče samo o sobě nezajišťuje, že se provozovatel zodpovědnosti zbaví. Správní orgán je sice povinen se pokusit s řidičem přestupek vyřešit, ale pokud k tomu nedojde (např. sdělený řidič nepřebírá poštu, nereaguje nebo řízení vozidla nepřizná), tak se odpovědnost vrací k provozovateli vozidla a správní orgán zahájí řízení o přestupku provozovatele, ve kterém je již ukládána podstatně větší pokuta, než byla určená částka ve výzvě.

Mohu se nějakým způsobem jako provozovatel odpovědnosti za přestupek zprostit?

Ano, ale jen v zákonem stanovených případech (§ 125f odstavce 6 zákona č. 361/2000 Sb.):

pokud provozovatel prokážete, že v době před spácháním přestupku

- bylo vozidlo, jehož jste provozovatelem, odcizeno nebo byla odcizena jeho tabulka s přidělenou státní poznávací značkou, nebo

- jste podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel (musí však jít o žádost, na základě které bude změna provozovatele v registru zapsána).

Mohu odepřít vysvětlení o tom, kdo vozidlo řídil, pokud se jedná o osobu blízkou?

Ano, provozovatel nemá povinnost řidiče sdělit, ale sám se tím odpovědnosti nezbaví.

Jak se postupuje v případě, že je vozidlo provozováno jiným provozovatelem v rámci smlouvy o operativním leasingu?

Nejlevnější možností bez zápisu v kartě řidiče je zajistit ve smlouvě, aby určenou částku zaplatila v termínu přímo leasingová společnost s tím, že jí pak ten, kdo vozidlo skutečně užívá, tuto částku uhradí, nebo aby výzvu neprodleně uživateli přeposlala, tak aby měl možnost uhradit částku sám ještě ve stanoveném termínu.

V případě, že leasingová společnost sdělí uživatele správnímu orgánu, který ho pak vyzývá k podání vysvětlení o sdělení řidiče, tak se o přestupku uživatel vozidla většinou dozví až po termínu možnosti zaplacení na výzvu. Pak již mu zbývají jen dvě možnosti. Levnější, ale se zápisem v kartě řidiče, pokud řidič uhradí pokutu „blokově“ přímo u správního orgánu, nebo dražší, nechat odpovědnost na provozovateli (leasingové společnosti), která pak pokutu může na podkladě smluv uzavřených s nájemcem, v občanskoprávním řízení vymáhat.

Vozidlo je provozováno autopůjčovnou

Je možno správnímu orgánu sdělit údaje o totožnosti nájemce, aby mu bylo možno doručovat. Pokud se však s řidičem přestupek nepodaří vyřešit, bude řešen přestupek provozovatele s autopůjčovnou, která pak může pokutu na podkladě výpůjční smlouvy vymáhat v občanskoprávním řízení. Sama smlouva o nájmu vozidla autopůjčovnu zodpovědnosti nezbavuje.

Vozidlo bylo prodáno, ale nebyla provedena změna v registru silničních vozidel. Postačí zaslat kopii kupní smlouvy?

Většinou ne, neboť v případě, že nebude skutečný řidič vozidla v době spáchání přestupku zjištěn a postižen, odpovídá osoba, která je jako provozovatel ke dni spáchání přestupku uvedena v centrálním registru silničních vozidel.

Navíc, pokud není o změnu vlastníka v registru vozidel požádáno do 10 pracovních dnů ode dne prodeje, dopouští se prodávající i kupující dalšího přestupku tím, že o zápis změny vlastníka ve stanoveném termínu nepožádali, a správní orgán v případě, kdy to z kupní smlouvy zjistí, musí řešit i tyto přestupky.

reklama

reklama